§5. Ускладнення в нотаріальному процесі та нотаріальні процесуальні строки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

За загальним правилом нотаріальні дії вчиняються після їх оплати в день подачі всіх необхідних документів (ч. 1 ст. 42 Закону), але в залежності від об'єктивних чи суб'єктивних умов ускладнення в нотаріальному про­цесі можуть бути двох видів:

1) відкладення вчинення нотаріального проваджен­ня;

2) зупинення вчинення нотаріального провадження. Відкладення вчинення нотаріального провадження можливе двох типів.

І. Строком до одного місяця. Підставами для відкла­дення в цьому випадку є:

1) необхідність витребування додаткових відомостей або документів від посадових осіб, підприємств, уста­нов і організацій;

2) направлення документів на експертизу;

3) встановлення кола заінтересованих осіб та необхід­ності впевнитись у відсутності у них заперечень проти вчинення цієї дії.

II. Строком до десяти днів. Відкладення настає на підставі заяви заінтересованої особи про намір звернутися до суду за оспорюванням права або факту, за посвідченням якого звернувся до нотаріальної кон­тори заявник. Якщо за десять днів від суду не буде одер­жано повідомлення про надходження заяви, нотаріаль­на дія повинна бути вчинена.

Строк десять днів доречно надавати особам, що бе­руть участь у нотаріальному провадженні, й у випадках, коли необхідно дійти згоди в разі виникнення в них різних точок зору під час складання нотаріусом проекту угоди, а також, коли нотаріусом встановлена відсутність необхідного документа й особа бажає сама його надати. Але в такому разі закінчення цього строку повинно зу­мовлювати відповідні дії нотаріуса, якщо в зазначений строк особи не з'являться за продовженням проваджен­ня. Для таких випадків автором пропонується залишати провадження без розгляду, яке не перешкоджає осо­бам повторно звернутися за вчиненням нотаріального провадження.

Зупинення вчинення нотаріального провадження на­стає за наявності наступних підстав:

1) в разі отримання від суду відповіді про надход­ження заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, за посвідченням якого звернувся до нотарі­альної контори заявник;

2) в разі оскарження заінтересованою особою нота­ріальних дій або відмови у їх вчиненні, якщо оскар­ження відбулось під час вчинення нотаріального про­цесу.

Законодавством не передбачено ніяких ускладнень про­цесу в разі виявлення порушення закону громадянами або окремими посадовими особами, хоча вжиття необ­хідних заходів відповідними підприємствами, установа­ми, організаціями або прокуратурою вимагатиме зупи­нення провадження до вияснення результатів перевірки законності дій вищезазначених осіб.

У випадках відкладення та зупинення вчинення нота­ріального провадження, на думку автора, нотаріус по­винен винести постанову про це.

Законодавством про нотаріат строк зупинення вчинен­ня нотаріального провадження не встановлено. Цей строк залежить від вирішення справи судом. У разі задоволен­ня скарги, заяви суд постановляє рішення про скасу­вання вчиненої нотаріальної дії або зобов'язує нотаріу­са чи посадову особу, яка вчиняє нотаріальні дії, вчи­нити нотаріальну дію. Нотаріальне провадження понов­люється після отримання нотаріусом або посадовою осо­бою, яка вчиняє нотаріальні дії, копії рішення суду, що набрало законної сили.

Ускладнення в нотаріальному процесі мають визна­чені законом строки дії. Отже, на цій підставі є мож­ливість їх називати нотаріальними процесуальними стро­ками. Виходячи з функцій, покладених на нотаріат в Україні, а саме правоохоронної та правозахисної, необ­хідно розглянути обгрунтованість нотаріальних проце­суальних строків.

Так, строком до одного місяця може бути відкладено нотаріальне провадження, але цей строк зумовлюється не лише діями нотаріуса, а й діями інших осіб, що не беруть участі в нотаріальному провадженні: експертних установ, установ, які утримують оригінали документів, та інших. В цьому випадку, коли строк мине, а відповіді від цих осіб не буде, нотаріусу необхідно якимось чи­ном реагувати у цій правовій ситуації: або поновлювати цей строк, або відмовляти у вчиненні нотаріальної дії. У випадку, коли відповіді не буде взагалі, нотаріус має зупиняти вчинення нотаріального провадження і звер­татись за оскарженням дій тих посадових осіб, які пору­шили вимоги ст. 4 Закону України “Про нотаріат”.

На підставі відповіді про те, що за умовами експерти­зи або з інших поважних причин, зазначені посадові особи не можуть відповісти на поставлені нотаріусом питання, нотаріус має поновити строк відкладення нотаріального провадження. Але так чи інакше нотаріус не може вчиняти необгрунтовані дії лише через те, що строк відкладення нотаріального провадження минув.