§ 14. Зовнішньоекономічна діяльність

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном та/або робочою силою. Зовнішньоекономічна діяльність провадиться на прин­ципах свободи її суб'єктів добровільно вступати у зовнішньо­економічні відносини, здійснювати їх у будь-яких формах, не заборонених законом, та рівності перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності спрямовується на захист економічних інтересів України, прав і законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, створення рівних умов для розвитку усіх видів підприємницт­ва у сфері зовнішньоекономічних відносин та використання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності доходів та інвес­тицій, заохочення конкуренції і обмеження монополізму суб'єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяль­ності.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право ук­ладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається в пись­мовій формі, якщо інше не встановлено законом або чинним міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України.

Форма зовнішньоекономічного договору (контракту) визна­чається правом місця його укладення. Місце укладення догово­ру (контракту) визначається відповідно до законів України.

Форма зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо зе­мельних ділянок, будівель та іншого нерухомого майна, розта­шованого на території України, визначається законами Украї­ни. Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) визначаються правом місця його укладення, якщо сторони не погодили інше. Порядок визначення права, яке має застосовуватися до договору (контракту) у разі недосягнення згоди сторін стосовно вказаного порядку, встановлюється зако­ном про зовнішньоекономічну діяльність.

Іноземними інвесторами визнаються такі суб'єкти, що здій­снюють інвестиційну діяльність на території України:

юридичні особи, утворені за законодавством іншим, ніж
законодавство України;

іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного
місця проживання на території України;

міжнародні урядові та неурядові організації;

інші держави;

інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, визначені
законом.

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України, будь-якого ру­хомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; інших цінностей (майна), які відповідно до закону визнаються іноземними інвестиціями.

Іноземні інвестори мають право здійснювати всі види інвес­тицій в таких формах:

участь у господарських організаціях, що створюються ра­
зом із вітчизняними юридичними особами чи громадянами, або
придбання частки в діючих господарських організаціях;

створення іноземних підприємств на території України,
філій або інших структурних підрозділів іноземних юридичних
осіб або придбання у власність діючих підприємств;

придбання безпосередньо нерухомого або рухомого май­
на, що не заборонено законами України, або придбання акцій
чи інших цінних паперів;

придбання самостійно або за участі громадян чи вітчизня­
них юридичних осіб прав користування землею та використан­
ня природних ресурсів на території України;

господарська діяльність на основі угод про розподіл про­
дукції;

придбання інших майнових прав;

в інших формах, не заборонених законом.

З метою забезпечення стабільності правового режиму інозем­ного інвестування встановлюються такі гарантії для іноземних інвесторів:

застосування державних гарантій захисту іноземних інве­
стицій у разі зміни законодавства про іноземні інвестиції;

гарантії щодо примусового вилучення, а також від неза­
конних дій органів влади та їх посадових осіб;

компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам;

гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності;

гарантії переказу прибутків та використання доходів від
іноземних інвестицій.

У разі зміни законодавства про режим іноземного інвестуван­ня на вимогу іноземного інвестора у випадках і в порядку, визна­чених законом, застосовуються державні гарантії, які визначають­ся законодавством, що діяло на момент вкладення інвестицій.