§ 7. Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Серед великого кола податків і зборів, що сплачуються юри­дичними та фізичними особами, виділяють податок на прибу­ток підприємств, закріплений Законом України «Про оподат­кування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. (зі змінами та доповненнями) та податок на доходи фізичних осіб, згідно із Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 p..

Платниками податку на прибуток підприємств є:

з числа резидентів - суб'єкти господарської діяльності,
бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та органі­
зації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання при­
бутку як на території України, так і за її межами1;

з числа нерезидентів — фізичні чи юридичні особи, ство­
рені у будь-якій організаційно-правовш формі, які отримують
доходи з джерелом їх походження з України, за винятком уста­
нов та організацій, що мають дипломатичний статус або імуні­
тет згідно з міжнародними договорами України або законом.

Платниками податку також є філії, відділення та інші відок­ремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади; постійні представниц­тва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походжен­ня з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників; управління за­лізниці, що одержують прибуток від господарської діяльності залізничного транспорту; Національний банк України та його установи; установи пенітенціарної системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту тощо.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітно­го періоду на суму валових витрат та суму амортизаційних відра­хувань платника податку.

Валовий доход — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Прибуток платників податку, включаючи підприємства, за­сновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25 відсотків до об'єкта оподаткування.

Законодавець передбачив широке коло платників даного по­датку, що мають відповідні пільги по його сплаті, зокрема не­прибуткові установи та організації: а) органи державної влади місцевого самоврядування та створені ними установи або органі­зації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

б)            благодійні фонди і благодійні організації, створені у поряд­
ку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності;

в)             пенсійні фонди, кредитні спілки; г) спілки, асоціації та інші
об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інте­
ресів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків та­
ких засновників та не проводять господарської діяльності, за
винятком отримання пасивних доходів; ґ) релігійні організації,
зареєстровані у порядку, передбаченому законом; д) житлово-
будівельні кооперативи, об'єднання співвласників багатоквар­
тирних будинків.

Так від оподаткування згідно із Законом звільняються дохо­ди неприбуткових організацій, отримані у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів або майна, які надходять до таких неприбутко­вих організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг; дотацій або субсидій, отриманих з державного або місце­вого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благо­дійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допо­моги, що надаються таким неприбутковим організаціям відпов­ідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, тощо.

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) пері­оду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, ста­новить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить про­тягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу валових витрат виробництва (обігу).

Звільняється від оподаткування прибуток новостворених фермерських господарств, отриманий від їх господарської діяль­ності, строком на три роки, а у трудонедостатніх населених пунк­тах — п'ять років. У розмірі 50 відсотків від діючої ставки опо­датковується прибуток платників податків від проведення нау­ково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини, а також прибуток від продажу іннова­ційного продукту, заявленого при реєстрації в інноваційних цен­трах, що створені відповідно до закону.

Варто зауважити, що статус платника як неприбуткового не звільняє його від обов'язку ставати на податковий облік та по­давати податкову звітність у формі та обсягах, встановлених податковим законодавством для неприбуткових організацій.

Основний зміст податкових правовідносин громадян із дер­жавою закріплений Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 р.

Платниками податку з доходів фізичних осіб є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.

Об'єктом оподаткування у громадян, які постійно прожива­ють в Україні, є загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом походження з України, та іноземні доходи. Для гро­мадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, об'єктом оподаткування є лише доходи, що одержані з джерел в Україні.

Варто зауважити, що оподаткуванню підлягають отримані громадянами доходи як у грошовій (національна або іноземна валюта), так і в натуральній формі (подароване авто). Більше того, Закон передбачає значне розширення податкової бази, а саме оподаткування доходів отриманих у результаті проведен­ня операцій з нерухомістю, даруванням, спадщиною, цінними паперами та корпоративними правами, відсотків від розміщен­ня коштів у банківських установах, виграшів у недержавних ло­тереях тощо.

Закон не передбачає встановлення єдиної ставки податку, хоча сьогодні серед громадськості пропагується саме така дум­ка, оскільки залежно від особливостей об'єкта оподаткування застосовується різна ставка. Фактично базовою є ставка 15% від об'єкта оподаткування, але в період з 1 січня 2004 р. до 31 груд­ня 2006 р. така базова ставка встановлюється на рівні 13%.

Фіксованою є ставка податку на доходи, які підлягатимуть кінцевому оподаткуванню при їх виплаті: грошові або майнові призи, виграші в азартні ігри, розіграші (крім лотерей, які згідно з цим Законом мають статус державних) на рівні 30% (26%).

Законом передбачено запровадження з 1 січня 2005 р. порядку:

оподаткування операцій з продажу (обміну, інших видів
відчуження) об'єктів нерухомого майна — 1%, 5% або 13% за­
лежно від строку придбання у власність такого майна;

оподаткування відсотків на банківський депозит (вклад),
вклад до небанківських фінансових установ або відсотків (дис­
контних доходів) на депозитні (ощадні) сертифікати — 5%; опо­
даткування дивідендів, роялті — 13%;

оподаткування операцій з інвестиційними активами (акції,
корпоративні права) (інвестиційного прибутку) — 13%;

оподаткування доходів, отриманих у зв'язку з довгостро­
ковим страхуванням життя, та недержавного пенсійного стра­
хування — 13%;

оподаткування доходів, отриманих внаслідок прийняття у
спадок коштів, майна, немайнових прав, — 0%, 5%, 13% та 26%
залежно від родинних стосунків та виду спадкового майна;

оподаткування доходів, отриманих як подарунок — анало­
гічно оподаткуванню спадщини.

Законом передбачено систему надання податкових соціаль­них пільг. Розмір пільг установлено у відсотках (100%, 150%, 200%) розміру мінімальної заробітної плати в розрахунку на місяць, затвердженого відповідним законом на 1 січня звітного податкового року. Розміри відсотків установлено для відповід­ної категорії платників, які матимуть право на її отримання:

для будь-якого платника податку — в розмірі, що дорів­
нює одній мінімальній заробітній платі (в розрахунку на місяць),
установленій законом на 1 січня звітного податкового року;

у розмірі, що дорівнює 150% однієї мінімальної заробітної
плати, — для платника податку, який:

а)            є самотньою матір'ю або батьком (опікуном, піклувальни­
ком) — на кожну дитину віком до 18 років;

б)            утримує дитину — інваліда І або II групи - віком до 18
років — у розрахунку на кожну таку дитину;

в)             має троє чи більше дітей віком до 18 років — у розрахунку
на кожну таку дитину;

г)             є вдівцем або вдовою;

ґ) є особою, віднесеною законом до категорій 1 і 2 осіб, по-страждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їхньою участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

д)            є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом,
військовослужбовцем строкової служби;

є) є інвалідом І або II групи, у тому числі з дитинства;

є) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадя­нинові, який зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

— у розмірі, що дорівнює 200% однієї мінімальної заробітної плати, — для платника податку, який є:

а)            Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним
кавалером ордена Слави чи Трудової Слави;

б)            учасником бойових дій під час Другої світової війни або
особою, яка в той час працювала в тилу, має відповідні державні
відзнаки;

в)             колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць при­
мусового тримання під час Другої світової війни або особою,
визнаною репресованою чи реабілітованою;

г)             особою, яка була насильно вивезена з території колишнь­
ого СРСР під час Другої світової війни на територію держав,
що перебували в стані війни з колишнім СРСР або були окупо­
вані фашистською Німеччиною та її союзниками;

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишньо­го Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) в пері­од з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отри­маного платником податку як заробітна плата протягом звітно­го податкового місяця за одним місцем її нарахування (випла­ти), якщо розмір цього доходу не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на коефіцієнт 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. (у 2004 р. це становить 530 грн. (382 грн. х 1,4).

Пільга застосовується до нарахованого місячного доходу у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем її нарахування (виплати), яке платник обирає самостійно, шляхом подання працедавцю заяви про застосування податкової соціальної пільги за формою, встановленою ДПА України, а також відповідних документів, що підтверджують його право на таку пільгу.