§ 5. Служба безпеки України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Служба безпеки України — державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну без­пеку України, конституційний лад, територіальну цілісність і державний суверенітет.

Систему Служби безпеки України складають Центральне управління Служби безпеки України, підпорядковані йому ре­гіональні органи, Служба безпеки Автономної Республіки Крим, органи військової контррозвідки, військові формування, а та­кож навчальні, науково-дослідні та інші заклади Служби без­пеки України. Організаційна структура Служби безпеки Украї­ни визначається Президентом України.

Центральне управління Служби безпеки України, інші орга­ни та установи, що входять до системи Служби безпеки Украї­ни, є юридичними особами, мають печатку із зображенням дер­жавного герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи, рахунки в банках, у тому числі валютні.

Організація і порядок діяльності Служби безпеки регулю­ються Законом України «Про Службу безпеки України» від

25 березня 1992 p.1 Цим Законом регулюються: загальні поло­ження цього органу; система та організація діяльності Служби безпеки України; вимоги щодо кадрів, порядок їх зарахування та звільнення; повноваження Служби безпеки України; гарантії соціального та правового захисту військовослужбовців і праці­вників Служби безпеки України; порядок здійснення контро­лю й нагляду за діяльністю Служби безпеки України; відпові­дальність за правопорушення у сфері її діяльності. Основними завданнями Служби безпеки України є:

захист державного суверенітету, конституційного ладу,
територіальної цілісності, економічного, науково-технічного й
оборонного потенціалу України, державних інтересів і прав
громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних
спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп
та осіб;

попередження, виявлення, припинення й розкриття зло­
чинів проти миру та безпеки людства, тероризму, корупції та
організованої злочинної діяльності у сфері управління та еко­
номіки, інших протиправних дій, які безпосередньо створюють
загрозу життєво важливим інтересам України.

Служба безпеки України підпорядкована Президентові Ук­раїни та підконтрольна Верховній Раді України.

Вона будує свою діяльність на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України.

В оперативно-службовій діяльності Служба безпеки Украї­ни дотримується принципів поєднання єдиноначальності та колегіальності, гласності та конспірації.

Основним у діяльності Служби безпеки України є дотриман­ня прав і свобод людини у поєднанні з інтересами держави. Не­правомірне обмеження законних прав і свобод людини є непри­пустимим і тягне за собою відповідальність згідно із законодав­ством. У виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних злочинів окремі права і свободи можуть бути тимча­сово обмежені в порядку і межах, визначених Конституцією та законами України.

Служба безпеки України на вимогу громадян України в місячний термін зобов'язана дати їм письмові пояснення з при­воду обмеження їхніх прав або свобод. Такі особи мають право оскаржити до суду неправомірні дії посадових (службових) осіб і органів Служби безпеки України.

Діяльність партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичні цілі, у Службі безпеки України забороняється.