11.1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Верховна Рада України розглядає та вирішує питання дер­жавного і суспільного життя, що потребують врегулювання за­конами України, а також здійснює установчі та контрольні функції, передбачені Конституцією України. Вона приймає за­кони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією.

До повноважень Верховної Ради України належать:

а)            внесення змін до Конституції України в межах і порядку,
передбачених розділом XIII Конституції України;

б)            призначення всеукраїнського референдуму з питань, ви­
значених ст. 73 Конституції;

в)             прийняття законів;

г)             визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики;

ґ) призначення виборів Президента України у строки, перед­бачені Конституцією;

д)заслуховування щорічних і позачергових послань Прези­дента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

є) усунення Президента України з поста в порядку особли­вої процедури (імпічменту);

є) надання згоди про призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;

1 У конституційному праві, характеризуючи обсяг прав, обов'язків, по­вноважень, наявність конституційних гарантій діяльності, мають на увазі конституційний статус суб'єкта (Верховної Ради, Президента, Кабінета Міністрів, народу України, органів державного управління і органів місце­вого самоврядування тощо). Цей статус визначається відповідними зако­вами і Конституцією України. Так, відповідно до ст. 5 Конституції народ за своїм конституційним статусом є носієм суверенітету і єдиним джерелом

ж) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України тощо.

Конституція України встановлює також, що виключно зако­нами визначаються:

а)            права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і
свобод, основні обов'язки громадянина;

б)            громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іно­
земців та осіб без громадянства,

в)             права корінних народів і національних меншин;

г)             порядок застосування мов;
ґ) правовий режим власності;

д)            правові засади і гарантії підприємництва;
є) засади зовнішніх зносин;

є) засади регулювання демографічних і міграційних процесів тощо.

Конституція передбачає, що виключно законами України встановлюються:

а)            Державний бюджет України та бюджетна система України;

б)            система оподаткування, податки і збори;

в)             засади створення і функціонування фінансового, грошо­
вого, кредитного та інвестиційного ринків тощо.

Отже, єдиним органом законодавчої влади в Україні є пар­ламент — Верховна Рада України. Конституційний склад Вер­ховної Ради України 450 народних депутатів України, які оби­раються на основі загального, рівного, прямого виборчого пра­ва таємним голосуванням строком на чотири роки.

Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Вони не можуть бути на державній службі або мати інший представницький мандат. їм гарантується депутатсь­ка недоторканність.

Верховна Рада України працює сесійно. Вона є повноваж­ною за умови обрання не менш як 2/3 від її конституційного складу. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніш ніж на 30-й день після офіційного оголошення результа­тів виборів. Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком депутат. Чергові сесії Верховної Ради Ук раїни починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року Позачергові сесії Верховної Ради, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як 1/3 народних депутатів > країни від конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу Президента України.

Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради.

Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Вер­ховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та може відкликати їх.

Голова Верховної Ради України веде засідання Верховної Ради України; організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України; підписує акти, прийняті Верховною Радою України; репрезентує Верховну Раду Украї­ни у відносинах з іншими органами державної влади в Україні та органами влади інших держав; організовує роботу апарату Верховної Ради України.

Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Вер­ховної Ради України, обирає голів цих комітетів. Останні здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо роз­глядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України. Для підготовки і попереднього розгляду питань Вер­ховна Рада України в межах своїх повноважень може створю­вати тимчасові спеціальні комісії.

Для проведення розслідувань з питань, що становлять сус­пільний інтерес, можуть створюватися тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувало не менш як 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України.

Процес законотворчої діяльності Верховної Ради України характеризується правом законодавчої ініціативи, прийняттям та оприлюдненням. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депу­татам України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України.

Закони Верховна Рада приймає більшістю від її консти­туційного складу. Закони, що вносять зміни до Конституції, та сама Конституція України приймаються не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України.

Закон підписується Головою Верховної Ради України і невідкладно надсилається Президентові України. Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, або повертає закон із своїми умотивова­ними пропозиціями для повторного розгляду. Якщо Верховна Рада України під час повторного розгляду підтвердить закон 2/3 від її конституційного складу, то Президент України зобов'я­заний підписати і оприлюднити такий закон протягом 10 днів. Закон набирає чинності через 10 днів після його оприлюднен­ня, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.