§ 8. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства, законів іноземних держав і міжнародних договорів в Україні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Іноземці мають в Україні такі самі права і обов'язки у сімей них відносинах, як і громадяни України, якщо інше не встанов­лено законодавством. Особи без громадянства, які постійно про­живають в Україні, мають в Україні такі самі права і обов'язки у сімейних відносинах, як і громадяни України.

Шлюб між громадянином України та іноземцем, а також шлюб між іноземцями реєструються в Україні відповідно до Сімейного кодексу України. Шлюб між іноземцями, зареєст­рований в Україні у посольстві або консульстві іноземної дер­жави в Україні, є дійсним в Україні на умовах взаємності, як­що жінка і (або) чоловік у момент реєстрації шлюбу були гро­мадянами держави, яка призначила посла або консула. Шлюб між громадянами України, які проживають за межами Украї­ни, реєструється в консульській установі або дипломатично­му представництві України. Шлюб між іноземцями, зареєст­рований за законом будь-якої держави — місця його реєстра­ції, є дійсним в Україні.

Розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем, а також шлюбу іноземців між собою в Україні здійснюється за законодавством України. Розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем, здійснене за межами України за законом відповідної держави, є дійсним в Україні, якщо в момент розір­вання шлюбу хоча б один із подружжя проживав за межами Ук­раїни. Розірвання шлюбу між громадянами України, здійснене за межами України за законом відповідної держави, є дійсним в

Україні, якщо обоє з подружжя в момент розірвання шлюбу про­живали за межами України. Така сама процедура між іноземця­ми, здійснена за межами України за законом відповідної держа­ви, є дійсною в Україні.

Визнання батьківства в Україні незалежно від громадянства батьків і дитини та місця їхнього проживання провадиться за за­конодавством України. Батьки дитини, які проживають за межа­ми України, можуть подати заяву про визнання батьківства до кон­сульської установи або дипломатичного представництва України.

Усиновлення громадянином України дитини, яка є грома­дянином України, але проживає за межами України, здійсню­ється в консульській установі або дипломатичному представ­ництві України.

Опіка, піклування над дитиною, яка є громадянином Украї­ни, але проживає за її межами, а також над дитиною, яка є іно­земцем, але проживає в Україні, встановлюються за законодав­ством України. Аналогічно цьому реєстрація шлюбу, народжен­ня дитини, визнання батьківства, розірвання шлюбу громадян України, які проживають за межами України, провадиться в консульських установах або дипломатичних представництвах України за законодавством України.

Загалом сімейне законодавство іноземних держав застосо­вується в Україні, якщо воно не суперечить основним засадам регулювання національного сімейного законодавства.

Запитання та завдання

для самостійної перевірки знань

1.             Дайте загальну характеристику сімейного права та його джерел.

Що слід розуміти під сім'єю за сімейним законодавством?

Які умови та порядок укладання шлюбу передбачені сімейним
законодавством ?

У яких випадках не допускається укладення шлюбу?

У яких випадках шлюб визнається недійсним?

*6. Порівняйте розірвання шлюбу та визнання його недійсним. **7. Порівняйте особисті немайнові права подружжя та май­нові права подружжя.

Які особисті немайнові права та обов'язки подружжя Вам
відомі?

Які майнові права та обов'язки подружжя Вам відомі?

10. Які основні права та обов'язки матері, батька і дитини Вам відомі?

** 11. Доведіть взаємність прав та обов'язків батьків і дітей?

12. Які основні права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів Вам відомі?

* 13. Які заходи передбачаються для влаштування дітей, позбав­лених батьківського піклування відповідно до чинного сімейного за­конодавства України?

*14. Порівняйте опіку та усиновлення.

*15. Порівняйте опіку та патронат.

*16. Який порядок застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства, законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні?

*17. Знайдіть правильну відповідь. Сімейний кодекс України не регулює сімейні особисті та майнові відносини:

а)            між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами
та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її вихо­
вання, розвитку та утримання;

б)            між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнука­
ми, рідними братами та сестрами, мачухою, вітчимом та падчер­
кою, пасинком;

в)             між двоюрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком та
племінницею, племінником і між іншими родичами за походженням.

*18. Виберіть положення, що відповідають дійсності. Способа­ми захисту сімейних прав та інтересів є:

а)            встановлення правовідносин;

б)            позбавлення волі;

в)             примусове виконання добровільно невиконаного обов'язку;

г)             припинення правовідносин, а також їх анулювання;
ґ) встановлення обов'язку одружитися;

д)            припинення дій, які порушують сімейні права;

є) відновлення правовідносин, які існували до порушення права;

є) відшкодування матеріальної та моральної шкоди;

ж) можливість інших представників сім'ї покарати окремого її члена.

**19. Уч. 1 cm. 24 Сімейного кодексу України зазначено, що «при­мушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається*. Цю норму доцільно було б сформулювати точніше. Як саме, з Вашої точки зору?