Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Вступ    ,               З

Розділ І Основи теорії держави і права

Глава 1. Виникнення держави і права        6

§ 1. Основні закономірності виникнення держави і права     6

§ 2. Особливості формування держави у різних народів       18

§ 3. Різноманітні теорії виникнення держави             19

§ 4. Виникнення юридичного права у різних народів            21

§ 5. Типи держави і права               33

§ 6. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні
політичної влади               37

Глава 2. Основи теорії держави    44

§ 1. Поняття держави та її ознаки                44

§ 2. Апарат держави як система державних органів.

Місце апарату в механізмі держави            48

§ 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямів

діяльності (функцій) держави         51

§ 4. Поняття форми держави          58

§ 5. Загальна характеристика держав, що існували

на території сучасної України      64

§ 6. Співвідношення і взаємодія держави та особи  66

§ 7. Форми взаємодії держави та об'єднань громадян           68

§ 8. Загальна характеристика концепцій про сутність

і соціальне призначення держави 70

Глава 3. Загальна характеристика громадянського

суспільства і правової держави    76

§ 1. Поняття та ознаки громадянського суспільства

і правової держави            76

§ 2. Співвідношення громадянського суспільства

і правової держави            98

§ 3. Основні напрями формування громадянського
суспільства і правової держави в Україні  100

Глава 4. Основи теорії права         107

§ 1. Система соціальних норм і місце та роль права в цій

системі  107

§ 2. Поняття права та його ознаки               110

§ 3. Функції і принципи права        112

§ 4. Поняття системи права як внутрішньої його

організації           117

§ 5. Загальна характеристика основних галузей права

України                123

§ 6. Характеристика джерел права як зовнішньої форми

його виразу         125

§ 7. Правотворення як процес самоорганізації права            129

§ 8. Реалізація норм права: загальна характеристика           131

§ 9. Правові відносини. Загальна характеристика  138

§ 10. Правоохоронна система та правоохоронна

діяльність             141

§11. Законність, правопорядок, суспільний порядок

і дисципліна        142

Глава 5. Основи правосвідомості, правової культури
та правового виховання  151

§ 1. Поняття і види правосвідомості та правової культури   151

§ 2. Правове виховання як засіб підвищення рівня

правосвідомості та правової культури       157

§ 3. Форми правового виховання  158

§ 4. Самовиховання як важлива форма правового

виховання            160

Глава 6. Основи правової поведінки та юридична

відповідальність 163

§ 1. Правове мислення та його значення для правової

поведінки             163

§ 2. Поняття правової поведінки   165

§ 3. Правомірна поведінка              167

§ 4. Правопорушення: поняття, причини і види       168

§ 5. Склад правопорушення та його ознаки              169

§ 6. Юридична відповідальність: поняття і ознаки  171

§ 7. Принципи, види, функції та мета юридичної

відповідальності                173

§ 8. Підстави для притягнення до юридичної

відповідальності та для звільнення від неї 176

Розділ II Окремі галузі права України

Глава 7. Основи конституційного права України   180

§ і. Конституційне право як провідна галузь національного

права України    180

§ 2. Історичні передумови розвитку конституційного

процесу в Україні              183

§ 3. Загальні засади демократичного конституційного

ладу України      192

§ 4. Народовладдя в Україні та форми його здійснення        195

§ 5. Види референдумів   196

§ 6. Виборче право та виборча система в Україні  198

§ 7. Територіальний устрій України            209

§ 8. Автономна Республіка Крим  211

§ 9. Громадянство України як один з інститутів

конституційного права    216

§ 10. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян

України, гарантії їх дотримання  228

§11. Загальна характеристика системи органів державної

влади     250

§ 12. Внесення змін і введення в дію Конституції

України                274

Глава 8. Основи муніципального права України    281

§ 1. Поняття муніципального права України            281

§ 2. Поняття і ознаки місцевого самоврядування     283

§ 3. Система, органи і посадові особи місцевого

самоврядування 285

§ 4. Матеріально-фінансова основа місцевого

самоврядування 288

§ 5. Організаційно-правова основа місцевого

самоврядування 295

§ 6. Порядок формування, організація роботи органів

і посадових осіб місцевого самоврядування             300

§ 7. Гарантії місцевого самоврядування    311

§ 8. Особливості здійснення місцевого самоврядування

у місті Києві         315

§ 9. Особливості правового статусу місцевого

самоврядування в Автономній Республіці Крим      318

Глава 9. Основи трудового права України               323

§ і. Предмет і система трудового права      323

§ 2. Джерела трудового права      326

§ 3. Основні принципи трудового права     328

§ 4. Суб'єкти трудового права       330

§ 5. Трудові правовідносини          333

§ 6. Колективні договори та угоди               334

§ 7. Правова організація працевлаштування            336

§ 8. Трудовий договір: поняття, умови укладення, форма,

строк і види трудового договору  338

§ 9. Робочий час                348

§ 10. Час відпочинку         350

§11. Правове регулювання оплати праці   351

§ 12. Трудова дисципліна               353

§ 13. Матеріальна відповідальність сторін трудового

договору              356

§ 14. Правове забезпечення охорони праці               359

§ 15. Трудові спори           368

§ 16. Соціальне забезпечення: поняття та види пенсій

та допомог           373

Глава 10. Основи екологічного права України        382

§ 1. Екологічне право України: поняття, предмет, система  382

§ 2. Законодавство про охорону навколишнього

природного середовища: загальна характеристика              384

§ 3. Екологічні права та обов'язки громадян             386

§ 4. Права та обов'язки природокористувачів          388

§ 5. Складові природно-заповідного фонду              390

§ 6. Правові засоби охорони атмосферного повітря

і тваринного світу              393

§ 7. Правова охорона водних ресурсів       396

§ 8. Порядок використання та охорони надр            397

Глава 11. Основи земельного права України           403

§ 1. Загальна характеристика земельного права. Поняття,

відносини та предмет правового регулювання        403

§ 2. Види земель та їх правовий статус      405

§ 3. Права та форми власності на землю    407

§ 4. Набуття і реалізація права на землю   410

§ 5. Приватизація землі    412

§ 6. Гарантії прав на землю           418

§ 7. Охорона земель          420

§ 8. Управління в галузі використання і охорони земель       424

§ 9. Відповідальність за порушення земельного

законодавства    428

Глава 12. Основи цивільного права України            431

§ 1. Цивільне право України: поняття і система       431

§ 2. Поняття та структура цивільного законодавства            434

§ 3. Поняття цивільних правовідносин        436

§ 4. Суб'єкти цивільних правовідносин       437

§ 5. Об'єкти цивільних правовідносин         443

§ 6. Правочини   445

§ 7. Право власності та інші речові права  448

§ 8. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної

власності              453

§ 9. Зобов'язальне право 455

§ 10. Недоговірні зобов'язання      478

§ 11. Спадкове право       483

Глава 13. Основи господарського права України   489

§ 1. Господарське право України: поняття і предмет

правового регулювання  489

§ 2. Підприємство як організаційна форма господарювання .. 496

§ 3. Державні та комунальні унітарні підприємства               499

§ 4. Господарські товариства        499

§ 5. Підприємства колективної власності   501

§ 6. Приватні підприємства. Інші види підприємств                502

§ 7. Об'єднання підприємств          503

§ 8. Громадянин як суб'єкт господарювання            506

§ 9. Майнова основа господарювання       506

§ 10. Корпоративні права               507

§ 11. Господарські зобов'язання   508

§ 12. Відповідальність за правопорушення

у сфері господарювання  512

§ 13. Галузі та види господарської діяльності          516

§ 14. Зовнішньоекономічна діяльність        519

§ 15. Спеціальні (вільні) економічні зони    521

Глава 14. Основи житлового права України            525

§ 1. Житлове право України: поняття і предмет

його правового регулювання         525

§ 2. Право громадян на житло і форми його реалізації          528

§ 3. Порядок надання житла громадянам, які потребують
поліпшення житлових умов            529

§ 4. Приватизація державного житлового фонду     531

§ 5. Договір житлового найму: поняття, значення

та відповідальність за його невиконання   537

§ 6. Користування жилими приміщеннями в будинках

державного і громадського житлового фонду          538

§ 7. Користування службовими жилими приміщеннями

і гуртожитками   540

§ 8. Порядок розгляду житлових спорів     546

§ 9. Особливості юридичної відповідальності

за порушення житлового законодавства   549

Глава 15. Основи сімейного права України              553

§ 1. Сімейне право України: поняття та предмет правового

регулювання       553

§ 2. Сім'я за сімейним законодавством        556

§ 3. Шлюб за сімейним законодавством     558

§ 4. Права та обов'язки подружжя                560

§ 5. Права та обов'язки матері, батька і дитини       562

§ 6. Влаштування дітей, позбавлених батьківського

піклування           566

§ 7. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів             568

§ 8. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців

та осіб без громадянства, законів іноземних держав

і міжнародних договорів в Україні               570

Глава 16. Основи адміністративного права України ...573

§ 1. Поняття державного управління та співвідношення

його з виконавчою владою             573

§ 2. Державна служба: поняття, правовий статус

державних службовців    575

§ 3. Поняття, предмет і метод адміністративного права України.. 583 § 4. Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу України про адміністративні

правопорушення               585

§ 5. Адміністративні правовідносини          590

§ 6. Адміністративне деліктне право           593

§ 7. Поняття адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх    597

§ 8. Адміністративні стягнення: поняття та види     599

§ 9. Основи адміністративного процесу     600

§ 10. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати
справи про адміністративні правопорушення          601

§ 11 Провадження у справах про адміністративні
правопорушення               602

Глава 17. Основи фінансового права України         607

§ 1. Фінансове право України: поняття і предмет

правового регулювання  607

§ 2. Система та джерела фінансового права             609

§ 3. Бюджет і бюджетна система  611

§ 4. Система оподаткування та її значення               618

§ 5. Поняття, функції та види податків        620

§ 6. Платники податків та об'єкти оподаткування  626

§ 7. Особливості оподаткування юридичних

та фізичних осіб 630

§ 8. Відповідальність за порушення законодавства

про податки        636

§ 9. Поняття, функції та структура банківської системи

України                638

Глава 18. Основи кримінального права України     645

§ 1. Основні поняття і система кримінального права

України. Функції та принципи кримінального права             645

§ 2. Характеристика Кримінального кодексу України.

Структура кримінально-правової норми   648

§ 3. Кримінальна відповідальність та її підстави.

Поняття кримінальної відповідальності     655

§ 4. Поняття злочину та його ознаки           656

§ 5. Поняття складу злочину. Ознаки складу злочину.

Поняття кваліфікації злочинів        658

§ 6. Стадії злочину            662

§ 7. Співучасть у злочині. Види співучасників. Види злочинних груп. Особливість кримінальної

відповідальності при співучасті    663

§ 8. Добровільна відмова від вчинення злочину. Особливість кримінальної відповідальності

при добровільній відмові від вчинення злочину       666

§ 9. Кримінальне покарання. Поняття та ознаки.

Система кримінальних покарань 667

§ 10. Особливості кримінальної відповідальності
і покарання неповнолітніх. Вік кримінальної
відповідальності та злочини, за які встановлена
кримінальна відповідальність неповнолітніх            670

Розділ III Засади юрисдикційної діяльності

Глава 19. Засади правосуддя та судочинства         679

§ 1. Правосуддя в Україні. Поняття, основні ознаки

та принципи        680

§ 2. Поняття судочинства               684

§ 3. Цивільне судочинство. Цивільний процесуальний

кодекс України   686

§ 4. Господарське судочинство. Господарський

процесуальний кодекс України    688

§ 5. Кримінальне судочинство. Кримінально-процесуальний кодекс України. Особливості провадження в кримінальних справах про злочини

неповнолітніх     689

§ 6. Конституційне судочинство   694

Глава 20. Засади правоохоронної діяльності          698

§ 1. Поняття правоохоронної діяльності. її ознаки 698

§ 2. Органи прокуратури. Напрями наглядової діяльності   701

§ 3. Органи внутрішніх справ України        705

§ 4. Державна податкова служба 707

§ 5. Служба безпеки України         709

§ 6. Інші правоохоронні органи України   711

§ 7. Поняття виявлення та розслідування злочинів 716

Глава 21. Засади правозахисної діяльності              721

§ 1. Поняття правозахисної діяльності       721

§ 2. Уповноважений Верховної Ради

України з прав людини    724

§ 3. Юстиція України        726

§ 4. Нотаріате Україні     728

§ 5. Адвокатура в Україні               731

Перелік використаних джерел       737


Навчальне видання

ПРАВОЗНАВСТВО

Підручник

За загальною редакцією В. В. КопєпчиковаУ A.M. Колодія

Шеф-редактор В. С КОВАЛЬСЬКИЙ, кандидат юридичних наук

Юрінком Інтер - редакція наукової та навчальної літератури

Редактор МІ Ромась

Комп'ютерний набір ЛМ Сисоєва

Комп'ютерна верстка О М Коваленко

Художнє оформлення М П Черненко

Підписано до друку 18 08.2004 Формат 84x108/32 Друк офсетний.

Папір офсетний № 1 І арн. Petersburg. Умови друк, арк 39,4 Обл.-вид. арк. 36,2

Наклад 30000 (3-й завод 22001-26000) прим. Зам № 4-136. Ціна договірна.

Орипнал-макет виготовлено комп'ютерним центром СП «Юрінком Інтер»

(Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру

видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції —

серія ДК № 19 від 20 03.2000)

З питань придбання літератури звертатися до видавництва «Юрінком Інтер» за адресою-04209, Київ-209, вул Героїв Дніпра, 31-6, тел 411-64-03

Віддруковано в ЗАТ «Київська книжкова фабрика»,

03151, м. Київ-151, вул. Ушинського, 40. Свідоцтво: серія ДК №787 від 28.01.2002 р.