§ 10. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Важливе місце в системі суб'єктів, що вирішують справи, від­ведене органам і посадовим особам, що уповноважені розгляда­ти справи про адміністративні правопорушення. Система таких органів визначена третім розділом КУпАП. У ст. 213 КУпАП

закріплюється, що справи про адміністративні правопорушен­ня розглядають:

адміністративні комісії при районних державних адмініст­
раціях і виконавчих комітетах, міських, районних у містах, се­
лищних і сільських рад. Вони вирішують всі справи про адмі­
ністративні правопорушення, за винятком тих, які належать до
компетенції інших органів. Комісія створюється відповідною
держадміністрацією чи виконавчим комітетом у складі голови,
секретаря і членів комісії;

виконавчі комітети селищних і сільських рад уповноваже­
ні розглядати справи про порушення громадського порядку, пра­
вил торгівлі та інші аналогічні порушення;

місцеві суди (судді) розглядають справи про адміністра­
тивні правопорушення, віднесені до їх компетенції Кодексом.
Судді одноособово розглядають справи про дрібне хуліганство,
порушення правил адміністративного нагляду тощо;

органи внутрішніх справ (ОВС), органи державних інспек­
цій та інші уповноважені органи (їхні посадові особи) розгля­
дають справи, віднесені до їх компетенції законодавством. Так,
наприклад, ОВС (їхні посадові особи) розглядають справи про
порушення громадського порядку, порушення правил паспорт­
ної системи, правил прикордонного режиму, правил перебуван­
ня в Україні і транзитного проїзду через територію України іно­
земних громадян і осіб без громадянства, правил дорожнього ру­
ху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил
користування засобами транспорту, правил, спрямованих на за­
безпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про не­
законний відпуск і незаконне придбання бензину чи інших па­
льно-мастильних матеріалів.

Отже, закон визначає систему органів, що мають право роз­глядати справи про адміністративні правопорушення та визна­чає їхню підвідомчість.