§ 8. Адміністративні стягнення: поняття та види

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Адміністративне стягнення — це захід відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адмініст­ративний проступок, а також попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими осо­бами.

Види адміністративних стягнень закріплені в Кодексі України про адміністративні правопорушення. До них належать:

попередження — письмове або в іншій формі офіційне за­
стереження уповноваженою посадовою особою громадянина про
неприпустимість вчинення ним адміністративних правопорушень;

штраф — майнове стягнення, або вилучення у порушника
певної грошової суми на користь держави;

оплатне вилучення предмета, який був засобом вчинення
чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення,
виявляється в його примусовому вилученні з наступною реалі­
зацією та передачею одержаної суми власнику за вирахуванням
витрат на реалізацію вилученого предмета;

конфіскація предмета, що був знаряддям вчинення чи без­
посереднім об'єктом адміністративного правопорушення, вияв­
ляється в примусовому невідшкодовуваному вилученні цього
предмета у власність держави. Конфіскованим може бути тіль­
ки предмет — приватна власність порушника, якщо інше не пе­
редбачено законодавчими актами;

позбавлення спеціального права, наданого даному гро­
мадянинові, на строк до трьох років за грубе чи систематичне
порушення порядку користування цим правом (стосується
тільки права керувати транспортними засобами та права по­
лювання);

виправні роботи призначаються на строк до двох місяців з
відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, з утриманням до 20% її заро­
бітку у власність держави. Виправні роботи призначаються ра­
йонним (міським) народним судом (народним суддею);

адміністративний арешт встановлюється і застосовуєть­
ся лише у виключних випадках за окремі види адміністратив
них правопорушень на строк до 15 діб. Адміністративний арешт призначається районним (міським) народним судом (народ­ним суддею).

Таким чином, адміністративні стягнення як вид і міра адмініст­ративного впливу держави на осіб, що вчинили правопорушення, закріплюються гл. З КУпАП, поділяються на основні й додаткові і мають на меті виховання особи, що вчинила правопорушення, ін­ших осіб для запобігання правопорушенням у майбутньому.