§ 15. Спеціальні (вільні) економічні зони

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Спеціальною (вільною) економічною зоною вважається части­на території України, на якій встановлено спеціальний право­вий режим господарської діяльності, особливий порядок засто­сування та дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони можуть запроваджуватися пільгові митні, податкові, валютно-фінансові та інші умови підприєм­ництва вітчизняних та іноземних інвесторів.

Спеціальні (вільні) економічні зони створюються з метою залучення інвестицій та ефективного їх використання, активі­зації спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяль­ності з метою збільшення експорту товарів, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції і послуг, впроваджен­ня нових технологій, розвитку інфраструктури ринку, поліпшен­ня використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України. На території України можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні зони різних функціональних типів: вільні митні зони і порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, туристично-рекреаційні, страхові, банківські тощо. Окремі економічні зони можуть поєднувати в собі функції, властиві різним типам спеці­альних (вільних) економічних зон.

Концесія — це надання з метою задоволення суспільних по­треб уповноваженим органом державної влади чи органом місце­вого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі вітчизняним або іноземним суб'єк­там господарювання (концесіонерам) права на створення (будів­ництво) та/або управління (експлуатацію) об'єктом концесії за умови взяття концесіонером на себе відповідних зобов'язань, майнової відповідальності й підприємницького ризику.

Морські райони, зовні прилеглі до територіального моря України, включаючи райони навколо островів, що їй належать, становлять виключну (морську) економічну зону України. Ши­рина виключної (морської) економічної зони становить до двох­сот морських миль, відлічених від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України. З метою забезпечення суверен­них прав України на розвідку, експлуатацію, збереження жи­вих ресурсів та управління ними у виключній (морській) еко­номічній зоні держава вживає заходів (включаючи огляд, інспек­цію, арешт і судовий розгляд) щодо забезпечення додержання суб'єктами господарювання законодавства України.

Господарська діяльність на державному кордоні України (суд­ноплавство, користування водними об'єктами для потреб лісо­сплаву та інші види водокористування, створення гідроспоруд, провадження інших робіт у внутрішніх водах України, корис­тування землею, лісами, об'єктами тваринного світу, ведення геологічних розвідувань та інша господарська діяльність) здійснюється з урахуванням особливостей режиму державного кордону України відповідно до законодавства України та чин­них міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких нада­но Верховною Радою України.

Господарська діяльність у санітарно-захисних, водоохорон­них зонах, зонах санітарної охорони та інших охоронних зонах

здійснюється з урахуванням правового режиму таких зон, що встановлюється законом.

Господарська діяльність на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду України, курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та інших територіях і об'єктах, віднесених зако­нодавством до таких, що особливо охороняються, здійснюється відповідно до вимог правового режиму цих територій і об'єктів, встановлених законом та іншими законодавчими актами.

У разі необхідності стабілізації або прискореного розвитку окремих галузей народного господарства за поданням Кабінету Міністрів України може встановлюватися законом спеціальний режим господарювання у цих галузях. У Збройних Силах Ук­раїни може здійснюватися лише некомерційна (неприбуткова) господарська діяльність.

Законом може бути визначено за поданням відповідного органу місцевого самоврядування в межах міста, району тери­торію, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови і на якій на підставах та в порядку, передбачених зако­ном, вводиться спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць (територію пріоритет­ного розвитку).

Господарська діяльність в умовах надзвичайного стану -особливого правового режиму діяльності органів державної вла­ди та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, передбаченого Конституцією України, який тим­часово допускає обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов'язки, — може здійснюватися з урахуванням обмежень та зобов'язань, встановлених виданим відповідно до Конституції України указом Президента України про введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

У період дії воєнного стану, введеного на території України або в окремих місцевостях, правовий режим господарської діяль­ності визначається на основі закону про оборону України, інших законодавчих актів щодо забезпечення обороноздатності держа­ви та законодавства про режим воєнного стану.

Запитання та завдання

для самостійної перевірки знань

/. Дайте загальну характеристику господарського права та його джерел.

2. Що є безпосереднім предметом регулювання господарського права?

З- Що включає в себе поняття «господарської діяльності».

*4. Як Ви вважаєте, у чому полягає різниця між господарським та цивільним правом?

Назвіть учасників відносин у сфері господарювання.

Що таке підприємництво?

*7. У чому полягають особливості некомерційного господарювання?

*8. Назвіть способи утворення суб'єктів господарювання.

9. Які установчі документи суб'єкта господарювання Вам відомі?

**10. Порівняйте ліквідацію і реорганізацію суб'єкта господа­рювання.

**11. Порівняйте унітарні та корпоративні підприємства.

12. У чому полягають особливості казенних підприємств?

**13. Назвіть види господарських товариств та порівняйте їх ознаки.

14. Які види об'єднань підприємств Вам відомі?

**15. Порівняйте ознаки відомих Вам видів об'єднань під­приємств.

*16. У чому полягають особливості правового статусу громадя­нина як суб'єкта господарювання?

**17. Порівняйте: право господарського відання та право опе­ративного управління.

18. Що включають в себе корпоративні права?

*19. У чому полягає особливість господарських зобов'язань?

*20. У чому полягають особливості господарсько-правової відпо­відальності?

*21. Охарактеризуйте основні види господарської діяльності.

22.          Дайте загальну характеристику зовнішньоекономічної діяль­
ності.

23.          Розкрийте зміст поняття «спеціальні (вільні) економічні
зони».