5.     Поточний (модульний) та підсумковий контроль знань студентів

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ

 

 

Курс

Напрям освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчального курсу

(структура залікового кредиту)

 

Кількість кредитів

ECTS: 5,5

 

Модулів: 3

 

Змістовних модулів: 3

 

Загальна кількість

годин: 216

 

Тижневих годин: 6

 

6.0601

“Право”

7.06001

“Спеціаліст”

 

Обов’язкова:

Модуль I

Лекції: 80

 Семінарські заняття: 50

Модуль ІI

 

Індивідуальна робота: 36

 

Модуль III

Самостійна робота: 50

Вид контролю: іспит

 

 Навчальна дисципліна «Історія держави і права України» складається з 3 змістовних модулів:

Змістовний модуль I.  Історія держави і права України за часів феодалізму

Тема № 1 Предмет і метод науки „Історія держави і права України” та її місцев системі юридичних наук 

Тема № 2 Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я (середина I тис. До н.е. – V ст. н.е.)

Тема № 3 Держава і право східних слов’ян і період зародження і становлення феодальних відносин (VI – поч. XII ст. н.е.)

Тема № 4 Держава і право південно-західної Русі в період феодальної роздробленості (XII – XIV ст.)

Тема № 5 Суспільно-політичний лад і право українських земель у складі Литви, Польщі і Речі Посполитої (кінець XIV – перша половина XVII ст.)

Тема № 6 Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. Відродження національної держави і права України

Тема № 7 Перехід України під протекторат Росії і його правове оформлення

Тема № 8 Правове становище України у складі Росії (др. пол. XVII – XVIII ст.)

Тема № 9 Суспільно-політичний лад і право західноукраїнських земель (др. пол. XVII – др. пол. XVIII ст.)

Змістовний модуль II. Суспільно-політичний лад і право України за часів утвердження і розвитку капіталізму

Тема № 10 Суспільно-політичний лад і право України у складі двох імперій  (Російської і Австрійської) (кінець XVIII – пер. пол. XIX ст.)

Тема № 11 Суспільно-політичний лад і право в Україні у складі Росії (др. пол. XIX ст.)

Тема № 12 Суспільно-політичний лад і право Галичини, Північної Буковини і Закарпаття (др. пол. XIX – поч. XX ст.)

    Змістовний модуль III. Держава і право України у XX ст.

Тема № 13  суспільно-політичний лад і право Правобережної, Лівобережної та Південної України у складі Російської імперії (з поч. XX ст. до 1917 р.)

Тема № 14 Соціально-політичний лад і право України після перемоги Лютневої демократичної революції

Тема № 15 Відродження української національної державності (1917-1920 рр.)

Тема № 16  Утворення Української радянської республіки

Тема № 17  Державно-правове будівництво в УСРР в 1919-1920 рр.

Тема № 18 Держава і право України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.)

Тема № 19 Держава і право УРСР у період панування командно-адміністративної системи управління (30-ті рр.)

Тема № 20 Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР

Тема № 21 Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

Тема № 22 Держава і право України у повоєнні роки (1945 – поч. 60-х рр.)

Тема № 23 Держава і право України в період  десталінізації (сер. 50-х – поч. 60-х рр.)

Тема № 24  Держава і право України у період сповільнення темпів розвитку і застою (сер. 60-х – пер. пол. 80-х рр.)

Тема № 25  Держава і право України в період перебудови (1985-1991 рр.)

Тема № 26 Розбудова Української незалежної держави

Організація поточного модульного контролю

                           

Оцінювання знань студентів з історії держави і права України здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК).    Загальним об'єктом оцінювання знань студентів є відповідні частини навчальної програми з дисципліни «Історії держави і права України»,  засвоєння якої відповідно перевіряється під час поточного модульного контролю (ПМК).

Завданням поточного модульного контролю (ПМК)  є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу змістовного модулю, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь застосовувати отримані знання з історії держави і права України при вирішенні професійних завдань.

Об'єктами поточного модульного контролю знань студентів з історії держави і права України є систематичність та активність роботи та успішність на семінарських заняттях, виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів поточного модульного контролю (ПМК)  здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістовного модулю.  

Критеріями оцінювання поточного модульного контролю (ПМК) є:

а)         якісна успішність на семінарських заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність та рівень знань при обговоренні питань), самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів; інші форми робіт – від 0 до 4 балів;

б)         оцінка за модульну контрольну роботу (у тому числі у формі тестів) - від 0 до 5 балів.

Виконання модульних контрольних завдань може проводитися у формі тестів (з використанням комп'ютерних технологій), відповідей на теоретичні питання, розв'язання практичних занять під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань тощо.

Конкретний перелік тестів, питань та завдань, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року, що передує їх проведенню.

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю  (ПМК), оформляється під час останнього семінарського заняття відповідного семестру.

Загальна кількість балів за ПМК складає 36 балів. Кожен модуль оцінюється у 9 балів. Результати поточного модульного контролю  (ПМК) знань студентів вносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності студента з даного предмета і враховуються (при необхідності) при виставленні балів за підсумковий контроль знань (ПКЗ).

В разі невиконання завдань поточного модульного контролю (ПМК), з об'єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана (викладача), скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач.