Поточний контроль знань студентів (методичні настанови).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Поточний контроль знань студентів здійснюється на семінарських заняттях і має на меті перевірку рівня підготовленості з певних розділів і тем навчальної програми, а також виконання контрольних завдань.

Під час проведення семінарського заняття викладач організовує роботу студентів, спрямовану на повне й глибоке розкриття всіх питань, які визначають сутність теми заняття. Для цього він надає студентам індивідуальні завдання, акцентує увагу на ключових моментах кожного питання, орієнтує на головні поняття, які потрібно опанувати.

Закінчення кожного семінарського заняття передбачає оцінку рівня  підготовки студентів: якість їх виступів, доповнень, активність у дискусії, уміння формулювати висновки і відстоювати свою позицію тощо.

Таким чином поточний контроль здійснюється на основі оцінки знань студентів, які вони виявляють у таких формах:

1) виступ з питань, зазначених у планах семінарських занять;

2) доповнення до виступів;

3) участь у дискусії;

4) виконання завдань експрес-опитувань, контрольних робіт;

5) відповіді на питання тестів.

Семінарські заняття передбачають поєднання теоретичної підготовки майбутніх фахівців із засвоєнням фактографічного матеріалу, за допомогою якого розкриваються теоретичні позиції.

Система поточного контролю знань студентів з курсу „Українська та зарубіжна культура” включає перевірку відвідувань та опанування матеріалу лекцій, оцінку роботи на семінарських заняттях, оцінку якості індивідуальної роботи, виконання модульних контрольних завдань.

Конкретний перелік вимог до виконання завдань поточного контролю, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться  викладачем до відома студентів на початку навчального року.

Результати поточного контролю знань студентів з курсу „Українська та зарубіжна культура” вносяться до відомості обліку поточної успішності і є основою для визначення загальної успішності студента, базою для визначення успішності в балах відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

У разі невиконання завдань поточного модулю з курсу „Українська та зарубіжна культура” з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом викладача, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час і порядок складання визначає викладач.