§ 5. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність. Органам місцевого самоврядування чинним законодавством можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Інститут передачі повноважень в юридичній науці нази­вається їх делегуванням. У контексті розгляду питання хотілося б зазначити, що делеговані повноваження — це повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самовряду­вання законом, а також повноваження органів місцевого само­врядування, що передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.

3 метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування може прийняти статут територіальної гро­мади села, селища, міста. Статут підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту територіальної грома­ди може бути його невідповідність Конституції та законам України. Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена в судовому порядку.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися тільки на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією й законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм влас­них повноважень.

Обмеження прав територіальних громад на місцеве самовря­дування згідно з Конституцією та законами України може бути застосоване тільки в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції.

На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, встановлюється Державний Прапор України.

Надзвичайно важливою є компетенція його органів і поса­дових осіб. Чинним законодавством України встановлено, що сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати й вирішу­вати питання, віднесені до їх відання. Так, виключно на пленар­них засіданнях сільської, селищної, міської ради:

затверджується регламент ради;

утворюються і ліквідуються постійні та інші комісії ради,
затверджується та змінюється їх склад, обираються голови
комісій;

утворюється виконавчий комітет ради, визначається його
чисельність, затверджується персональний склад;

обирається за пропозицією сільського, селищного, міського
голови на посаду та звільняється з посади секретар ради тощо.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад мають достатньо диференційовані повноваження.

У сфері соціально-економічного й культурного розвитку,
планування та обліку — підготовка програм соціально-еконо­
мічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових про­
грам з інших питань самоврядування, подання їх на затверджен­
ня ради, організація їх виконання тощо; забезпечення збалан­
сованого економічного та соціального розвитку відповідної
території, ефективного використання природних, трудових і
фінансових ресурсів.

У галузі бюджету, фінансів і цін — складання проекту
місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної
ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подан­
ня раді письмових звітів про хід і результати виконання бюд­
жету; підготовка і подання відповідно до районних, обласних
рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо скла­
дання проектів районних і обласних бюджетів; встановлення
в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо
оплати побутових, комунальних, транспортних та інших по­
слуг, які надаються підприємствами й організаціями комуналь­
ної власності відповідної територіальної громади; погоджен­
ня в установленому порядку цих питань з підприємствами, ус­
тановами й організаціями, що не належать до комунальної
власності тощо.

Щодо управління комунальною власністю встановлення
порядку та здійснення контролю за використанням прибутків
підприємств, установ і організацій комунальної власності
відповідних територіальних громад; заслуховування звітів про
роботу керівників підприємств, установ і організацій комуналь­
ної власності відповідних територіальних громад; підготовка і
внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов
відчуження комунального майна, проектів місцевих програм
приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не
відлягають приватизації, тощо.

У галузі житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування, громадського харчування, транс-
иорту і зв'язку — управління об'єктами житлово-комунального
іошодарства, побутового, торговельного обслуговування, транс
порту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню; облік громадян, які відповідно до законодав­ства потребують поліпшення житлових умов; розподіл і надання відповідно до законодавства житла, що належить до комуналь­ної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності; сприяння розширенню житлового будівництва, надан­ня громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, і субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги влас­никам квартир (будинків) у їх обслуговуванні та ремонті; спри­яння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрація таких об'єднань тощо.

У галузі будівництва — організація за рахунок власних
коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту
об'єктів комунального господарства та соціально-культурного
призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого зна­
чення; виконання або делегування на конкурсній основі
генеральній будівельній організації (підрядній організації)
функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт
житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури
комунальної власності тощо.

У сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і
спорту — управління закладами освіти, охорони здоров'я, куль­
тури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, що нале­
жать територіальним громадам або передані їм, молодіжними
підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх
матеріально-технічного та фінансового забезпечення; забез­
печення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої
освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді,
розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної
орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності
дошкільних і позашкільних навчально-виховних закладів, ди­
тячих, молодіжних і науково-просвітницьких організацій;
створення при загальноосвітніх навчальних закладах комуналь­
ної власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за при­значенням тощо.

Окрім того, повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад поширюються:

на сферу регулювання земельних відносин і охорони на­
вколишнього природного середовища;

на сферу соціального захисту населення;

на сферу зовнішньоекономічної діяльності;

на сферу галузі оборонної роботи;

на вирішення питань адміністративно-територіального
устрою;

на забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян;

на відзначення державними нагородами, відзнаками Пре­
зидента України та присвоєння почесних звань України тощо.

Повноваження сільського, селищного, міського голови почина­ються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної згідно із законом особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Сільський, селищний, міський голова:

а)            забезпечує здійснення у межах наданих законом повнова­
жень органів виконавчої влади на відповідній території додер­
жання Конституції і законів України, виконання актів Прези­
дента України та відповідних органів виконавчої влади;

б)            організує роботу відповідної ради та її виконавчого ко­
мітету;

в)             підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

г)             вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури
на посаду секретаря ради;

ґ) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і пер­сональний склад виконавчого комітету відповідної ради тощо.

Сільський, селищний, міський голова несе персональну від­повідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Не рідше одного разу на рік він звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менш як половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються питання:

обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення
їх з посади;

утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій
ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

утворення президії (колегії) ради, затвердження положен­
ня про неї;

затвердження за пропозицією голови ради структури,
чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання
ради та її виконавчого апарату;

затвердження регламенту ради тощо.

Районні та обласні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання вищезгаданим Законом України.