§3. Повноваження приватних нотаріусів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

Компетенція приватного нотаріуса регулюється ст. 36 Закону. Згідно п. 2 Указу Президента України вщ 23.08.98 р. “Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні” при­ватні нотаріуси мають права посвідчувати права, а та­кож факти, що мають юридичне значення, та вчиняти всі інші нотаріальні дії, які вчиняються державними но­таріусами за винятком:

1) вжиття заходів до охорони спадкового майна;

2) видача свідоцтва про право на спадщину.

Досить часто при викладенні спецкурсу “Нотаріат в Україні” у студентів виникають запитання, чим пояс­нюється обмеження приватних нотаріусів щодо вчинени” вищезазначених нотаріальних проваджень. Автор вважає що віднесення цих проваджень до виключної компетенції державних нотаріусів зумовлюється тим, що ці нотарі­альні дії потребують особливого порядку реєстрації та зберігання документів. Ці провадження тривають на про­тязі шести місяців і вимагають відповідних дій нотарі­усів на протязі цього часу. Приватні ж нотаріуси можуть змінити адресу робочого місця, їх свідоцтво може бути анулюване тощо, а у разі припинення їх діяльності всі документи на протязі місяця повинні здаватись до архі­ву. Отже розпочате провадження також має передава­тись до архіву, що, безумовно, впливає на права гро­мадян та юридичних осіб. У разі звільнення державного нотаріуса провадження щодо видачі свідоцтва про пра­во на спадщину приймає до виконання інший держав­ний нотаріус.