§6. Посвідчення заповітів і доручень*, прирівнюваних до нотаріально посвідчених

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

Відповідно до ст. 40 Закону посвідчувати громадянам заповіти і доручення*, прирівнювані до нотаріально по­свідчених, мають право такі посадові особи:

заповіти і доручення*;

— військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на лікуванні у госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах — начальники, їх заступники по ме­дичній частині, старші та чергові лікарі госпіталів, сана­торіїв та інших військово-лікувальних закладів;

— військовослужбовців а також робітників і служ­бовців, членів їх сімей і членів сімей військовослуж­бовців в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає дер­жавних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, по­садових осіб та органів, що вчиняють нотаріальні дії — командири (начальники) військових частин, з'єднань, установ і військово-навчальних закладів;

— осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі — начальники місць позбавлення волі;

заповіти;

— громадян, які перебувають на лікуванні в лікарнях, інших стаціонарних лікувально- профілактичних закла­дах, санаторіях — головні лікарі, їх заступники по ме­дичній частині або чергові лікарі лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв;

— громадян, які проживають в будинках пристарілих та інвалідів — директори і головні лікарі цих будинків;

— громадян, які перебувають на морських суднах або суднах внутрішнього плавання, що плавають під прапо­ром України; капітани цих суден;

— громадян, які перебувають у розвідувальних, арк­тичних та інших подібних експедиціях — начальники цих експедицій.

Посадові особи при посвідченні заповітів і доручень* керуються Конституцією і законами України, поста­новами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, роз­порядженнями Кабінету Міністрів, наказами Мін'ю­сту, а також Порядком посвідчення заповітів і доручень*, прирівнюваних до нотаріально посвідче­них'.

Посадові особи, перелічені в цій статті, зобов'язані негайно передати по одному примірнику посвідчених ними заповітів у державний нотаріальний архів чи в державну нотаріальну контору за постійним місцем про­живання заповідача.

Капітани морських суден передають посвідчені ними заповіти начальникові порту України або консулові Ук­раїни в іноземному порту для наступного направлення їх у державний нотаріальний архів чи в державну нота­ріальну контору за постійним місцем проживання запо-вщача.

Коли заповідач не мав постійного місця проживання в Україні або коли місце проживання заповідача не­відоме, заповіт направляється в державний нотаріаль­ний архів м. Києва.

Завідуючий державним нотаріальним архівом зобов'­язаний перевірити законність заповіту, що надійшов на зберігання, і в разі встановлення невідповідності його законові повідомляти про це заповідача і посадову осо­бу, яка посвідчила заповіт.