§8. Комісія з розгляду подань Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

Республіці Крим, обласних. Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції щодо

анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю

Для виконання ст. 12 Закону України “Про нотаріат” та відповідно до п. 11 Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльні­стю Наказом Міністра юстиції України від 19.11.98 року було затверджено Положення про Комісію з розгляду подань Головного управління юстиції Міністерства юс­тиції України в Автономній Республіці Крим, облас­них, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції щодо анулювання свідоцтв про право на занят­тя нотаріальною діяльністю.

Комісія утворюється при Міністерстві юстиції Украї­ни, термін повноважень якої становить п'ять років, по­чинаючи з дня першого її засідання.

Склад Комісії затверджується наказом Міністерства юс­тиції України, чисельність якої складає 7 осіб. При цьо­му в Положенні не знайшло місця питання щодо по­рядку висунення кандидатів та за якими критеріями відбираються кандидати до цієї комісії. Із першого скла­ду комісії, який було затверджено Наказом Міністра юс­тиції України 20.10.97 року, є можливість зробити вис­новок, що до складу її входять представники від Міністерства юстиції України, Української нотаріаль­ної палати, державні нотаріуси та приватні.

Комісію очолює голова, який має заступника. Підго­товку матеріалів до розгляду Комісією, ведення доку­ментації, облік і зберігання справ здійснює секретар Комісії. Голова Комісії, його заступник та секретар оби­раються з числа членів Комісії на першому її засіданні.

До повноважень Комісії входить розгляд подань Го­ловного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних. Київ­ського та Севастопольського міських управлінь юстиції щодо анулювання свідоцтв про право на заняття нота­ріальною діяльністю.

Подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіки Крим, облас­них, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції щодо анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю розглядаються Комісією за уча­стю нотаріуса, на якого складено подання, і представни­ка управління юстиції, подання якого розглядається.

Слід зазначити, що строк, на протязі якого має роз­глядатися Подання, не визначений, а враховуючи, що розгляд цього питання супроводжується досить значни­ми діями, на погляд автора, його необхідно зазначати досить точно. Так, на термін розгляду Комісією подан­ня управлінь юстиції в областях щодо анулювання свідоц­тва про право на заняття нотаріальною діяльністю така діяльність нотаріуса призупиняється. Печатка, реєстри, архів та кількість спеціальних бланків нотаріальних до­кументів, що залишилися у нотаріуса, опечатуються представниками управління юстиції та передаються їм на збереження. Максимальний термін призупинення но­таріальної діяльності становить 3 місяці (П.12 Наказу Міністерства юстиції України “Про внесення доповнення до Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю” №88/5 від 25.12.97). Отже, строк розгляду подання має становити не більше трьох місяців. Хоча, на думку автора, цей строк не по­винен перевищувати одного місяця для того, щоб у разі прийняття рішення про можливість нотаріуса продов­жувати займатись нотаріальною діяльністю шкода зав­дана йому не була значною.

Подання повинно містити відомості та підстави, виз­начені п. 2 ст. 12 Закону України “Про нотаріат”, а та­кож доповідну записку про результати перевірки робо­ти нотаріуса, конкретні вказівки на ті неодноразові порушення чинного законодавства або грубі порушення закону, які завдали шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій та громадян, що їх припустився нотаріус при вчиненні нотаріальних дій, на підставі яких пропонується анулювати свідоцтво.

До подання додаються засвідчені у встановленому за­коном порядку копії документів:

— доповідна записка про перевірку роботи нотаріуса;

— пояснення нотаріуса на предмет обставин, викла­дених у доповідній записці про перевірку його роботи;

— копія наказу про призупинення нотаріальної діяль­ності;

— документи, що свідчать про вжиті заходи щодо ви­явлених в роботі нотаріуса порушень;

— відповідні документи органів дізнання і слідства, прокуратури, суду та інші.

Комісія має право запитувати в установленому зако­ном порядку потрібну для здійснення її повноважень інформацію від судів, органів юстиції, слідчих органів, інших підприємств, установ і організацій.

Неявка на засідання Комісії нотаріуса, на якого скла­дено подання, або представника управління юстиції, подання якого розглядається, не є перешкодою для роз­гляду подання, проте Комісія може визнати явку нота­ріуса, на якого складено подання, і представника уп­равління юстиції обов'язковою.

За результатами розгляду справи Комісія може ухва­лити одне з таких рішень:

— про відхилення подання управління юстиції;

— про анулювання свідоцтва про право на заняття но­таріальною діяльністю;

— про відмову в анулюванні свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.

В Положенні не проаналізовано питання про підста­ви відхилення подання управління юстиції та його пра­вові наслідки, але, слід вважати, що підставою для відхилення є ненадання всіх необхідних документів.

При цьому слід також зазначити, що при виявленні правопорушення незалежно від його значимості, впли­ву на нотаріальні правовідносини, рішення комісії може знаходитись в межах визначення:

— грубого порушення закону, яке завдало шкоди інте­ресам держави підприємств, установ, організацій гро­мадян, що визначає підставу для анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю (п.“е” ст.

12 Закону);

— або не грубого порушення чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій, і в цьому випадку таке право порушення не може бути підставою для анулю­вання. Таким чином, таке правопорушення надає мож­ливість неодноразово порушувати законодавство без вжиття відповідних засобів дисциплінарної відповідаль­ності. Отже, запропонована автором система заходів ад­міністративного впливу (див. §4 гл. 3) має більш гнучку та послідовну схему вжиття заходів до правопорушників.

Питання про анулювання свідоцтва про право на за­няття нотаріальною діяльністю є дуже важливим для нотаріусів, тому, доцільною в цьому випадку є класи­фікація правопорушень “на грубі” та “такі, що можуть бути підставою для анулювання свідоцтва при вчиненні їх неодноразово”, “навмисні” та “які виникли через по­гану підготовку нотаріуса”.

Автор вважає, що цей орган або інший спеціальний орган крім функції покарання має виконувати коорди­нуючу функцію, а саме: шукати причини правопору­шень, узагальнювати найтиповіші правопорушення та пропонувати відповідні зміни, що мають стати перешко­дою для виникнення в наступному найтиповіших пра­вопорушень. Деякі помилки нотаріусів виникають через великий обсяг нормативних актів, які потребують не тільки практичного, а й наукового аналізу перед засто­суванням їх на практиці. Наприклад, питання щодо офор­млення сплати гербового збору без відповідного тлума­чення неможливо було застосовувати.

Підставою для помилки може стати також немож­ливість нотаріуса встигнути за трансформацією законо­давства України. Тому в деяких випадках ненавмисного завдання шкоди нотаріусом, коли його знання застарі­ли, на погляд автора, комісія може ставити питання про обов'язкове проходження нотаріусом курсів підви­щення кваліфікації тощо. Це положення випливає з де­якої відповідальності Міністерства юстиції, яке не на­дало нотаріусам “знаряддя праці” — Інструкції про по­рядок вчинення нотаріальної діяльності, яка б чітко визначала межі повноважень нотаріусів при здійсненні кожного нотаріального провадження або нотаріального процесу щодо кількох взаємопов'язаних проваджень.

Рішення Комісії про анулювання свідоцтва запровад­жується в життя наказами Міністерства юстиції Украї­ни, при цьому це рішення може бути оскаржене до суду в місячний строк з дня його одержання. В цьому випадку доцільно відповідний Наказ виносити після набрання Рішенням “законної сили”, тобто через місячний термін, а на цей строк призупиняти дію свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.