§2. Державні нотаріальні контори

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

Органами, які здійснюють більшість нотаріальних дій,

державні нотаріальні контори, які утворюються в містах та великих населених пунктах.

Державні нотаріальні контори відкриваються і ліквіду­ються Мін'юстом України. Штати державних нотаріальних контор затверджуються управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів в межах встановленої для державних нотаріальних контор штатної чисельності і фонду заробітної плати. Указом Президента України від 23 сер­пня 1998 року встановлено, що державні нотаріуси в частині оплати праці та пенсійного забезпечення при­рівнюються до державних службовців відповідних кате­горій (п. 5).

Державні нотаріальні контори є юридичними особа­ми. Очолює державну нотаріальну контору завідуючий. Призначення на посаду державного нотаріуса та звільнення з посади провадиться управлінням юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів.

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чин­ним законодавством, а за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема платня у розмірах, що встановлю­ються управліннями юстиції'.

Державний нотаріус має печатку із зображенням Державного герба України, найменуванням державної нотаріальної контори і відповідним номером. Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних або недбалих дій державного нотаріуса, відшкодовується в порядку, передбаченому законодавством України. Відпові­дальність державного нотаріуса носить дещо невизна-чений Законом “Про нотаріат” характер, але все одно має особистий характер. Так, особа має можливість звернутись з позовом до нотаріальної контори, в якій нотаріус працює. Нотаріальна контора як юридична особа повинна відшкодувати шкоду особі, заподіяну з вини її працівника під час виконання ним своїх обо­в'язків, яка виникла внаслідок незаконних або недба­лих дій державного нотаріуса (ст.ст. 21 Закону та ст. 441 ЦК), а потім звернутись з регресним позовом до свого працівника (ст. 452 ЦК). Якщо шкода завдана особі внас­лідок злочинних дій нотаріуса, то порушується кримі­нальна справа і державний або приватний нотаріус несуть особисту кримінальну та цивільну відпові­дальність.

Утримання державних нотаріальних контор провадиться за рахунок бюджету.