§ 4. Державна податкова служба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Державна податкова служба (далі — ДПС) України являє собою єдину централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої організації: від загальнодержавного, обласного до міського та районного рівнів.

Органи ДПС координують свою діяльність відповідно до діяльності фінансових органів державного казначейства, про­куратури, служби безпеки, внутрішніх справ, статистики та кон­тролюючих органів.

ДПС очолює Голова державної податкової адміністрації Ук­раїни, якого призначає на посаду та звільняє з посади Прези­дент України за поданням Прем'єр-міністра України.

Його заступники призначаються та звільняються KM Украї­ни за поданням Голови ДПА.

Важливе місце в її діяльності посідає формування бюджету — грошового доходу, необхідного для забезпечення діяльності дер­жави як цілісного інституту.

Органи державної податкової служби України у своїй діяль­ності керуються Конституцією та Податковим кодексом.

Правовий статус ДПС України визначено Законом України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 р.

Не всі платники податків сумлінно виконують один з найго­ловніших обов'язків щодо сплати податків. Тому завданнями органів ДПС з цього приводу є:

а)            здійснення контролю та правильного обчислення повно­
ти і своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових
фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також непо-
даткевих надходжень;

б)            прийняття у випадках, передбачених законом, норматив­
но-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподат­
кування;

в)             формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб—
платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного
банку даних про платників податків—юридичних осіб;

г)             роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед
платників податків;

ґ) запобігання злочинам та іншим правопорушенням, відне­сеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, розслідування, а також провадження у справах про адміністра­тивні правопорушення тощо.

На ці підрозділи покладено завдання з боротьби з податко­вими правопорушеннями та контроль за додержанням подат­кового законодавства, оперативно-розшукова, кримінально-про­цесуальна та організаційна функції.

Основними напрямами правоохоронної діяльності податко­вої міліції, згідно із зазначеним вище законом, є:

— запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, насамперед:

у кредитно-фінансовій і банківській системах;

агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах;

зовнішньоекономічної діяльності;

виробництві та реалізації підакцизних товарів (тютюно­
вих та алкогольних);

гральному та шоу-бізнесі;

 

виявлення контрабанди, фіктивних фірм, використання по­
двійних рахунків; приховування коштів та інших цінностей, здо­
бутих злочинним шляхом, а також їх розкриття та розслідування;

провадження у справах про адміністративні правопорушення;

розшук платників, які ухиляються від сплати податків,
інших платежів;

запобігання корупції в органах державної податкової служ­
би та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів дер­
жавної податкової служби, захист їх від протиправних посягань,
пов'язаних з виконанням службових обов'язків.