8.     ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предмет курсу історії держави і права України. Метод вивчення курсу. Значення курсу.

Періодизація курсу історії держави і права України.

Держава скіфів: суспільний і політичний лад, джерела і основні риси права.

Античні міста-держави у Північному Причорномор’ї: суспільний і політичний лад, джерела й основні риси права.

Боспорське царство: суспільний і політичний лад, джерела і основні риси права.

Формування державності східних слов’ян.

Утворення Київської Русі.

Правове становище феодалів та духовенства в Київській Русі (IX–XII ст.)

Правове становище селянства і міського населення в Київській Русі.

Державний лад Київської Русі (ІХ – ХІІ ст.)

Руська Правда: походження, редакції, списки, значення для вивчення історії права Київської Русі.

Право власності в Руській Правді. Спадкове право.

Зобов’язальне право в Руській Правді.

Злочини і покарання в Руській Правді.

Судочинство в Руській Правді.

Церковні статути князів Володимира і Ярослава Мудрого.

Суспільний і державний лад Русі в період феодальної роздробленості (XII – XIV ст.).

Галицько-Волинське князівство. Його значення в історії української державності.

Право південно-західних земель Русі в період феодальної роздробленості (джерела, основні риси).

Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і королівства Польського і його вплив на державотворчі процеси в Україні.

Правове становище феодалів і духовенства на українських землях в складі Речі Посполитої.

Правове становище селянства і міського населення на українських землях в складі Речі Посполитої.

Державний лад на українських землях в складі Речі Посполитої.

Джерела і основні риси права України (кінець XIV – перша половина XVIII ст.)

Виникнення українського козацтва. Запорізьке козацтво. Реєстрове козацтво.

Війна українського народу за визволення з-під влади Речі Посполитої 1648 – 1654 рр.(причини, завдання, рушійні сили).

Формування української національної державності і права у 1648 – 1654 рр.

Правовий статус України за Переяславською угодою 1654 р.

Автономний устрій України (друга половина ХVІІ ст.)

Конституція Пилипа Орлика (1710 р.).

Суспільний устрій України в складі Росії у XVIII ст.

Державний устрій України в період наступу на її автономію (ХVІІІ ст.)

Скасування гетьманства і гетьманщини (ХVІІІ ст.)

Джерела права України в ХVІІІ ст. Кодифікація права України.

Основні риси цивільного права України XVIII ст.

Основні риси кримінального права України XVIII ст.

Основні риси процесуального права України XVIII ст.

Суспільно-політичний лад і право в західноукраїнських землях (друга половина ХVІІ – друга половина ХVІІІ ст.)

Суспільний лад України у складі Росії (перша половина ХІХ ст.)

Державний лад України у складі Росії (перша половина ХІХ ст.)

Основні риси права України у складі Росії (перша половина ХІХ ст.)

Кодифікація права України в І половині ХІХ ст., її підсумки. Зібрання Малоросійських прав (1807 р.)

Суспільно-політичний лад в західноукраїнських землях (кінець ХУІІІ – перша половина ХІХ ст.)

Джерела і основні риси права в західноукраїнських землях  (кінець ХУІІІ – перша половина ХІХ ст.).

Селянська реформа 1861 р. в Росії та її впровадження в Україні.

Суспільний лад України (друга половина ХІХ ст.).

Державний лад України (друга половина ХІХ ст.).

Земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи в українських губерніях Росії.

Судова реформа 1864 р. в Україні.

Військові реформи 1860 –1870 рр. в Україні.

Контрреформи другої половини ХІХ ст. в Україні.

Основні риси цивільного права в Україні (друга половина XIX ст.).

Основні риси кримінального права в Україні (друга половина XIX ст.).

Основні риси фабрично-трудового права в Україні (друга половина XIX ст.).

Основи сімейного права в Україні (друга половина XIX ст.).

Суспільно-політичний лад в Галичині, Північній Буковині та Закарпатті (друга половина ХІХ ст.)

Джерела і основні риси права в Галичині, Північній Буковині та Закарпатті (друга половина ХІХ ст.)

Зміни в суспільному ладі України в період революції 1905 – 1907 рр. в Росії. Утворення політичних партій.

Зміни в державному ладі в період революції 1905 – 1907 рр. Представництво в Державній думі Росії від українських губерній.

Зміни в праві в Україні в період революції 1905 – 1907 рр.

Ради робітничих депутатів в Україні в період революції 1905 – 1907 рр.

Зміни в державному ладі і праві України в період Першої світової війни.

Тимчасовий уряд, його органи в Україні та його законодавство.

Ради робітничих, солдатських та селянських депутатів в Україні у 1917 р.

Боротьба за національно-державне відродження України. Утворення Центральної Ради.

І і ІІ Універсали Центральної Ради.

Утворення Української Народної Республіки. ІІІ Універсал Центральної Ради.

Проголошення незалежності УНР. ІУ Універсал Центральної Ради.

Законодавство Центральної Ради.

Утворення гетьманської держави П.П. Скоропадського.

Державний лад гетьманату П.П. Скоропадського.

Законодавство періоду гетьманської держави П.П. Скоропадського.

УНР за часів Директорії. Її державний лад і право.

Західноукраїнська Народна Республіка.

Законодавство Західноукраїнської Народної Республіки.

І Всеукраїнський з’їзд Рад Утворення Української Радянської Республіки.

Боротьба за відновлення радянської влади в Україні (1918 – 1920).

ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад. Конституція УСРР 1919 р.

Воєнно-політичний союз УСРР з РСФРР та іншими радянськими республіками (1919 р.)

Становлення воєнно-пролетарської диктатури і політика воєнного комунізму, її законодавче регулювання.

Становлення та розвиток радянського законодавства в Україні (1917 – 1920 рр.)

Нова економічна політика та її законодавче регулювання.

Україна і створення Союзу РСР.

Конституція УСРР 1929 р.

Кодифікація радянського законодавства в Україні в період НЕПу.

Цивільний кодекс УСРР 1922 р.

Кримінальний кодекс УСРР 1922 р.

Земельний кодекс УСРР 1922 р.

Кодекс законів про працю 1922 р.

Суцільна колективізація та розкуркулювання в 30-ті роки. Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид проти українського народу.

Формування адміністративно-командної системи управління в Україні в 30-ті роки

Конституція УРСР 1937 р. Перебудова державних органів УРСР на основі Конституції 1937 р.

Державний устрій в Західній Україні в 1920-30-х рр.

Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР (1939р.)

Основні риси права України в 1929 – 1941 рр. Антидемократичні деформації в праві.

Перебудова державного механізму України у Великій Вітчизняній війні.

Спроби ОУН відновити українську державність у 1941 р.

Окупаційний режим та рух опору в Україні у Великій Вітчизняній війні.

Основні джерела і риси права України в період Великої Вітчизняної війни.

Суспільно-економічний лад України у післявоєнні роки (1945 – 1953 рр.), “Ждановщина”, продовження масових репресій.

Державний лад України у післявоєнні роки (1945 – 1953 рр.). Подальше украплення тоталітарного режиму.

Основні риси права України у післявоєнні роки (1945 – 1953 рр.).

Десталінізація в Україні, її непослідовність і незавершеність (середина 1950-х – середина 1960-х років).

Суспільно-економічний лад України в період  десталінізації (середина 1950-х – середина 1960-х років). Шестидесятники. Дисиденти.

Державний лад України в період десталінізації.

Основні риси права в Україні в період десталінізації.

Друга кодифікація радянського законодавства в Україні.

Адміністративно-командна система управління та її негативний вплив на суспільно-політичне життя в період уповільнення темпів соціально-економічного розвитку і застою (середина 1960-х – середина 1980 р.)

Державний лад в Україні в період уповільнення темпів соціально-економічного розвитку і застою (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)

Конституція УРСР 1978 р.

Соціально-економічна і політична ситуація в Україні в період перебудови (1985–1991 рр.)

Зміни в державному ладі і праві України в період перебудови.

Зміни в статусі України як союзної республіки в період перебудови. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.).

Акт проголошення незалежності України (1991 р.).

Розбудова Української Незалежної держави (1991-1996 рр.)

Розробка і прийняття нової Конституції України 1996 р., її загальна характеристика.