Вступ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

Проголошений державою курс на розвиток приватної ініціативи у сполученні з державною підтримкою малого та середнього бізнесу як важливого чинника соціально-економічного зростання викликав значне оновлення законодавства, що регулює відносини у сфері економіки.

Ухвалення Верховною Радою України нових Цивільного й Гос­подарського кодексів, своєю чергою, привело до суттєвих змін у правовому регулюванні підприємницької діяльності.

Зростання значення правового регулювання підприємницьких відносин об’єктивно зумовлює необхідність вивчення студентами основних положень законодавства, що регулює підприємницьку діяльність.

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, навчальних планів КНЕУ з підготовки фахівців-економістів студенти всіх форм навчання вивчають дисципліну «Правове середовище малого бізнесу».

Мета дисципліни — опанування майбутніми працівниками сфери економіки правових засад регулювання малого підприємництва; формування вмінь самостійно мислити, оцінювати положення нормативно-правових актів та застосовувати їх до конкрет­них ситуацій у майбутній професійній діяльності.

Завданням навчальної дисципліни є забезпечення засвоєння студентами комплексу знань із правового регулювання малого підприємництва. Оволодіння нормативним матеріалом передбачає набуття вмінь і навиків у застосуванні норм законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність.

Місце дисципліни в навчальному процесі визначається її інтегративним характером — тісним зв’язком з комплексом базових, гуманітарних, а також фахових економічних дисциплін.

Форми навчання: застосування компаративної методики для аналізу нормативно-правових актів, написання рефератів, розв’я­зання конкретних ситуацій, підготовка проектів документів юридичного змісту тощо.

Методи навчання: пропедевтичні лекції, самостійна робота студентів, індивідуальні заняття, тестові опитування тощо.

Засоби навчання: робота з рекомендованою літературою — підручниками, навчальними посібниками, нормативно-право­вими актами; використання комп’ютерних технологій.

Вимоги до знань: після вивчення основних тем курсу студенти повинні засвоїти загальноправові засади малого підприємництва, а також добре знати такі питання: суб’єкти малого підприємництва; державне регулювання малого підприємництва; майнові засади підприємництва; угоди й зобов’язання у сфері малого підприємництва; правове регулювання спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва; правове регулювання підприємницької діяльності в країнах Європейського Союзу.

Вимоги до вмінь: оволодівши окресленим комплексом знань, студенти повинні орієнтуватись у системі чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері малого підприємництва; уміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання у практичній діяльності; самостійно розв’язувати окремі питання правового характеру щодо реалізації підприємницьких правовідносин.

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Правове середовище малого бізнесу» здійснюється у формі поточного й підсумкового контролю. Підсумковий контроль знань провадиться як диференційований залік.