§ 8. Особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Києві

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. стосовно здійснення місцевого самовряду­вання у місті Києві встановлює, що з метою врахування особ­ливостей функціонування міста Києва як столиці України Київ­ська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Києва, який підлягає обов'язковій реєстрації у Міністер­стві юстиції України. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, деле­гованих їм відповідними радами1.

Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:

територіальну громаду міста;       ;

міського голову;

міську раду;        ,

виконавчий орган міської ради;    ,

районні ради;

виконавчі органи районних у місті рад;

органи самоорганізації населення.

Члени територіальної громади міста Києва мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення.

Київська міська рада, районні в місті ради діють як представ­ницькі органи. Вони є юридичними особами. Київська міська рада утворює Президію Київської міської ради. Остання є до­радчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, передбачених для внесення на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний ха­рактер. Президія діє на основі положення про неї, що затвер­джується Київською міською радою.

Київська міська рада утворює секретаріат ради, який здій­снює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами у місті Києві. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голо­ви. Секретаріат очолює заступник міського голови — секретар міської ради, який обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції і повноваження на постійній основі.

Крім загальних повноважень сільських, селищних, міських рад, що викладені у Законі України «Про місцеве самовряду­вання в Україні» від 21 травня 1997 р. (див. вище), Київська міська рада, у зв'язку із здійсненням м. Києвом функцій столиці України, в межах своєї компетенції має такі додаткові повнова­ження:

а) придбавати у власність жилі та нежилі приміщення, адміні­стративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом столич­них функцій;

б)            встановлювати порядок утримання та експлуатації
об'єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території,
складати правила благоустрою, торговельного, побутового,
транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-
культурного обслуговування, визначати особливості землеко­
ристування та використання інших природних ресурсів;

в)             встановлювати умови і розміри компенсаційних виплат
відповідних органів, організацій і громадян, що не входять до
складу територіальної громади міста, на покриття витрат, по­
в'язаних із використанням міської інфраструктури;

г)             здійснювати управління об'єктами державної власності,
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також
частками (акціями, паями) акціонерних товариств, розташова­
них у м. Києві, які передаються до сфери управління Київської
міської державної адміністрації у встановленому порядку;

ґ) залучати кошти інвесторів (забудовників) в порядку пайо­вої участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста за нормативами, затвердженими Київсь­кою міською радою, з метою поліпшення фінансового забезпе­чення комплексної забудови міста;

д)            виступати гарантом вітчизняних та іноземних інвестицій
і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває
в комунальній власності або передано до сфери управління Київ­
ської міської державної адміністрації тощо.

Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів згідно із Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 14 січня 1998 р. Крім загальних повноважень сільських, селищних, міських голів, що викладені у Законі України «Про місцеве са­моврядування в Україні» від 21 травня 1997 p., Київський міський голова, у зв'язку із забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій має такі додаткові повноваження:

а)            бере участь у підготовці проектів законів України, актів
Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних
програм, що стосуються міста Києва;

б)            бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті
заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;

в)             бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з
правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються
столиці України — м. Києва;

г)             вносить на ім'я Президента України, Кабінету Міністрів
України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші
пропозиції з питань, що стосуються м. Києва як столиці України;

ґ) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у м. Києві державних органів, представництв інших держав і міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються м. Києва;

д)            вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції
щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі
або продажу у комунальну власність територіальної громади
м. Києва чи районів у м. Києві підприємств, організацій, установ,
їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до дер­
жавної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що
належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на
території м. Києва, якщо вони мають важливе значення для забез­
печення виконання містом Києвом столичних функцій тощо.

Голова, заступник голови районної у м. Києві ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повнова­жень ради таємним голосуванням. Голова районної у м. Києві ради регулярно інформує районну раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у м. Києві, а також про видані ним розпорядження.

І наприкінці хотілося б підкреслити, що Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. вре­гульовує також матеріальну і фінансову основу місцевого са­моврядування у місті Києві, встановлює гарантії забезпечення здійснення містом Києвом столичних функцій.