Вступ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Дисципліна “Українська та зарубіжна культура” є складовою суспільно-фундаментальних наук, що забезпечують формування світоглядних позицій майбутнього фахівця.

“Українська та зарубіжна культура” - навчальна дисципліна, метою якої є передача студентам знань з питань сутності культури, її соціальних функцій і особливостей функціонування в різні історичні часи, проблем формування і еволюції вітчизняного, західноєвропейського, східного та російського типів культури, а також знань з історії художнього життя цих культурних систем.

Програма навчальної дисципліни включає поняття про соціальну сутність культури, про характер її еволюції, починаючи від прадавніх часів і до ХХ століття включно, про систему художніх процесів в українському, західноєвропейському, східному, російському типах культури.

При вивченні навчальної дисципліни “Українська та зарубіжна культура” використовуються такі форми роботи: аудиторні – лекції, семінарські заняття; самостійна робота, а також індивідуальна робота.

Підсумковою формою контролю є залік, метою якого є перевірка теоретичних знань, отриманих в процесі навчання, а також уміння використовувати їх при вирішенні конкретних задач.

У результаті вивчення дисципліни “Українська та зарубіжна культура” студенти повинні

знати:

визначення сутності культури, її структуру, закономірності функціонування;

характер, особливості еволюції української та зарубіжної культури на різних етапах їх еволюції від первісного ладу до ХХ століття;

специфіку і зміст явищ, характерних для мистецтва визначених культур на всіх етапах їх еволюції;

вільно орієнтуватися в особливостях всіх типів культур і в тих художніх досягненнях, що були їм притаманні;

уміти:

визначити різні типи культур, їх суттєві особливості, відрізняти художні явища різних епох  і типів культури;

визначати зв’язок української культури зі світовим культурним процесом і її місце в ньому.

 

Загальний розрахунок годин:

Лекції – 50 год.;

Семінарські заняття – 48 год.;

Самостійна робота – 38 год.;

Індивідуальна робота – 10 год.

Програма навчальної дисципліни