8.1. Розгляд житлових спорів на підставі ст. 191 ЖК України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Розгляд таких житлових спорів здійснюється відповідно до Конституції та законів України загальними судами, господарсь­кими, третейськими та товариськими судами та іншими упов­новаженими на те законодавством органами і посадовими осо­бами.

Право громадян України на захист є однією з гарантій зміцнення законності Згідно з чинною Конституцією України українські громадяни мають право на судовий захист від пося­гань на життя і здоров'я, честь і гідність, на особисту свободу і майно. Це право деталізується нормами галузевого законодав­ства- кримінального, адміністративного, цивільного тощо.

Особисті гаранті — це власні можливості людини і громадя­нина щодо захисту своїх прав, свобод, законних інтересів і обо­в'язків. До них відносять, а) право на захист передбачених зако­ном можливостей людини і громадянина в суді, в Уповноваже­ного Верховної Ради України з прав людини, в міжнародних судах чи відповідних міжнародних організаціях. Одним із за­собів здійснення такої можливості є право людини на скаргу. Згідно з нині діючим законодавством можуть бути оскаржені дії службових осіб, державних і громадських органів у адмініст­ративному і судовому порядку. Шкода, заподіяна незаконними діями цих суб'єктів при виконанні ними своїх обов'язків, повин­на бути відшкодована.

За Конституцією України парламентський контроль за до­держанням конституційних прав і свобод людини й громадяни­на здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман).

Отже, чинне законодавство передбачає можливості оскар­ження незаконних дій органів і посадових осіб при здійсненні питань щодо реалізації людиною і громадянином конституцій­ного права на житло.