§ 4. Система оподаткування та її значення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Система оподаткування - це сукупність податків, зборів і платежів, що сплачуються до бюджетів і державних цільових фондів у встановленому законами України порядку; принципів, форм і методів їхнього встановлення, зміни чи скасування; дій, що забезпечують повну та своєчасну їхню сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства1.

Кожна держава встановлює власну систему оподаткування, тобто визначає платників податків, об'єкти оподаткування, став­ки податків, види податків і порядок їх сплати. Тип системи оподаткування визначається співвідношенням чотирьох сек­торів формування податків і зборів (обов'язкових платежів): державного; комерційного; фінансового сектора; населення.

Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язко­вих платежів), за винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування. Зміни та доповнення до законодавчих актів про оподаткування стосовно пільг, ставок податків, механізму їх сплати вносяться не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року й набирають чинності з початком нового бюджетного року. Особливі види мита справляються на підставі рішень про за­стосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних за­ходів, прийнятих відповідно до законів України. Ці питання регулюються Законом України «Про систему оподаткування». Згідно з цим законом встановлення і скасування податків і зборів  (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до цього закону, інших законів України про оподаткування. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради мають право встановлювати додаткові пільги з оподатку­вання в межах сум, що надходять до їхніх бюджетів. Оподаткування здійснюється за принципами:

стимулювання науково-технічного прогресу, підприєм­
ницької виробничої діяльності та інвестиційної активності, тех­
нологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного то­
варовиробника на світовий ринок високотехнологічної про­
дукції — введення пільг щодо оподаткування прибутку (доходу),
спрямованого на розвиток виробництва;

обов'язковості — впровадження правових норм щодо спла­
ти податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених на
підставі достовірних даних про об'єкти оподаткування за звітний
період, та встановлення відповідальності платників податків за
порушення податкового законодавства;

рівнозначності і пропорційності — справляння податків з
юридичних осіб здійснюються у певній частці від отриманого
прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів (обо­
в'язкових платежів) на рівні прибутки і пропорційно більших
податків і зборів (обов'язкових платежів) — на більші доходи;

рівності, недопущення будь-яких проявів податкової дис­
кримінації — забезпечення однакового підходу до суб'єктів гос­
подарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи нерези­
дентів) при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів);

соціальної справедливості — забезпечення соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запро­
вадження економічно обґрунтованого неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян та застосування диференційовано­
го і прогресивного оподаткування громадян, які отримують ви­
сокі та надвисокі доходи;

стабільності — забезпечення незмінності податків і зборів
(обов'язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг
протягом бюджетного року;
 економічної обґрунтованості — встановлення податків і
зборів (обов'язкових платежів) на підставі показників розвит­
ку національної економіки та фінансових можливостей з ура­
хуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюд­
жету з його доходами;

рівномірності сплати — встановлення строків сплати по­
датків і зборів (обов'язкових платежів) виходячи з необхідності
забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для
фінансування витрат;

компетенції — встановлення і скасування податків і зборів
(обов'язкових платежів), а також пільг їх платникам здійсню­
ються відповідно до законодавства про оподаткування виключ­
но Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної
Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами;

єдиного підходу — забезпечення єдиного підходу до роз­
робки податкових законів з обов'язковим визначенням платни­
ка податку і збору (обов'язкового платежу), об'єкта оподатку­
вання, джерела сплати податку і збору (обов'язкового платежу),
податкового періоду, ставок податку і збору (обов'язкового пла­
тежу), строків та порядку сплати податку, підстав для надання
податкових пільг;

доступності — забезпечення дохідливості норм податко­
вого законодавства для платників податків і зборів (обов'язко­
вих платежів).