§ 8. Порядок використання та охорони надр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Надра — це частина земної кори під поверхнею суходолу та дном водоймищ; простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Надра є виключною власністю народу України і надаються лише в користування. Угоди або дії, що в прямій чи прихованій формі порушують право власності народу України на надра, є недійсними. Народ України здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, місцеві ради депутатів і місцеві державні адміністрації.

Окремі повноваження щодо розпорядження надрами зако­нодавством України можуть надаватися відповідним органам державної виконавчої влади.

Державний фонд надр охоплює як ділянки надр, що викори­стовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Родовища корисних копалин — це нагромадження мінеральних речовин у надрах, на поверхні землі, у джерелах вод і газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання придатні для промислового використання.

Техногенні родовища корисних копалин — це місця, де на­копичилися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені й мають промисло­ве значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок втрат під час зберігання, транспортування та використання продуктів переробки мінеральної сировини.

Усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, із запасами, оціненими як промислові, становлять Державний фонд родовищ корисних копалин, а всі попередньо оцінені ро­довища корисних копалин — резерв цього фонду.

Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною Державного фонду надр.

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні осо­би та громадяни.

Надра надаються в користування з метою:

а)            геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промисло­
вої розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного
значення;

б)            видобування корисних копалин;

в)             будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'яза­
них з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для
підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів,
захоронения шкідливих речовин і відходів виробництва, скидан­
ня стічних вод;

г)             створення геологічних територій і об'єктів, які мають важ­
ливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові
полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи,
лікувальні, оздоровчі заклади тощо);

ґ) задоволення інших потреб.

Надра надаються в постійне або тимчасове користування.

Користувачі надр мають право:

а)            здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчен­
ня, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші
роботи згідно з умовами спеціального дозволу (ліцензії);

б)            розпоряджатися видобутими корисними копалинами,
якщо інше не передбачено законодавством чи умовами спеціаль­
ного дозволу (ліцензії);

в)             здійснювати на умовах спеціального дозволу (ліцензії)
консервацію наданого в користування родовища корисних ко­
палин або його частини;

г)             на першочергове продовження строку тимчасового корис­
тування надрами.

Користувачі надр зобов'язані:

а)            використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх
було надано;

б)            забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональ­
не, комплексне використання та охорону надр;

в)             гарантувати безпеку людей, майна та навколишнього при­
родного середовища;

г)             приводити земельні ділянки, порушені під час користуван­
ня надрами, у стан, придатний для подальшого їх використання
в суспільному виробництві;

ґ) виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України.

Користування надрами є платним. Плата справляється за користування надрами в межах території України, її континен­тального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Родовища, в тому числі техногенні, запаси і прояви корис­них копалин підлягають обліку в Державному кадастрі родовищ і проявів корисних копалин і Державному балансі запасів ко­рисних копалин.

Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копа­лин здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Основні вимоги в царині охорони надр:

забезпечення повного і комплексного геологічного вивчен­
ня надр;

додержання встановленого законодавством порядку надан­
ня надр у користування і недопущення самовільного користу­
вання надрами;

раціональне вилучення й використання запасів корисних
копалин і наявних у них компонентів;

недопущення шкідливого впливу робіт, пов'язаних із ко­
ристуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин,
гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсер­
вовані, а також підземних споруд;

охорона родовищ корисних копалин від затоплення, об­
воднення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість
корисних копалин і промислову цінність родовищ або усклад­
нюють їх розробку;

запобігання необгрунтованій та самовільній забудові площ
залягання корисних копалин і додержання встановленого зако­
нодавством порядку використання цих площ для інших цілей;

запобігання забрудненню надр під час підземного зберіган­
ня нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронения шкід­
ливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

додержання інших вимог, передбачених законодавством
про охорону навколишнього природного середовища.

У разі порушення цих та інших вимог користування надра­ми може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено органами Міністерства екології та природних ресурсів України, органи державного гірничого нагляду, дер­жавного геологічного контролю або іншими спеціально упов­новаженими на те державними органами в порядку, встановле­ному законодавством України.

Спори з питань користування надрами розглядаються органа­ми державного геологічного контролю, державного гірничого на­гляду, охорони навколишнього природного середовища, місцеви­ми радами депутатів, місцевими державними адміністраціями, су­дами у порядку, встановленому законодавством України.

Запитання та завдання

для самостійної перевірки знань

Дайте загальну характеристику екологічного права та його
джерел.

Охарактеризуйте екологічні права та обов'язки громадян Ук­
раїни.

Які принципи природокористування Вам відомі?

*4. Визначте права та обов'язки природокористувачів.

Які складові природно-заповідного фонду Вам відомі?

Які правові засоби охорони атмосферного повітря і тваринно­
го світу передбачені чинним законодавством?

Як здійснюється правова охорона водних ресурсів?

Який порядок використання та охорони надр передбачений
чинним законодавством?

**9. Розкрийте зміст таких конституційних понять, як «еко­логічна безпека* (статті 16,92 Конституції України), «екологічна рівновага* (cm. 16 Конституції), «екологічна ситуація* (статті 41, 85, 92, 106, 138 Конституції), «екологічна особливість* (cm. 132 Конституції). Наведіть аргументи щодо їх важливості.

* 10. Які з перерахованих прав людини Ви віднесли б до екологіч­них прав:

безпечне для життя та здоров'я навколишнє природне сере­
довище;

участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів
щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть
негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;

участь у проведенні екологічної експертизи;

одержання правової освіти;

одержання екологічної освіти;

подання до суду позовів до державних органів, підприємств,
установ, організацій, громадян про відшкодування шкоди, завданої
здоров'ю тамайну внаслідок негативного впливу навколишнього при­
родного середовища;

— подання до суду з приводу відшкодування шкоди, завданої пра­воохоронним органам.

**11. Порівняйте загальне використання природних ресурсів та спеціальне використання природних ресурсів.

**12. Порівняйте природні заповідники та біосферні заповідники.

**13. Яких екологічних вимог при використанні природних ре­сурсів не було дотримано у нижченаведених ситуаціях:

ситуація 1: після вирубки дерев в урочищі «Волове» на підставі отриманої ліцензії працівники фірми «Мотивація» залишили бага­то відходів, територія була забруднена пально-мастильними ма­теріалами;

ситуація 2: після вирубки дерев в урочищі «Баняски* не було про­ведено нових насаджень рослин;

ситуація 3: лижна фабрика перевищила у своїй господарській діяльності гранично допустимі норми викидів у атмосферу шкідли-вихречовин;

ситуація 4: у дендрологічному парку проводилася діяльність, яка загрожувала збереженню дендрологічних колекцій.

*14. Заповніть таблицю, вписавши характерні ознаки:

 

Право загального природокористування

Право спеціального використання природних ресурсів

 

 

Характерні ознаки: є коштовним; існує для задоволення будь-яких потреб; є визначеним у часі; є безліцензійним; його цілі обумов­лені; є використанням конкретних природних ресурсів; суб'єктами є громадяни, підприємства, установи, організації; суб'єктами є всі

громадяни; є безкоштовним; здійснюються на підставі спеціальних дозволів.