§5. Консульські установи та дипломатичні представництва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

На консульські установи України (далі — консульські установи) покладено обов'язок захищати та охороняти за кордоном права та інтереси України, юридичних осіб і громадян України. Це положення випливає з Віденсь­кої Конвенції про консульські зносини, що була підпи­сана у Відні 24 квітня 1963 року, п. “Г” ст. 5 передбачено, що до консульських функцій входить виконання обо­в'язків нотаріуса. Крім того, у Віденській конвенції заз­начено, що консульський архів і документи консульсь­кої установи, очолюваної почесною консульською по­садовою особою, недоторкані в будь-який час і неза­лежно від їхнього місцезнаходження, за умови, що вони зберігаються окремо від інших паперів і документів, і в тому числі від приватної кореспонденції глави консульсь­кої установи і будь-якої особи, що із ним працює, а також від матеріалів, книг і документів, що відносять­ся до їхньої професії або заняття.

Державою консульська діяльність регулюється Кон­сульським статутом України, який було затверджено Ука­зом Президента України “Про Консульський статут Ук­раїни” від 2 квітня 1994 року №127/94. В ст. 2 цього доку­мента даються визначення основних термінів.

Консульські установи — Консульське управління Міністерства закордонних справ України, представниц­тва Міністерства закордонних справ України в Україні, консульські відділи дипломатичних представництв Ук-Раіни, генеральні консульства, консульства, віце-кон-сульства та консульські агентства.

Консул — генеральний консул, консул, віце-консул або консульський агент, який є главою консульської установи.

Консульська службова особа — будь-яка особа, вклю­чаючи главу консульської установи, якій доручено ви­конання консульських функцій (генеральний консул, консул, віце-консул, консульський агент і секретар кон­сульської установи), а також особа, прикомандирована до консульської установи для підготовки до служби в консульських установах (стажист).

Працівник консульської установи — будь-яка особа, зайнята в консульській установі виконанням адмініст­ративних або технічних функцій чи обов'язків по обслу­говуванню консульської установи.

Консульський округ — район, відведений консульській установі для виконання консульських функцій.

Консульські установи здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту, законодавства України, міжна­родних договорів України та міжнародних звичаїв. Отже, обов'язок по вчиненню нотаріальних дій покладається на консульські установи як міжнародними договорами, так і Законом України “Про нотаріат”, який передба­чає певні повноваження цього органу.

Консульська установа має печатку із зображенням Дер­жавного герба України і назвою консульської установи українською мовою (ст. 7 Статуту).

Консул виконує функції, передбачені Статутом і за­конодавством України. Якщо консул з якоїсь причини не може виконувати свої функції або посада консула є тимчасово вакантною, виконання обов'язків консула по­кладається на іншу консульську службову особу цієї чи іншої консульської установи в державі перебування або на одного з членів дипломатичного персоналу диплома­тичного представництва України в цій державі. Консул виконує покладені на нього функції особисто або дору­чає їх виконання іншій консульській службовій особі. Консул може звертатися до властей держави перебу­вання в межах свого консульського округу з усіх пи­тань, пов'язаних з діяльністю консульської установи.

Консул зобов'язаний вживати заходів для того, щоб юридичні особи та громадяни України користувалися в повному обсязі всіма правами, наданими їм законодав­ством держави перебування і міжнародними договора­ми учасниками яких є Україна і держава перебування, а також міжнародними звичаями.

Консул зобов'язаний приймати як письмові, так і усні звернення юридичних осіб та громадян України. Поря­док вчинення нотаріальних дій консулом визначається законодавством України про нотаріат, цим Статутом та іншими законодавчими актами України. Положення про порядок вчинення нотаріальних дій консулом затверд­жується Міністерством юстиції України і Міністерством закордонних справ України.

Стаття 53 Статуту передбачає, що при вчиненні нота­ріальних дій відповідно до законодавства України, міжна­родних договорів, в яких беруть участь Україна і держа­ва перебування, застосовуються норми іноземного пра­ва. Консул приймає документи, складені відповідно до вимог іноземного права, і вчинює посвідчувальні на­писи у формі, передбаченій іноземним законодавством, якщо це не суперечить законодавству України.

Нотаріальні дії вчинюються у приміщенні консульсь­кої установи України. В окремих випадках нотаріальні дії можуть бути вчинекі поза зазначеною установою.

На консула, який вчинює нотаріальні дії, поширюєть­ся обов'язок щодо додержання таємниці вчинюваних но­таріальних дій, який передбачений ст. 46 Статуту.

Правила вчинення нотаріальних дій, що передба­чені Законом України “Про нотаріат”, поширюються й на діяльність консульської установи, але має певні специфічні особливості. Так, довідки про вчинені но­таріальні дії і документи видаються відповідно до за­конодавства України про державний нотаріат. Нотарі­альні дії вчиняються в день пред'явлення всіх необхі Статуту), одержувати, складати або засвідчувати будь-яку декларацію чи інший документ щодо суден Украї­ни, передбачений законодавством України або міжна­родними договорами України (ст. 73 Статуту), прийма­ти від капітана заяву про загибель або пошкодження судна чи вантажу, або про допущене пошкодження іншо­го судна і вантажу, а також складає на прохання капі­тана судна акт про морський протест. Консул засвідчує акт про морський протест своїм підписом і гербовою печаткою, (ст. 79 .Статуту). На прохання особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальних дій, їй повинні бути викладені причини відмови і роз'яснено порядок її ос­карження. Оскільки ні в ст. 285 ЦПК, ні в ст. 50 Закону України “Про нотаріат”, ні в Консульському статуті не передбачено механізм оскарження дій консула, якщо він особисто вчиняє нотаріальні дії, то, на думку авто­ра, в цьому випадку необхідно виходити з принципу його загальної підпорядкованості. Так, Консульські ус­танови підпорядковані Міністерству закордонних справ України і діють під загальним керівництвом глави дип­ломатичного представництва України у державі перебу­вання (ст. 4 Статуту), отже в цьому випадку адміністра­тивним шляхом оскарження вчинених нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні є звернення до цих установ. При оскарженні дії консульських службових осіб і пра­цівників консульських установ скарги розглядаються в порядку підлеглості, тобто консулом (ст. 19 Статуту). Підсудність цих справ суду, на погляд автора, має виз­начатись за місцем розташування Міністерства закор­донних справ України.

Згідно Положення про дипломатичне представництво України за кордоном, яке було затверджене Розпоряд­женням Президента України від 22 жовтня 1992 року №166/91, передбачається, що дипломатичне представ­ництво України за дорученням Міністра закордонних справ України може виконувати консульські функції, тобто вчиняти нотаріальні дії.

 

86. Роль органів юстиції в регулюванні організації та діяльності нотаріату

Органи юстиції здійснюють покладені на них Законом “Про нотаріат” функції керівництва державними нота­ріальними конторами, архівами та контролю за. закон­ністю діяльності приватних нотаріусів. Оперативне ви­конання цього завдання покладено на управління юс­тиції, які утворюються Мін'юстом і йому підпорядко­вуються. Вони діють на підставі Положення про Голов­не управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Се­вастопольське міські управління юстиції, затверджено­го наказом Міністра юстиції України 02.02.98 р. №8/5.

Управління юстиції відповідно до покладених на ньо­го завдань:

— узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та по­дає їх до Мін'юсту;

— організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність, вживає заходів щодо її поліпшення;

— здійснює контроль за законністю вчинення нота­ріальних дій державними і приватними нотаріусами;

— організовує роботу з добору кадрів та підвищенню кваліфікації працівників установ нотаріату;

— забезпечує роботу кваліфікаційної комісії нотаріа­ту;

— здійснює контроль за організацією і змістом стажу­вання осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю;

— визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, вносить зміни в реєстраційне по­свідчення та анулює його;

— призупиняє діяльність нотаріусів, готує подання на розгляд Мін'юсту щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;

— затверджує розміри оплати за надання державними нотаріусами додаткових платних послуг правового і тех­нічного характеру та забезпечує організаційне керівниц­тво цією роботою;                                 у^

— здійснює контроль за використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

Управління юстиції має право залучати в установле­ному порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідуючих державними нотаріаль­ними конторами, кваліфікованих нотаріусів з інших но­таріальних округів, а також представників відділень Ук­раїнської нотаріальної палати за їх згодою.

Управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому по­рядку районні, районні в містах, міські (міст обласного підпорядкування) управління юстиції. В управлінні юс­тиції для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія в складі на­чальника управління юстиції (голова колегії), заступ­ників начальника управління юстиції за посадою, а та­кож інших фахівців. Склад колегії затверджується Мін'ю­стом. Рішення колегії проводяться в життя наказами на­чальника управління юстиції.

Управління юстиції є юридичною особою, має само­стійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найме­нуванням.