Перелік використаних джерел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верхов­ною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. — К.: Україна, 1991. — 8 с

Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Украї­нської РСР. - 1991. - № 38. - Ст. 502.

Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 617.

Декларація прав національностей України: Прийнята Верховною Радою України 1 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 1991. - № 53. - Ст. 799.

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Юрінком, 1996. - 80 с

Конституция Автономной Республики Крым от 21 октября 1998 г (утверждена Законом Украины от 23 декабря 1998 г ) //Крымские из­вестия. — 1998. — 27 октября.

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29. - Ст. 191.

Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №21. - Ст. 158.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відо­мості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490; 1995. -№ 34. - Ст. 268.

Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»: Указ Президента Украї­ни від 6 березня 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. — 7 березня.

Про внесення змін до Конституції України: проект Закону Украї­ни// Урядовий кур'єр. — 2003. — 7 березня.

Закон України «Про громадянство України». Прийнятий 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 4. - Ст. 65.

Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відо­мості Верховної Ради України. — 1996. — № 47 — Ст. 256.

Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 23. — Ст. 162.

Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Голос Украї­ни. - 2001. - 31 липня.

Закон України « Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну гро­мадян Ураїни» від 21 січня 1994 р. // Голос України. — 1994. — 1 квітня.

Закон Української РСР «Про свободу совісті та релігійні органі­зації» Прийнятий 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 1991. - № 25. - Ст. 283.

Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 р. // Відо­мості Верховної Ради України. — 1995. — № 6. — Ст 35.

Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36. - Ст 529

Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу»: Прийнятий 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 385.

Закон України «Про об'єднання громадян»: Прийнятий 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовт­ня 2001 р. // Урядовий кур'єр, 2001 р. - № 201-202. - 2 листопада.

Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №3. - Ст. 15.

Про всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України від З липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 33. — Ст. 443; 1992. - № 35. - Ст. 515.

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 135. - 1998. - №40-41. - Ст. 250.

Про Регламент Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. - № 35. - Ст. 339. - № 40. - Ст. 371.

Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: Закон Ук­раїни від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. - № 20. - Ст. 99.

Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. —1996. — № 43. — Ст.212.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20 -21. -Ст. 190.

Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. // Урядовий кур'єр. — 1999. — 17 грудня.

Про систему центральних органів виконавчої влади: "Указ Прези­дента України від 15 грудня 1999 року // Урядовий кур'єр. — 1999. — 17 грудня.

Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року // Урядовий кур'єр — 1999. — 17 грудня.

Закон України «Про адвокатуру»: Прийнятий 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9. — Ст. 62.

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відо­мості Верховної Ради України. - 1991 - № 53. - Ст 793; 1993. -№22.-Ст.229.-№50.-Ст.474;1995.-№11.-Ст.71 -№43.-Ст.313. Додатково див. Рішення Конституційного Суду України від ЗО жовт­ня 1997 р. № 5-зп.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272. Додатково див. Рішення Конституційного Суду України від 23 черв­ня 1997р. №2-зп.

Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-Ш // Юридичний вісник України. - № 13. - 2002. - ЗО бе­резня — 5 квітня.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». (За ста­ном на 5 березня 2001 p.): Офіційне видання / Верховна Рада України. — К.: Парламентське вид-во, 2001. — 68 с

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р. № 93-IV// Юридичний вісник України № 34. - 2002 - 24 - ЗО серпня.

Закон України «Про бюджетну систему України» // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 8.

Закон України «Про контрольно-ревізійну службу в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3.

Постанова Верховної Ради України «Про чинність Закону Украї­ни «Про Рахункову палату» від 14.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 24.

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — №10: Місцеве самоврядування в Україні. — 448 с

Державно-правова реформа в Україні. Матеріали науково-практич­ної конференції. Листопад 1997 р. - К. - 1997. - 420 с

Жуковський А., Субтельний О. Нариси історії України / Ред. Я. Гри-цак, О Романів. — Львів, 1992.

Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — К., 1999.

Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. — 2-е вид., випр. і допов. — К —1998. — 412 с.

Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Ук­раїні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 336 с

Колодій А. М., Олійник А. Ю Державне будівництво і місцеве само­врядування: Навч. посіб. — К.. Юрінком Інтер, 2000. — 304 с

Державне будівництво: збірник нормативно-правових актів / За ред. М. І. Панова. - Кн. 1. - Харків: Гриф, 2002. - 576 с

Державне будівництво: збірник нормативно-правових актів / За ред. М. І. Панова. - Кн. 2 - Харків: Гриф, 2002. - 416 с

Колодій А М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве само­врядування в Україні Підручник / За ред. Я Ю Кондратьева. — К. Юрінком Інтер, 2003 - 464 с

Констан Б. Об узурпации /О свободе Антология западноевропей­ской классической либеральной мысли. — М   Наука, 1995. — 204 с

Конституція незалежної України У 3 кн — Кн 1 Документи, ко­ментарі, статті. — К., 1995

Конституційні акти України 1917—1920 Невідомі конституції України. - К., 1992.

Конституційне право України / За ред. доктора юридичних наук, професора В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999. — 734 с

Муніципальне право України: Підручник / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін. / За ред. В. Ф Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К/ Юрінком Інтер, 2001. — 352 с

Основи конституційного права України: Підручник. — 2-е вид., до-пов. / За ред. В. В. Копєйчикова — К.. Юрінком Інтер, 1998. — 288 с

Семенов В С, Прагнюк О С. Міжнародно-правові аспекти Консти­туції України. К. Ін Юре, 1997

Слюсаренко А. Г., Томенко М В Історія української конституції — К, 1993.

Современные зарубежные конституции' Сб. докл. по конституц праву зарубеж стран — М., 1996

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України Навч посіб В С Ковальський (кер. авт кол.), В. Т Білоус, С Е. Демський та ін., Відп ред. Я Кондратьев. — К. Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.

Тодика Ю М Конституція > країни: проблеми теорії і практики. Монографія, — Харків: Факт, 2000 — 608 с

Тодика Ю.М Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика. Монографія. — Харків: Факт, 2001 — 328 с

Тотюрнин Б. Н. Европейское право: Учебник. — М.. Юристь, 1998. — 456 с

Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.. Юрінком Інтер, 2002. - 536 с

Ярмиш О. Н., Серьогін В. О. Державне будівництво та місцеве само­врядування в Україні / За заг. ред. Тодики Ю. М. Навч. посібник. — Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. — 672 с.

HartH L. A. The Concept of Law. - Oxford, 1963.

Crick B. In Defence of Politica, Harmondaworth. — Penquin, 2-nd ed., 1982.

HoebelE. A. The law of pramitive man. A. Study in Comparative Legal Dynamics Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1954.

Cohen R. Political Anthropology // Handbock of Social and Caltural Anthropology Ed by J J Honigmann. — Chicago, 1973.