9.18. Страхування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'я­зується у разі настання певної події (страхового випадку) ви­платити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, ви­значеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а стра­хувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору

Предметом договору страхування можуть бути майнові інте­реси, які не суперечать закону і пов'язані з:

життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпе­
ченням (особисте страхування);

володінням, користуванням і розпоряджанням майном
(майнове страхування);

відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (стра­
хування відповідальності).

Договір страхування укладається в письмовій формі. Договір страхування може укладатися шляхом видачі страховиком стра­хувальникові страхового свідоцтва (поліса, сертифіката).

Істотними умовами договору страхування є предмет дого­вору страхування, страховий випадок, розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату у разі на­стання страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу і строки його сплати, строк договору та інші умови, визначені актами цивільного законодавства.

Страховиком є юридична особа, яка спеціально створена для здійснення страхової діяльності та одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Страху­вальником може бути фізична або юридична особа.

За договором перестрахування страховик, який уклав договір страхування, страхує в іншого страховика (перестраховика) ризик виконання частини своїх обов'язків перед страхувальни­ком. Страховик, який уклав договір перестрахування, зали-


шається відповідальним перед страхувальником у повному об сязі відповідно до договору страхування. Страховик зобов'язаний:

а)            ознайомити страхувальника з умовами та правилами стра­
хування;

б)            протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про
настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення
всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхо­
вої виплати страхувальникові;

в)             у разі настання страхового випадку здійснити страхову
виплату у строк, встановлений договором

Страхова виплата за договором особистого страхування здійснюється незалежно від сум, що виплачуються за держав­ним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, а також відшкодування шкоди.

Страхова виплата за договором майнового страхування і стра хування відповідальності (страхове відшкодування) не може перевищувати розміру реальних збитків. Інші збитки вважають ся застрахованими, якщо це встановлено договором.

Страхувальник зобов'язаний:

а)            своєчасно вносити страхові платежі (внески, премії) у
розмірі, встановленому договором;

б)            при укладенні договору страхування надати страховикові
інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне
значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати
його про будь-які зміни страхового ризику;

в)             при укладенні договору страхування повідомити страхо­
вика про інші договори страхування, укладені щодо об'єкта, який
страхується.