§ 6. Порядок формування, організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Законодавством України передбачений такий порядок фор­мування рад. Сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення), районні, обласні ради складаються з депутатів, які обираються населенням відповідної території на основі за­гального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Вибори відбуваються згідно із Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 14 січня 1998 р. Відповідно до цього ж Зако­ну визначається загальний склад ради, що визначається самою радою1.

Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як 2/3 депутатів від загального складу ради. Якщо до ради обрано менше 2/3 від її складу, до обрання необхідної кількості депутатів повноваження продовжує здійснювати рада поперед­нього скликання. Строк повноважень рад — чотири роки.

Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створен­ня), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської, районної у місті ради скликається відповідною тери­торіальною виборчою комісією не пізніш як через місяць після обрання ради у правомочному складі. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде відповідно сільський, селищний, міський голова, а у разі немо­тивованої відмови або неможливості — секретар ради; сесію ра­йонної у місті, районної, обласної ради — голова ради або його заступник. У разі немотивованої відмови або неможливості го­лови сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради; секретаря сільської, селищної, міської ради; за­ступника голови районної у місті, районної, обласної ради сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скли­кана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради — один з депутатів цієї ради. Сесія ради є право­мочною, якщо в її пленарному засіданні беруть участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським, селищним, міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої дер­жавної адміністрації, головою районної, обласної ради, загаль­ними зборами громадян.

Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент робо­ти відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради. Порядок скликання сесії ради, підготовки та розгляду нею пи­тань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денно­го сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради.

Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради, прийняті ■ею рішення підписуються сільським, селищним, міським головою, районної у місті, районної, обласної ради — головою відповідної ради, у разі їх відсутності — відповідно секретарем сільської, селищної, міської ради, заступником голови районної в місті, районної, обласної ради, а у надзвичайних випадках — депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленар­ного засідання.

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з чис­ла її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за ви­конанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова районної у місті ради (у разі її створення), районної, обласної ради, їх заступники. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економіч­ного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про ви­конання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського й соціально-культурного будівництва, інші питання, що вносяться на роз­гляд ради, розробляють проекти рішень ради і готують виснов­ки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями. Постійні комісії попередньо розглядають кан­дидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують вис­новки з цих питань. Постійні комісії за дорученням ради, голо­ви, заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської, селищної, міської, ра­йонної у місті ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.

За результатами вивчення й розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки та рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загально­го складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності — заступником голови або секретарем комісії. Про­токоли засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язково­му розгляду органами, підприємствами, установами, організа­ціями та посадовими особами, яким вони адресовані. Про ре­зультати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціа­лістів.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету можуть працювати в раді на постійній основі. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організа­ції роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що за­тверджується радою.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які оби­раються з числа її депутатів для здійснення контролю з конк­ретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це про­голосувало не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради. Засідання тимчасових контрольних комісій ради, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, а також залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти й інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою. Повнова­ження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення стосовно результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення по­вноважень ради, яка створила цю комісію.

Депутати ради вступають у свої повноваження з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів і визнання повноважень депутатів і складають їх у день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством України. Депутат представляє інтереси всієї територіальної гро­мади, має всю повноту прав, що є гарантом його активної участі у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які роз­глядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Він може звер­нутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташо­ваних або зареєстрованих на відповідній території, а депутат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради ще й до голови місцевої державної адміністрації з питань, відне­сених до відання ради. Орган або посадова особа, до якої звер­нуто запит, зобов'язана дати усну чи письмову відповідь на за­пит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії де^ путатської діяльності визначаються Конституцією України, законом про місцеве самоврядування, законом про статус депута­та, іншими законами.

Секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією сільського, селищного, міського голови відповід­ною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Секретар сільської, селищ­ної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім ви­кладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), зай­матися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього при­буток, якщо інше не передбачено законодавством України.

Секретар сільської, селищної, міської ради:

а)            скликає сесії ради у разі немотивованої відмови сільського
селищного, міського голови, голови районної у місті, районної,
обласної ради або неможливості його скликати сесію ради;
повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформа­
цію про час і місце проведення сесії ради, питання, що внесені
на її розгляд;

б)            веде засідання ради та підписує її рішення у разі немоти­
вованої відмови сільського, селищного, міського голови, голо­
ви районної у місті, районної, обласної ради або неможливості
його скликати сесію ради;

в)             організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться
на розгляд ради;

г)             забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців
і населення, організовує контроль за їх виконанням;

ґ) за дорученням сільського, селищного, міського голови ко­ординує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм до­ручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

д)            сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

є) організовує за дорученням ради відповідно до законодав­ства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведен­ням референдумів та виборів до органів державної влади й місцевого самоврядування тощо.

Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті ради (у разі її створення) є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради ЇЇ виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконав­чого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради — за пропозицією голови відповідної ради. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно:

а)            сільського, селищного, міського голови; районної у місті
ради — голови відповідної ради;

б)            заступника (заступників) сільського, селищного, міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

в)             керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету;

г)             керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів
ради;

ґ) інших осіб.

До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.

Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради відповідно сільський, селищний, міський голова, районної у місті ради — голова відповідної ради. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з пи­тань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — ще й підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Виконавчий комітет ради:

а)            попередньо розглядає проекти місцевих програм соціаль­
но-економічного та культурного розвитку, цільових програм з
інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших пи­
тань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

б)            координує діяльність відділів, управлінь та інших вико­
навчих органів ради, підприємств, установ і організацій, що на­
лежать до комунальної власності відповідної територіальної
громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

в)             має право змінювати або скасовувати акти підпорядко­
ваних йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради,
а також їх посадових осіб.

Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою в межах повноважень, наданих законодавством про місцеве самоврядування, виконав­чим органам сільських, селищних, міських рад.

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (у разі її створення) є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті ради), а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції — заступником сільського, селищ­ного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (районної у місті ради — заступником голови ради) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомоч­ними, якщо в них беруть участь більше половини від загально­го складу виконавчого комітету.

Сільська, селищна, міська, районна у місті рада (у разі її ство­рення) у межах затверджених нею структури та штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними та підконтрольними раді, що їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду та звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, — за погодженням з відповідними органами виконавчої влади. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

Голова районної, обласної, районної у місті ради (у разі її ство­рення) обирається відповідною радою з числа її депутатів у ме­жах строку повноважень ради таємним голосуванням. Голова ради виконує свої обов'язки до обрання голови ради нового скли­кання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадсь­ких засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробо-чий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді й може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як 2/3 депутатів від загаль­ного складу ради шляхом таємного голосування. Голова районної, обласної, районної у місті ради:

а)            скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до
відома населення інформацію про час і місце проведення сесії
ради, питання, що передбачається внести на розгляд ради, веде
засідання ради;

б)            забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться
на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує
контроль за їх виконанням;

в)             представляє раді кандидатури для обрання на посаду за­
ступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції
щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на
їх утримання;

г)             вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання
постійних комісій ради;

ґ) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм дору­чення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

д) організовує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

є) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

є) організовує роботу президії (колегії) ради (у разі її ство­рення);

ж)            призначає і звільняє керівників та інших працівників
структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

з)             здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

и) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

і) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

ї) забезпечує роботу з розгляду звернень громадян; веде осо­бистий прийом громадян;

й) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обгово­рення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

к) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями гро­мадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах згідно із законодавством тощо.

Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Заступник голови районної, обласної, районної у місті ради (у разі її створення) обирається відповідною радою в межах стро­ку ЇЇ повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступ­ника голови ради нового скликання, крім випадків достроково­го припинення його повноважень. Він може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, що приймається таєм­ним голосуванням. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради або голови ради.

Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови відповідної ради. Він працює у раді на постійній основі. На нього, як і на голову ради, поширю­ються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю).

Районна, обласна рада може утворювати президію (колегію) ради. Президія (колегія) ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія (колегія) ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер. До її складу входять:

а)            голова ради;

б)            заступник голови ради;

в)             голови постійних комісій ради;

г)             уповноважені представники депутатських груп і фракцій.
Президія (колегія) ради діє на основі Положення про неї, що

затверджується радою.

Виконавчий апарат районної, обласної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією та законодавством України. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самовряду­вання. Він утворюється відповідною радою. Його.структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. Виконавчий апарат ради за посадою очо­лює голова відповідної ради.

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Останнє відбувається на ЇЇ пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до за­гального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таєм­ним голосуванням. Таємне голосування обов'язкове у таких випадках:

обрання за пропозицією сільського, селищного, міського
голови на посаду секретаря ради;

прийняття рішення стосовно дострокового припинення
повноважень сільського, селищного, міського голови;

обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення
їх з посади тощо.

Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради з обгрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила попереднє рішення 2/3 депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності. Рішення ради норматив­но-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради (у разі її створення) в межах своїх повноважень прий­має рішення. Це відбувається на засіданні виконавчого комітету більшістю голосів від його загального складу. Підписуються рішення сільським, селищним, міським головою, головою рай­онної у місті ради. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм роз­порядженням і внести це питання на розгляд відповідної ради.

Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпо­рядження.

Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам Украї­ни визнаються незаконними в судовому порядку.

Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування до­водяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.