§ 4. Самовиховання як важлива форма правового виховання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Особливу цінність для підвищення рівня правової свідомості та правової культури має правове самовиховання — цілеспря­мована, повсякденна, систематична діяльність людини з оволодіння правовими знаннями, формування позитивних пра­вових мотивів і настанов, навичок правомірної поведінки, що полягає в самостійних зусиллях, спрямованих на вироблення звички до активної правомірної поведінки.

Правове самовиховання передбачає глибоке самостійне вив­чення чинного права, системи чинного законодавства. Людина прагне самостійно виробити в собі потребу діяти відповідно до норм права, гартувати свою волю, оцінювати свою поведінку на підставі нормативно закріплених вимог

Волю слід розглядати як психологічну властивість людини, що виявляється в усвідомлених діях для досягнення поставленої мети з переборювання труднощів і перешкод. Цілеспрямована, повсяк­денна, систематична діяльність людини з оволодіння юридични­ми знаннями, формування в її свідомості позитивних правових навичок і настанов, здійснення моделей поведінки, що відповідають чинним нормам права, може здійснюватися лише за наявності активного вольового аспекту, що означає самоорганізацію і стриманість, вияв активності й витримку, рішучі дії за екстремаль­них обставин, здатність керувати своїми діями чи утримуватися від дій тоді, коли це необхідно. Вольова людина вміє стримувати власні інтереси й потреби та діяти в напрямі, якого вимагають правові норми, для досягнення суспільної мети.

Правове самовиховання передбачає не тільки глибоке вив­чення правових норм, формування поваги до чинного правово­го закону, вироблення звички його дотримуватися та впевне­ності у його справедливості, а й формування у своїй свідомості правових почуттів, в яких відображаються переживання особистістю щодо тих вчинків і дій, що встановлені правовими нормами. До правових почуттів відносять почуття відпо­відальності, дисциплінованості, обов'язковості, потрібності пра­вового регулювання тощо.

Отже, правове самовиховання є ефективною формою вихов­ної роботи з підвищення рівня правової свідомості та правової культури.

Запитання та завдання

для самостійної перевірки знань

* * 1. У наведеній далі таблиці запишіть головні ознаки правосвідо­мості та правової культури.

 

Ознаки

Правова свідомість

Правова культура

Обумовленість (основа)

 

 

Види (форми)

 

 

Показники

 

 

*2. Розкрийте загальні й особливі ознаки правової ідеології та правової психології.

Ознаки

Правова ідеологія

Правова психологія

Загальні

 

 

Особливі (відмежувальні)

 

 

*3. Чи є поширеним, на Вашу думку, самовиховання як форма правового виховання ? Наведіть приклади з особистого життя, жит -тя оточуючих.

4. Як Ви розумієте поняття «професійна правоздатність».

*5. Як Ви розумієте поняття «правове виховання» та які його форми Вам відомі?

6. Дайте визначення понять «самовиховання», «правове вихо­вання».

*7. Охарактеризуйте напрями виховання у юристів професій­ного рівня правосвідомості та правової культури.

*8. Якими якостями, на Ваш погляд, повинні бути наділені гро­мадяни правової держави?

*9. Як Ви вважаєте, чи пов'язані між собою аморальні вчинки та правовий нігілізм?

10. Дайте визначення поняттю «правосвідомість». Які її види Вам відомі?