ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЩ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Конституція України.

Кодекс законів України про працю.

Закон України "Про міліцію".

Закон України "Про охорону праці".

Закон України "Про пожежну безпеку".

Закон України "Про дорожній рух".

Постанова Кабінету Міністрів України "Про. внесення доповнень до

правил  застосування  спеціальних  засобів  по  охороні   громадського

порядку в Україні".

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, про­

фесійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і органі­

заціях: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 сер­

пня 1993 р. №623 (в редакції' постанови Кабінету Міністрів України від

17 червня 1998 р. №923).

Правила пожежної безпеки України.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

Наказ МВС України та Міністерства охорони  здоров'я України

№105/41 від 27.02.1992 р. "Про організацію навчання особового складу

органів і підрозділів внутрішніх справ по наданню першої долікарської'

допомоги потерпілим".

Настанова по організації професійної підготовки рядового і нача­

льницького складу органів внутрішніх справ України: затверджена на­

казом МВС України №147 від 06.03.1992.

Наказ МВС України №94 від 11.10.1993 р. "Про перелік посад по­

садових осіб, зобов'язаних проходити попередню і періодичну переві­

рку знань з охорони праці".

Розпорядження МВС України №93 від 26.10.1994 р. "Про невідкла­

дні заходи щодо запобігання випадкам загибелі та поранень працівни­

ків ОВС".

Інструкція про організацію навчання і перевірку знань посадових

осіб і спеціалістів органів внутрішніх справ з питань охорони праці:

затверджена наказом МВС України №128 від 27.02.1996 р.

Рішення колегії МВС України №2КМ/1 від 29.02.1996 р. "Про стан

роботи по забезпеченню особистої безпеки працівників органів внут­

рішніх справ під час виконання ними службових обов'язків та заходи

щодо її посилення".

243

 

Наказ МВС України № 337 від 20.05.1996 р. "Про медичне забезпе­

чення особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрі­

шніх військ МВС України при виконанні оперативно-службових завдань у

період проведення заходів з ліквідації наслідків аварій, катастроф і за

інших екстремальних ситуацій та при охороні громадського порядку в

умовах масових безладь".

Наказ МВС України №390 від 17.05.1999 р. "Про затвердження поло­

жень про функціональні підсистеми забезпечення охорони громадського

порядку й забезпечення гасіння великих та складних пожеж Єдиної дер­

жавної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техно­

генного та природного характеру".

Наказ МВС України №759 від 21.10.2000 р. "Про стан професійної

підготовки та безпеки особового складу ОВС України та заходи щодо їх

вдосконалення".

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе

рабочей зоны. № 4617-88.

Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах.

№ 3223-85.

Санитарные нормы вибрации рабочих мест. № 3044-84.

Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах № 2274-80.

Предельно-допустимые уровни воздействия постоянных магнит­

ных полей при работе с магнитными устройствами и материалами. №

1742-77.

Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздей­

ствия электрических полей промышленной частоты (50 Гц), № 5802-91.

Санитарные нормы микроклимата производственных помещений.

№ 4088-86.

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ: «Общие санитарно-гигиенические требо­

вания к воздуху рабочей зоны».

ГОСТ 12.1.001-89. ССБТ. «Ультразвук. Общие требования безопас­

ности».

ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. «Электростатические поля. Допустимые

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».

ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. «Электромагнитные поля радиочастот.

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению

контроля».

ГОСТ 12.4.176-89. ССБТ. «Одежда специальная для защиты от теп­

лового излучения. Требования к защитным свойствам и метод опреде­

ления теплового состояния человека».

244

 

ГОСТ 12.4.123-83. ССБТ. «Средства коллективной защиты от инф­

ракрасных излучений. Общие технические требования».

ГОСТ 12.4.084-80. ССБТ. «Одежда специальная для защиты от по­

ниженных температур. Костюмы мужские. Технические условия».

ГОСТ 12.4.171-86. ССБТ. «Средства индивидуальной защиты рук от

токсичных веществ. Методы определения проницаемости, очищаемо-

сти и стойкости».

ГОСТ 12.4.174-87. ССБТ. «Средства индивидуальной защиты орга­

нов дыхания. Номенклатура показателей качества (СТ СЭВ 4563-84)».

ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік не­

щасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах,

в установах і організаціях / Постанова КМУ №623 від 10.08.1993 р.

ДНАОП    0.00-4.04-93.    Положення    про    порядок    накладання

штрафів на підприємства, установи і організації' за порушення норма­

тивних актів про охорону праці / Постанова КМУ №754 від 17.09.1993 р.

ДНАОП 0.00-4.09-93. Типові положення про комісію з питань охо­

рони   праці   підприємства  /  Наказ  Держнаглядохоронпраці   №72   від

3.08.1993 р.

ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж

і перевірку знань працівників з питань охорони праці / Наказ Держна­

глядохоронпраці №30.

ДНАОП   0.00-4.21-93.   Типове   положення   про   службу  охорони

праці / Наказ Держнаглядохоронпраці №73 від 3.08.1993 р.

ДСТУ 2053-92. Засоби індивідуального захисту органів дихання

ізолюючі. Номенклатура показників та методи п контролю.

ДСТУ 2272-93. ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

ДСТУ 2293-93 ССБП. Охорона прці. Терміни та визначення.

ДСТУ 2299-93. Засоби індивідуального захисту органів дихання.

Терміни та визначення.

ДСТУ 2300-93. Вібрація. Терміни та визначення.

ДСТУ 2325-93. Шум. Терміни та визначення.

245