§ 7. Гарантії місцевого самоврядування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноважен­ня. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесеш Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду стосовно визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого са­моврядування, підприємств, установ та організацій, які обме­жують права територіальних громад, повноваження органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним районним, обласним радам у виконанні програм соціально-економічного та культурного розвитку, районних, обласних бюджетів, підзвітними та підконтрольними у частині повнова­жень, делегованих їм відповідними районними, обласними ра­дами, а також у виконанні рішень рад з цих питань.

Районна, обласна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обгрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної, обласної державної адмініс­трації висловили не менш як 2/3 депутатів від загального скла­ду відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (у разі її створення), прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконав­чої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

На вимогу відповідних органів і посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ і організацій неза­лежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, або щоб відповісти на запити депутатів.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною гро­мадою, державою, юридичними та фізичними особами. Підстави, види і порядок відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією Украї­ни та законодавством України.

При цьому органи та посадові особи місцевого самовряду­вання є підзвітними, підконтрольними та відповідальними пе­ред територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як двічі на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність. Територіальна громада в будь-який час може достроково припинити повнова­ження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію чи закони України, обме­жують права і свободи громадян або не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів України.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування — за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самовряду­вання, вирішуються в судовому порядку.

Повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені:

якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи
при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих
рішень у відповідність із законом, або

якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у стро­
ки, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні», або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

Повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті ради за наявності вищезазначених підстав, і в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого ре­ферендуму.

Питання про дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене сільським, селищним, міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території та мають право голосу.

Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради. Питання про призначення позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради може порушуватися перед Верховною Радою України сільським, се­лищним, міським головою, головою обласної, Київської, Севас­топольської міської державної адміністрації. Порядок проведен­ня позачергових виборів рад визначається законом про вибори.

Однією з гарантій місцевого самоврядування є дострокові припинення повноважень.

Повноваження сільського, селищного, міського голови, го­лови районної у місті, районної, обласної ради вважаються до­строково припиненими у разі:

а)            його звернення з особистою заявою до відповідної ради
про складення ним повноважень голови;

б)            припинення його громадянства;

в)             набрання законної сили обвинувальним вироком щодо
нього;

г)             порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його
діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Зако­
ном України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

ґ) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

д)            його смерті.

Повноваження сільського, селищного, міського голови мо­жуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Окрім того, повноваження сільського, селищного, міського го­лови за наявності вищезазначених підстав та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого рефе­рендуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим таємним голосуванням не менш як 2/3 голосів депутатів від загального скла­ду ради. Порядок проведення місцевого референдуму стосовно дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

Важливою гарантією місцевого самоврядування є також по­зачергові вибори. Вони призначаються за наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського, селищного, міського голови незаконними або подібних висновків відпо­відного комітету Верховної Ради України. Питання про призна­чення Верховною Радою України позачергових виборів сільського, селищного, міського голови може порушуватися пе­ред Верховною Радою України відповідною сільською, селищ­ною, міською радою, головою обласної, Київської, Севасто­польської міської державної адміністрації. Порядок проведен­ня позачергових виборів сільського, селищного, міського голови визначається законом про вибори.

Повноваження органу самоорганізації населення припиня­ються достроково у разі:

-               невиконання рішень сільської, селищної, міської, район-
ної у місті ради (у разі її створення), її виконавчого комітету,
загальних зборів громадян або невиконання своїх повноважень;

—            його саморозпуску.

Рішення про дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян, що утворили даний орган, або відповідною радою.