7.     Критерії оцінки успішності студентів з навчальної дисципліни

1 2 3 4 5 6 7 8 

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з історії держави і права України здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК), індивідуальної роботи студентів  та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Завдання поточного модульного контролю (ПМК) та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на підсумковий контроль знань (ПКЗ) – від 0 до 50 балів.

Підсумковий контроль знань студентів (ПКЗ) з історії держави і права України проводиться у формі іспиту з вузлових питань, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати знання з історії держави і права з сучасними соціальними і правовими проблемами.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань, порядок і час їх складання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета  включаються, як правило,  3 питання з історії держави і права України.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно такої шкали:

Oцінка за шкалою ЕСТS

ВИЗНАЧЕННЯ

Оцінка за націона­льною шкалою

Оцінка за 100-бальною шкалою, що використовується в НЮАУ

А

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками

4

80-89

C

ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-79

D

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

70-74

Е

ДОСТАТНЬО — виконання задовольняє мінімальні критерії

60-69

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно попрацювати перед тим. як перескласти

2

35-59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий  повторний курс

1-34