§3. Організаційні питання діяльності приватних нотаріусів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться Головним управлінням юстиції Міністер­ства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управліннями юстиції обласних, Київської та Севасто­польської міських державних адміністрацій за заявою особи, яка має свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Реєстрація здійснюється відпо­відно до Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Міністра юстиції України від 4 березня 1994 року.

Реєстраційне посвідчення видається органом юстиції , 5-денний строк з моменту подачі заяви та реєструється Журналі реєстрації приватної нотаріальної діяльності. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності не допускається. В реєстраційному посвідченні вказуєть­ся прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, територія діяль­ності приватного нотаріуса (нотаріальний округ) та адреса розташування його робочого місця.

Нотаріальний округ визначається управлінням юстиції за заявою нотаріуса, відповідно до адміністративно-територіального поділу України. В містах, що мають районний поділ, округом діяльності нотаріуса є територія відповідного міста, в якому і повинно знахо­дитись його робоче місце.

Для приватного нотаріуса згідно із Положенням про вимоги до робочого місця приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням, затвердже­ного наказом Міністра юстиції України від 12.06.98 р. робочим місцем є приміщення, адреса якого зазначе­на в реєстраційному посвідченні. Приватний нотаріус не може мати кілька окремих приміщень. Він може вчи­няти дії поза вказаним приміщенням, але в межах виз­наченого нотаріального округу. У разі припинення права власності або права користування приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, нотаріус по­винен подати заяву до управління юстиції не пізніше одного тижня, і з цього моменту його повноваження призупиняються. Про зміну адреси робочого місця у п'ятиденний строк нотаріус зобов'язаний повідомити орган юстиції про внесення змін розташування робо­чого місця до реєстраційного посвідчення, а орган юстиції в свою чергу повідомляє про це податкову інспекцію. Нотаріальна діяльність вважається віднов­леною з моменту внесення відповідних змін до реєст­раційного посвідчення.

Якщо нотаріус більше трьох разів змінював адресу роз­ташування робочого місця, то орган юстиції зобов'язаний видати йому нове реєстраційне посвідчення під тим же номером.

Після отримання посвідчення приватний нотаріус зо­бов'язаний у тримісячний строк розпочати нотаріальну діяльність та повідомити податкову інспекцію про місцез­находження свого робочого місця. Якщо він порушить цей строк, за рішенням органу юстиції видане йому реєстраційне посвідчення може бути анульовано. В цей період приватний нотаріус зобов'язаний укласти з органом страхування договір службового страхування або внести на спеціальний рахунок у банківську устано­ву страхову заставу у розмірі 100-кратної мінімальної заробітної плати. В разі витрати коштів на відшкодуван­ня заподіяної шкоди приватний нотаріус зобов'язаний на протязі одного року поповнити страхову заставу до встановленого розміру.

Розмір заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або в судовому порядку.

Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій, а також додаткових послуг правового характеру справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та особою. При цьому розмір плати за вчи­нені нотаріальні дії не може бути нижчим розміру дер­жавного мита, що справляється за вчинення відповід­них нотаріальних дій державними нотаріусами. Згідно Указу Президента України “Про врегулювання діяль­ності нотаріату в Україні” від 23.08.98 року положення закону про те, що з доходу приватного нотаріуса справляється прибутковий податок, перестало діяти. Це зумовлюється тим, що вчинення нотаріальних дій те­пер не вважається підприємницькою діяльністю і не має на меті одержання прибутку. Тому, доход нотаріуса відте­пер вважається заробітною платою приватного нотаріу­са, з якої він сплачує різні види податків (пенсійний та інші).

Приватний нотаріус на підставі реєстраційного по­свідчення виготовляє печатку із зображенням Державного Герба України (відповідно до Указу Президента України від 23 серпня 1998 року “Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні) з зазначенням посади, свого прізвища, імені та по батькові, а також нотарі­ального округу і відкриває розрахунковий та інші ра­хунки в установах банків.

Порядок заміщення приватного нотаріуса, якщо він має намір припинити виконання своїх обов'язків на строк більше одного тижня, включає:

— обов'язок повідомити про це управління юстиції;

— можливість укласти угоду з іншим приватним нотаріусом про заміщення його;

— заборону виконувати свої службові обов'язки в період їх виконання іншою особою.

За ст. ЗО Закону припинення приватної нотаріальної діяльності провадиться у випадках:

• — подання приватним нотаріусом письмового клопо­тання про припинення своєї діяльності;

— анулювання свідоцтва про право заняття нотаріальною діяльністю;

— коли приватний нотаріус не уклав договір службо­вого страхування чи не вніс заставу для забезпечення відшкодування шкоди, або не поповнив страхову заста­ву до встановленого розміру;

— коли приватний нотаріус без поважних причин не виконує своїх обов'язків протягом двох місяців і не по­відомив про це управління юстиції;

— невідповідності приватного нотаріуса займаній по­саді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, що на тривалий час перешкоджає нотаріальній діяль­ності.

В цих випадках приватна нотаріальна діяльність припиняється, а реєстраційне посвідчення анулюється управліннями юстиції, які їх видали. Приватний нотаріус, Діяльність якого припиняється, в місячний строк пови­нен передати документи, що стосуються вчинених ним Дій, до державного нотаріального архіву. Копія наказу органу юстиції про анулювання реєстраційного по­свідчення та припинення приватної нотаріальної діяль­ності в триденний строк надсилається нотаріусу, про що робиться відмітка в Журналі реєстрації приватної нотаріальної діяльності та повідомляється податкова інспекція за місцем знаходження робочого місця при­ватного нотаріуса про припинення його діяльності.