§ 6. Конституційне судочинство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Конституційний Суд України є єдиним органом конститу­ційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції Ук­раїни і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Статус Конституційного Суду України визначається стаття­ми 147—153 Конституції України та Законом України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р!.

Завдання Конституційного Суду України полягають у гаран­туванні верховенства Конституції України як основного зако­ну держави на всій території України.

Діяльність Конституційного Суду України базується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обгрунтованості винесених ним рішень.

Виключно до компетенції Конституційного Суду України відносять такі питання:

а) конституційність законів та інших правових актів Верхов­ної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

б)            відповідності Конституції України чинних міжнародних
договорів або тих міжнародних договорів, що вносяться до Вер­
ховної Ради України для надання згоди на їхню обов'язковість,

в)             додержання конституційної процедури розслідування і
розгляду справи про усунення Президента України з поста в по­
рядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Кон­
ституції України;

г)             офіційне тлумачення Конституції та законів України.

Рішення та висновки Конституційного Суду України стосов­но зазначених питань є обов'язковими до виконання на території України, остаточними та такими, що не можуть бути оскаржені.

Суб'єктами звернення до Конституційного Суду України є:

Президент України;

не менш як 45 народних депутатів України;

Верховний Суд України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції Ук­раїни або якщо було порушено встановлену Конституцією Ук­раїни процедуру їх розгляду, ухвалення чи набрання ними чин­ності.

Від дня ухвалення Конституційним Судом України рішен­ня про неконституційність законів, інших правових актів або їхніх положень вони втрачають чинність.

Конституційний Суд України не має повноважень розгля­дати питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцево­го самоврядування, а також інші питання, віднесені до компе­тенції судів загальної юрисдикції.

Конституційний Суд України складається з 18 суддів, яких призначають по шість Президент України, Верховна Рада Ук­раїни та з'їзд суддів України.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадя­нин України, який на день призначення досяг 40-річного віку, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років і володіє державною мовою. Суддя Конституційного Суду України при­значається на дев'ять років без права бути призначеним на по­вторний строк.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеці­альному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України таємним голо­суванням лише на один трирічний строк.

Закон України «Про Конституційний Суд України» визначає:

а)            статус суддів Конституційного Суду України та гарантії
їхньої діяльності;

б)            порядок організації та діяльності Конституційного Суду;

в)             процедуру конституційного провадження (подання звер­
нень, розгляд справ, постановления рішень і висновків);

г)             особливості провадження в окремих категоріях справ;

ґ) час набрання цим законом чинності, уточнення щодо юрис­дикції Конституційного Суду України, питання організаційно­го та матеріального забезпечення його діяльності.

загальний розвиток; умови життя та виховання; наявність непов­нолітніх підмовників; проведення психолого-педагогічної експерти­зи; обов'язкове взяття під варту?

11. Які види оскарження судових рішень Вам відомі?

*12. Чим апеляційне оскарження судових рішень відрізняється від касаційного?

*13. Визначте правовий статус, завдання та принципи діяль­ності Конституційного Суду України.

*14. Порівняйте конституційне подання та Конституційне

звернення.

Хто є суб'єктами звернення до Конституційного Суду України?

Розгляд яких питань належить виключно до компетенції Кон­
ституційного Суду України?

Запитання та завдання

для самостійної перевірки знань

*1. Які принципи правосуддя закріплені в Конституції України? У чому полягає їх важливість?

*              *2. Проаналізуйте конституційний механізм дотримання прин­
ципу незалежності судової влади в Україні.

**3. Спробуйте співвіднести зміст і суть термінів «правосуд­дя» і «судочинство».

У чому полягають особливості цивільного судочинства в Україні?

В який спосіб здійснюється порядок розгляду цивільних справ?

*              *6. Порівняйте господарське судочинство і цивільне судочинство.
*7. Визначте основні завдання і стадії кримінального судочинства.
*8. У чому полягає різниця між цивільним та кримінальним су­
дочинством?

9.             У чому полягають особливості провадження в кримінальних
справах про злочини неповнолітніх?

10.          Які особливості провадження в справах про злочини непов­
нолітніх у переліку вказані неправильно: вік особи; стан здоров'я та