§ 13. Галузі та види господарської діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Особливості правового регулювання господарських відносин визначаються залежно від сфери суспільного виробництва, в якій складаються ці відносини, особливостей галузі господарювання, виду господарської діяльності, економічної форми результату господарської діяльності, простору, на якому складаються госпо­дарські відносини (внутрішньому чи зовнішньому ринку), особ­ливостей суб'єктів, між якими виникають господарські відноси­ни. Правове регулювання господарських відносин здійснюється з урахуванням суспільного розподілу праці, що склався, та об'єк­тивно існуючих галузей народного господарства.

Вид господарської діяльності має місце у разі об'єднання ре­сурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини та мате­ріалів, робочої сили) для створення виробництва певної про­дукції або надання послуг. Окремий вид діяльності може скла­датися з єдиного простого процесу або охоплювати ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації. У правовому регулюванні господарської діяльності та у здійсненні державного управління народним господарством мають врахо­вуватися особливості здійснення суб'єктами господарювання окремих видів цієї діяльності. Для віднесення суб'єкта господа­рювання до відповідної категорії обліку визначаються основні, другорядні та допоміжні види господарської діяльності.

Господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється суб'єк­тами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на ре­алізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забез-

печує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг. Госпо­дарсько-торговельна діяльність може здійснюватися суб'єктами господарювання в таких формах: матеріально-технічне постачан­ня і збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздріб­на торгівля і громадське харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне посередництво у здійсненні тор­говельної діяльності та інша допоміжна діяльність із забезпечен­ня реалізації товарів (послуг) у сфері обігу.

Господарсько-торговельна діяльність опосередковується гос­подарськими договорами поставки, контрактації сільськогоспо­дарської продукції, енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, міни (бартеру), лізингу та іншими договорами.

Комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприєм­ницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним аген­том послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними гос­подарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інте­ресах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє. Комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (гро­мадянин або юридична особа), який за повноваженням, основа­ним на агентському договорі, здійснює комерційне посередниц­тво. Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.

Перевезенням вантажів як видом господарської діяльності виз­нається господарська діяльність, пов'язана з переміщенням про­дукції виробничо-технічного призначення та виробів народно­го споживання залізницями, автомобільними дорогами, водни­ми та повітряними шляхами, а також транспортування продукції трубопроводами. Суб'єктами відносин перевезення вантажів є перевізники, вантажовідправники та вантажоодержувачі. Пере­везення вантажів здійснюють вантажний залізничний транс­порт, автомобільний вантажний транспорт, морський вантаж­ний транспорт та вантажний внутрішній флот, авіаційний вантажний транспорт, трубопровідний транспорт, космічний транспорт, інші види транспорту. Допоміжним видом діяльності, пов'язаним з перевезенням вантажу, є транспортна експедиція.

Інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробниц­тво та інші сфери суспільного життя. Інвестиціями у сфері гос­подарювання визнаються довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних цінностей та майнових прав у об'єкти господарської діяльності з метою одержання доходу (прибут­ку) або досягнення іншого соціального ефекту

Інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямами:

проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих
на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-тех­
нічної продукції;

розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципо­
во нових видів техніки і технології;

розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих тех­
нологій, призначених для поліпшення соціального і екологіч­
ного становища;

технічне переозброєння, реконструкція, розширення,
будівництво нових підприємств, що здійснюються вперше як
промислове освоєння виробництва нової продукції або впрова­
дження нової технологи.

Фінанси суЬ єктів господарювання є самостійною ланкою на­ціональної фінансово-кредитної системи з індивідуальним кру гообігом коштів, що забезпечує покриття витрат виробництва продукції (робіт послуг) і одержання прибутку. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання включає грошове та інше фінансове посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування. Аудит — це перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності законодавству та встанов­леним нормативам. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими організаціями, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоді-лець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприєм­ницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволо-дільцеві обумовлену договором винагороду. Договір комерцій­ної концесії передбачає використання комплексу наданих користувачеві прав, ділової репутації і комерційного досвіду пра-воволодільця в певному обсязі, із зазначенням або без зазначен­ня території використання щодо певної сфери підприємниць­кої діяльності.