§ 8. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та для звільнення від неї

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Підставами для притягнення до юридичної відповідальності є наявність правової норми, що передбачає склад правопорушен­ня; юридичного факту скоєння правопорушення або правоза-стосовного акта, що набрав чинності.

Невідворотність відповідальності як один із принципів законності держави аж ніяк не означає, що особа за кожне пра­вопорушення обов'язково повинна нести юридичну відповідаль­ність, відбути повністю покарання, чи що на неї слід накласти стягнення. Законодавець передбачає підстави звільнення від юридичної відповідальності.

Такі підстави передбачаються в кримінальному, адміні­стративному, трудовому та іншому законодавстві. Наприклад, кримінальне законодавство передбачає випадки звільнення осо­би від кримінальної відповідальності та від кримінального пока­рання (статті 75-87; 104—108 КК України). Підставами звільнення від кримінальної відповідальності можна назвати такі: давність притягнення до кримінальної відповідальності; коли до часу розслідування чи розгляду справи в суді через зміну ситуації скоєне винним діяння перестало бути суспільно небез­печним чи сама особа перестала бути суспільно небезпечною; внаслідок амністії чи помилування; застосування до неповно­літнього, який скоїв злочин, примусових заходів виховного ха­рактеру; застосування до особи, яка скоїла злочин, що не має великої суспільної небезпеки, заходів виправлення і перевихо­вання без застосування кримінального покарання; вжиття заходів медичного характеру; звільнення від покарання за хво­робою тощо.

Підставами для звільнення від адміністративної відповідаль­ності є давність притягнення до адміністративної відповідаль­ності; передача матеріалів справи на розгляд товариського суду, громадської організації чи трудового колективу чи обмеження усним зауваженням у разі скоєння незначного адміністратив­ного правопорушення.

Власник або уповноважений ним орган чи фізична особа може замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про правопорушення на розгляд трудового колективу або його органу (ст. 152 КЗпП).

Підсумовуючи сказане, можна визнати два блоки підстав звільнення від юридичної відповідальності: 1) особа, яка скоїла правопорушення, вважається такою, що втратила суспільну небезпечність; 2) правопорушення внаслідок зміни ситуації пе­рестало бути суспільно небезпечним.

Тобто правова поведінка як діяльність і спілкування суспільних суб'єктів права характеризується правомірною і протиправною сторонами діянь. Правопорушення як один з різновидів проти­правних діянь, тягне за собою ретроспективну юридичну відповідальність, що є реакцією держави на правопорушника і ті діяння, які він скоїв і за них зобов'язаний понести певну кару чи атягнення з метою виправлення й перевиховання.

Запитання та завдання

для самостійної перевірки знань

1.             Дайте визначення правомірної поведінки як різновиду поведінки
правової.

2.             Назвіть ознаки правопорушення.

З- Дайте визначення поняття юридичної відповідальності.

Розкрийте види юридичної відповідальності.

Розгляньте функції та мету юридичної відповідальності.

*6. Через наведення засвоєних Вами ознак визначте співвідно­шення правомірної і правової поведінки, заповнивши таблицю:

Розділ II

 


Органи співвідношення

Правомірна поведінка І

Правова поведінка II

Характеризують І і II

 

 

Характеризують лише II

 

 

Окремі галузі права України

*7. А., мотивуючи свою поведінку скрутним становищем, пору­бав у лісі ялинки і привіз їх до міста, де продав на ринку за домовле­ністю з адміністрацією цього ринку. Чи є у складі дій А. правопору­шення? Якщо є, то назвіть їх складові та ознаки.

8. Які є види ретроспективної правової відповідальності?

*9. Порівняйте злочини та проступки.

**10. Порівняйте мету правопорушення та мотив правопору­шення.

*11. Наведіть приклади конкретних правопорушень та визнач­те їх склад.

* 12. Визначте, в яких випадках повинна настати юридична відповідальність, свою думку обгрунтуйте:

а)            громадянин Петренко за підробленими ним документами от­
римав у банку велику суму грошей;

б)            Ольга в грубій формі відповіла своїй бабусі;

в)             громадянин Павленко запізнився на роботу на 2 години;

г)             двоє юнаків на вулиці вихопили в жінки мобільний телефон;
Г) Віталій вчасно не прийшов на зустріч випускників університету;

д)            громадянка Іванченко не виконала у зазначені в договорі стро­
ки обумовлену роботу;

є) громадянин Трофіменко перейшов дорогу при червоному світлі світлофора.

**13. Доведіть, що правопорушенням може бути не тільки діян -ня.ай бездіяльність.