§7. Організація та діяльність кваліфікаційних комісій нотаріату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

У структурі нотаріальних органів є дві комісії: Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та кваліфікаційна ко­місія. Завдання, функції та порядок діяльності цих комісій передбачений відповідними положеннями “Про Вишу кваліфікаційну комісію нотаріату”, затвердженим по­становою Кабінету Міністрів України №114 від 22 лю­того 1994 р., та “Про кваліфікаційну комісію нотаріату”, затвердженим наказом Міністерства юстиції України №22/5 від 28 грудня 1993 р.

Термін повноважень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату встановлюється три роки, починаючи з дня першого засідання.

Основним завданням Вищої кваліфікаційної комісії є розгляд скарг на рішення кваліфікаційних комісій нотаріату при Міністерстві юстиції Республіки Крим, управліннях юстиції обласних, Київської та Севасто­польської міських Рад народних депутатів. У своїй діяль­ності Комісія керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указа­ми та розпорядженнями Президента та Кабінету Міністрів, Положенням про її роботу та наказами Міністерства юстиції.

, До складу Комісії входять чотири нотаріуси, три представники від Мін'юсту і два представники від Української нотаріальної палати, який затверджується наказом Міністерства юстиції. Голова Комісії, його зас­тупник та секретар обираються з числа членів Комісії. Підготовку матеріалів здійснює секретар.

Повноваження Комісії:

— розглядає скарги на рішення кваліфікаційних комісій нотаріату про відмову в допуску особи до нотаріальної діяльності;

— вирішує питання про можливість складання повторного кваліфікаційного іспиту Комісії особою, яка подала скаргу;

— розробляє і затверджує програму і порядок скла­дання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися нотаріальною діяльністю.

Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як дві третини членів Комісії.

Комісія має право запитувати необхідну для здійснення її повноважень інформацію від судів, органів юстиції, ЗДідчих органів та інших.

Скарги повинні розглядатись у місячний термін за уча­стю особи, яка подала скаргу, і представника нотаріату, рішення якої оскаржується. Неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду скарги, проте Комісія може визнати явку особи або представника обов'язковою. На засіданні можуть бути присутні представники підприємств, установ і організацій, заінтересованих у розгляді справи.

За результатами розгляду справи комісія може ухва­лити такі рішення:

— про залишення рішення кваліфікаційної комісії без зміни, а скарги без задоволення;

— про допущення до складання повторного іспиту Комісії особи, яка подала скаргу;

— про скасування рішення кваліфікаційної комісії і про можливість допуску особи до заняття нотаріальною діяльністю.

Рішення Комісії є остаточним. Воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх членів комісії. У триденний термін ко­пія рішення має бути видана особі.

На думку автора, правовідносини, що розглядаються Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату входять до складу нотаріально-адміністративних правовідносин, що передбачені законом. Повноваження суду на підставі Кон­ституції України (ч. 2 ст. 124) поширюються на всі право­відносини, що виникають у державі, тому рішення Комісії може бути переглянуто судом в порядку цивільного судо­чинства, в разі звернення громадянина із скаргою, якщо вважає, що рішенням Комісії порушено його права.

Члени комісії звільняються від виконання своїх служ­бових обов'язків на час роботи із збереженням середнього заробітку. Матеріально-технічне забезпечен­ня діяльності Комісії здійснюється Мін'юстом.

Головним завданням кваліфікаційної комісії нотаріату є визначення професійної підготовки осіб, які мають намір займатись нотаріальною діяльністю.

Строк повноважень кваліфікаційної комісії нотаріату — три роки.

Кваліфікаційна комісія нотаріату діє у складі семи чо­ловік: чотирьох нотаріусів, двох представників відпові­дно від Головного управління юстиції Міністерства юс­тиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і одного представника відділен­ня Української нотаріальної палати або іншого об'єднан­ня нотаріусів. Голова кваліфікаційної комісії, його зас­тупник та секретар обираються з числа членів комісії.

Кваліфікаційна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

— розгляд заяв та проведення конкурсного відбору для визначення професійного рівня осіб, які мають намір займатись нотаріальною діяльністю;

— зарахування до резерву на заміщення посади ста­жиста;

— визначення керівника стажування;

— допуск осіб або відмова їх у допуску до складання кваліфікаційного іспиту;

— прийняття кваліфікаційного іспиту;

— прийняття рішення про можливість або неможливість допуску особи до нотаріальної діяльності.

Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх членів комісії.

Засідання кваліфікаційної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини членів комісії.

На засіданні кваліфікаційної комісії, в разі необхід­ності, можуть бути присутні: особа, яка має намір зай­матися нотаріальною діяльністю, нотаріус, котрий керував стажуванням, представники підприємств, ус­танов і організацій, заінтересованих у розгляді справи.

Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допуска­ються до його повторного складання не раніше, ніж через один рік. Рішення кваліфікаційної комісії може бути оскаржено у Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату.