Критерії оцінки успішності студентів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Оцінка успішності студентів з засвоєння навчальної дисципліни «Українська та зарубіжна культура» здійснюється на основі оцінки:

1) індивідуальної;

2) самостійної роботи;

3) роботи на семінарських заняттях;

4) підсумкового заліку за осінній семестр;

5) підсумкового заліку за навчальний рік

Критерії оцінювання індивідуальної роботи.

Теми індивідуальних завдань дисципліни затверджуються на кафедрі. Обсяг індивідуальної роботи становить 1 д.а. (друкованого або рукописного тексту). Обов’язковою є наявність плану, вступу, головного змісту, висновків, списку літератури, посилання на використані джерела.

Індивідуальна робота студентів оцінюється за такими критеріями:

повнота і глибина розкриття теми, оригінальність думки, відповідність змісту роботи заявленій темі, самостійність виконання, логічність і стиль викладення матеріалу, наявність аргументованих висновків, кількість викорастинах джерел (не менше п’яти), якість оформлення, своєчасна здача роботи викладачу згідно з графіком навчального процесу.

При оцінюванні індивідуальної роботи враховуються всі переразовані  критерії. Якщо індивідуальна робота відповідає всім вимогам, то вона оцінюється балом 5 за шкалою ECTS. Якщо якась із вимог не виконана, то оцінка знижується на розсуд викладача на 1-2 бала. Мінімальна оцінка – 3 бала. Студент має виконати дві індивідуальні роботи (в першому і другому семестрі), за які може отримати 10 балів (максимум).

Активна участь у роботі гуртка, проблемних груп кафедри, написання і захист наукової доповіді протягом навчального року оцінюється балом 10 за шкалою ECTS, і може замінити виконання індивідуальних завдань.

Критерії оцінювання самостійної роботи.

Самостійна робота передбачає виконання домашніх завдань (підготовка до семінарських занять, поточного (модульного) контролю, підсумкових заліків за осінній семестр та за навчальний рік), доопрацювання матеріалів лекції за допомогою комп’ютерного курсу, роботу в інформаційних мережах, опрацювання додаткової літератури, складання конспектів тем, що виносяться на самостійне вивчення, написання рецензій, есе, творчих робіт. Результати самостійної роботи розглядаються та оцінюються на семінарських заняттях, на підсумкових заліках за осінній семестр і за навчальний рік.

Критеріями оцінювання самостійної роботи є міра опанування темою, наявність конспектів наукової літератури, ступінь орієнтації в опрацьованому матеріалі, самостійність, активність, зацікавленість студента.

Критерії оцінювання роботи на семінарських заняттях.

            Оцінювання знань студента під час семінарських занять відбувається за такими критеріями:

повнота розкриття питання, логічність і стиль виступу, міра засвоєння матеріалу, вміння обгрунтувати свою позицію і відповісти на запитання викладача, оперування науковою літературою, володіння фактографічним матеріалом, вміння узагальнити і зробити аргументовані висновки.

Якісна відповідь студента за цими критеріями на семінарі оцінюється балом «1». Відповідно, відсутність тієї чи іншої складової або неповна відповідь може бути зараховано як «доповнення» (½ бала).

            Протягом одного змістовного модуля студент може набрати 10 балів.

В першому змістовному модулі:

1 відповідь = 1 бал, 2 відповіді  = 3 бала, 3 відповіді = 5 бала, 4 відповіді = 6 балів, 5-6 відповідей  = 7 балів, 3 бала – за повний конспект лекцій.

В другому змістовному модулі:

1 відповідь = 1 бал, 2 відповіді = 2 бала, 3 відповіді = 3 бала, 4 відповіді = 4 бала, 5 відповідей = 5 балів, 6 відповідей = 6 балів, 7-8 відповідей = 7 балів, 3 бала за повний конспект лекцій.

Мінімальна кількість балів, яка вважається достатньою і дозволяє зарахувати студенту змістовний модуль, становить 7 балів (перший змістовний модуль) та 6 балів (другий змістовний модуль), 3 бали за виконання індивідуального завдання.

Всього мінімальна кількість балів за I-ий семестр – 16.

В третьому і четвертому змістовних модулях:

1-2 відповіді = 2 бала, 2-3 відповіді = 5 балів, 4-5 відповідей = 7 балів, 3 бала за повний конспект лекцій.

Мінімальна кількість балів – 6 (третій змістовний модуль) та 7 (четвертий змістовний модуль), 3 бали за виконання індивідуального завдання.

Всього мінімальна кількість балів за II-ий семестр – 16.

Отже, якщо курс «УЗК» складається з чотирьох модулів, студент може в сумі отримати 50 балів (максимум) і 32 – мінімум.

Критерії оцінювання контрольних робіт (поточного (модульного) контролю).

Контрольна робота є підсумком роботи студента протягом модулю або протягом семестру. Викладач може використовувати різні форми контролю: тест, письмова відповідь на запитання, експрес-опитування. Критерієм оцінювання є повнота, логічність, обгрунтованість відповіді, вміння орієнтуватися в логічному та історичному просторі культури, оперувати поняттями і категоріями культурології, зв’язувати фактографічний матеріал з хронологічним виміром культури, узагальнювати і робити висновки. Якщо робота відповідає необхідним вимогам, вона може бути оцінена «2-1» балами, які додаються до тих балів, які студент отримав на семінарських заняттях. Якщо студент не опанував матеріалом, контрольна робота не зараховується.

Контрольна робота (поточний (модульний) контроль) може бути підсумком роботи студента протягом змістовного модуля. В іншому випадку поточний (модульний) контроль може проводитись в кінці другого (четвертого) модуля як підсумок роботи студента протягом семестра.

Критерії оцінювання знань студентів на підсумковому заліку за осінній семестр.

На підсумковому заліку за осінній семестр враховується активність роботи студента з засвоєння змісту 1 і 2 модулів, написання індивідуальної роботи, а також рівня знань, який студент продемонстрував при написанні підсумкової (модульної) роботи. Якщо студент в сумі набрав 16 балів, він може отримати залік. 

Критерії оцінювання знань студентів на підсумковому заліку за навчальний рік.

Оцінювання знань на підсумковому заліку за навчальний рік здійснюється на основі відповіді:

теоретичні запитання;

запитання, пов’язане з художньою практикою (відвідування драматичної або музичної вистави, художньої галереї)

Крітерієм оцінки відповіді на заліку служить рівень володіння студентом теоретичним і фактографічним матеріалом курсу.

Аргументована, логічна, повна відповідь, вільне володіння матеріалом всього навчального курсу, творче його осмислення, оперування поняттями та категоріями, що передбачені навчальною дисципліною, вміння встановити зв’язок між теоретичною “базою” та художньою практикою, залучення до відповіді самостійно опрацьованої літератури оцінюється високим балом – “5”, за шкалою ECTS – 50-41 балів.

Засвоєння матеріалу курсу, вміння орієнтуватися в ньому, оперування необхідним колом понять та категорій, вміння встановити зв’язок між теоретичною “базою” та художньою практикою, в цілому логічна відповідь з незначною кількістю помилок оцінюється балом “4”, за шкалою ECTS – 40-31 балів.

Фрагментарне володіння матеріалом і необхідним колом понять та категорій курсу, відповідь, яка містить значну кількість недоліків і помилок, неповне висвітлення змісту питань, недостатнє вміння зробити аргументовані висновки, часткове опрацювання матеріалу підручника оцінюється балом “3”, за шкалою ECTS – 30-21 балів.

Неопанування значної частини матеріалу курсу, неволодіння понятійним апаратом, відсутність будь-якої опрацьованої літератури оцінюється балом “2”, за шкалою ECTS – 20 і менше балів.

Студенти, які протягом чотирьох змістовних модулів отримали 46-50 балів, мають право отримати підсумковий залік за навчальний рік «автоматом». В цьому випадку до набраної кількості балів додається 50 балів.

Підсумкова оцінка з дисципліни «Українська і зарубіжна культура» складається із суми балів за самостійну, індивідуальну роботу, контрольні роботи, за відповіді на семінарських заняттях і на підсумковому заліку. Вона конвертується за шкалою ECTS і становить 100 балів (максимум).