§ 3. Порядок надання житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

У Конституції України зазначено: «Громадянам, які потре­бують соціального захисту, житло надається державою й орга­нами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону» (ст. 47).

У розділі III (Забезпечення громадян житловими приміщен­нями. Користування житловими приміщеннями) Житлового ко­дексу України викладено правові норми, що закріплюють і ре­гулюють порядок надання житла в будинках державного і гро­мадського житлового фонду, забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках житлово-будівельних кооперативів і користування різними видами жилих приміщень.

Порядок надання житла громадянам України в користуван­ня з державного та громадського житлових фондів передбачено у гл. 1 ЖК України. У ній закріплено право громадян на житло і на його одержання; вказано вік, з якого особа має таке суб'єк­тивне право; порядок визнання осіб такими, що потребують со­ціального захисту в питаннях забезпечення житлом.

Згідно зі ст. 31 ЖК України, кожен громадянин України, який потребує поліпшення житлових умов, має право одержати в ко­ристування жиле приміщення в будинках житлового фонду (державного і громадського) в порядку, передбаченому законо­давчими актами України. Жилі приміщення таким громадянам надаються переважно у вигляді окремої квартири на сім'ю.

Законом установлюється вік, з якого громадянин України мо­же здійснювати своє право на одержання житла. Дієздатність щодо реалізації такого права настає в особи з виповненням їй 18 років, а якщо особа зареєструвала шлюб чи стала до роботи в передбачених законом випадках, то й раніше.

Стаття 34 ЖК України до осіб, які потребують поліпшення житлових умов, відносить осіб, які:

забезпечені житлом нижче від установленого в даній міс­
цевості рівня;

проживають у приміщеннях, які не відповідають встанов­
леним санітарним і технічним вимогам;

хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань,
через що не можуть проживати в комунальних квартирах чи в
одній кімнаті з членами своєї сім'ї;

проживають за договором піднайму жилого приміщення в
будинках державного чи громадського житлового фонду або за
договором найму в жилих приміщеннях житлово-будівельних
кооперативів;

упродовж довгого часу проживають за договором найму
(оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам за
правом приватної власності;

проживають у гуртожитках.

Громадян, які потребують поліпшення житлових умов, бе­руть на облік для одержання жилих приміщень у будинках дер­жавного і громадського житлового фонду.

Житлом забезпечуються згідно із загальною чергою, позачерго­во й першочергово. Право на заселення квартири дає тільки ордер.

Ордер на жиле приміщення — це письмове розпорядження на його заселення, що видається на підставі рішення виконавчого комітету органу місцевого самоврядування чи місцевої держав­ної адміністрації. Він є єдиною підставою для заселення в нада­не жиле приміщення, видається лише на вільне жиле приміщен­ня, має чітко встановлену форму.

Ордер здається в житлово-експлуатаційну організацію і є під­ставою не тільки для заселення в житло, а й для укладення з відповідальним квартиронаймачем договору житлового найму