4. Становлення і розвиток Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розпад Австро-Угорської імперії та його політичні на­слідки. Збори депутатів Східної Галичини в імперському пар­ламенті, членів Галицького та Буковинського сеймів, пред­ставників політичних партій 18 жовтня 1918 р. Створення Української Національної ради та її Статут від 18 жовтня 1918 р.

Відозва Української Національної Ради від 1 листопа­да 1918 р. до українського народу, її зміст і значення.

Тимчасовий Основний закон про державну самостій­ність українських земель колишньої Австро-Угорської мо­нархії, ухвалений Українською Національною Радою ІЗ лис­топада 1918 р. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.

Створення уряду ЗУНР - Тимчасової Ради Міністрів. Формування місцевого адміністративного апарату. Вибори до Української Народної Ради від 4 січня 1919 р.

Є. Петрушевич - Президент Західноукраїнської На­родної Республіки. Підготовка до злуки ЗУНР із УНР. Універсали Директорії УНР про об'єднання з ЗУНР від 22 січня 1919 р. і рішення Трудового Конгресу з цього пи­тання.

Значення акту злуки УНР із ЗУНР, Падіння ЗУНР, його причини.

Тема XVI. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Становлення і розвиток Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів у 1917 р. Боротьба за владу Рад у жовт­ні - грудні 1917 р. І Всеукраїнський з'їзд Рад у Харкові та йо­го рішення. Проголошення Української Радянської Республі­ки. Центральний Виконавчий Комітет Рад. Радянський уряд України - Народний Секретаріат. Радянське державне будів­ництво у грудні 1917 р. - березні 1918 р. П Всеукраїнський з'їзд Рад. ЦВК Рад України. Народний Секретаріат. Місцеві Ради. Надзвичайні органи Радянської влади. Створення ра­дянського суду. Військові сили Української Радянської Рес­публіки. Створення основ радянського права.

Тема XVII. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ БУДІВНИЦТВО В У СРР В 1919-1920 рр.

Створення Тимчасового робітничо-селянського уряду Української Республіки Рад і його Маніфест про відновлення влади Рад (29.11.1918 р.).

III з'їзд Рад робітничих, селянських та червоно-армійських депутатів у Харкові (6 - 10 березня 1919 р.). При­йняття Конституції УСРР.

Відновлення органів радянської влади на місцях. Ревкоми. Ради. Комнезами. Тимчасове положення "Про організа­цію робітничо-селянської влади на місцях". Тимчасове поло­ження "Про організацію місцевих органів Радянської влади і порядок управління". Наказ IV Всеукраїнського з'їзду Рад "Про зміцнення робітничо-селянської влади". Органи управління народним господарством У СРР. Формування радянських збройних сил. Декрет РНК УСРР від 14 лютого 1919 р. „Про суд”. Тимчасове положення про народні суди і революційні трибу­нали УСРР. Військові трибунали. Залізничні трибунали. Дек­рет "Про організацію Всеукраїнської Надзвичайної Комісії".

Постанова НКВС "Про утворення Головного управління Радянської робітничо-селянської міліції".

Становлення радянського права. Цивільне право. Де­крет про націоналізацію власності, правове регулювання роз­поділу, продовольча і хлібна розверстка. Інші заходи політики воєнного комунізму.

Декрет "Про соціалістичний землеустрій і перехідні заходи до соціалістичного землекористування" (1919 р.). За­кон "Про землю" (1920 р.). Основні риси трудового права.

Декрет "Про цивільний шлюб і про введення книг ак­тів громадянського стану". Декрет "Про скасування спадкоємства". Постанова НКЮ УСРР "Про введення в дію "Керівних засад з кримінального права". Основні риси проце­суального права.

Розвиток зв'язків УСРР із РСФРР та ін­шими радянськими республіками.

Тема XVIII. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921 -1929 рр.)

Нова економічна політика та її законодавче оформ­лення в УСРР.

Перебудова державного апарату у зв'язку з переходом до нової економічної політики.

Утворення СРСР. Правові основи входження УСРР до складу Союзу РСР. Конституція СРСР 1924 р. Створення в складі УСРР Молдавської АСРР (1924 р.).

Всеукраїнський з'їзд Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. ВУЦВК. Раднарком УСРР. Українська економічна Рада. Наркомати УСРР. ДПУ УСРР.

Місцеві органи влади та управління. Положення про губернські, окружні і районні з'їзди Рад і їх виконавчі коміте­ти. Українізація радянського державного апарату.

Судова система. Положення про судоустрій УСРР 1929 р. Організація прокуратури. Утворення адвокатури. Закріплення перебудови держапарату у Конституціях України.

Кодифікація українського радянського законодавства. Законодавство Союзу РСР та його дія в УСРР.

Адміністративне право і Адміністративний кодекс УСРР (1927 р.).

Цивільне право. Декларація про основні майнові пра­ва, що визнаються в УСРР (1922 р.). Цивільний кодекс УСРР (1922 р.). Положення про трести (1923 і 1927 рр.). Кодекс законів про народну освіту (1922 р.). Земельний кодекс УСРР (1922 р.). Закон про ліси УСРР (1923 р.).

Кодекс законів про працю УСРР (1922 р.). Кодекс законів про сім'ю, опіку, подружжя та акти громадянського стану УСРР (1926 р.).

Кримінальне право. Кримінальний кодекс УСРР (1922 р.), його зміни і доповнення у зв'язку з прийняттям сою­зних актів „Положення про злочини державні” і "Положення про військові злочини" (1927 р.).

Процесуальне право. Кримінально-процесуальний ко­декс УСРР (1922 р.), його зміни і доповнення у зв'язку з сою­зним законодавством (1927 р.). Виправно-трудовий кодекс УСРР (1925 р.). Цивільно-процесуальний кодекс УСРР (1924 р.), його зміни і доповнення (1929 р.).

Тема XIX. ДЕРЖАВА І ПРАВО УРСР У ПЕРІОД ПАНУВАННЯ КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ (30-ті рр.)

Утвердження в СРСР наприкінці 20-х - на початку 30-х рр. бюрократичної командно-адміністративної системи управління та культу особи Й. Сталіна.

Індустріалізація і насильницька колективізація сільсь­кого господарства, їх законодавче забезпечення. Голодомор в Україні 1932 - 1933 рр. Зміни в соціально-класовій структурі суспільства.

Конституція УРСР 1937 р. та її декларативний харак­тер. Система органів влади і управління за Конституцією. Перебудова державного апарату.

Репресивний апарат і порушення ним законності. Ма­совий терор в Україні. Деформації у праві.

Тема XX. ПРИЄДНАННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДО СКЛАДУ УРСР

Державно-правовий лад у західноукраїнських землях у 20 - 30-ті рр.

Українські землі під владою Польщі

Зобов'язання Польщі забезпечити українцям культур­ну автономію (28.06.1919 р.). Приєднання Галичини до По­льщі (14.03.1923 р.). Закон Польщі від 26 вересня 1922 р. про надання самоврядування трьом галицьким воєводствам — Львівському, Станіславському і Тернопільському.

Ліквідація екзильного уряду ЗУНР (15.03.1923 р.). Створення у Відні Організації Українських Націоналістів (ОУН) (січень 1929 р.). Участь українців у виборах до сейму Польщі. Створення Української Парламентської Репрезентації у Польщі.

Становище українських земель у складі Польщі у 30-ті рр. та напередодні другої світової війни.

2.         Українські землі під владою Румунії

Встановлення і підтримання стану облоги і полі­цейського режиму на Буковині.

Заснування Української Національної партії. Політичні процеси над українськими націоналіста­ми у військових судах (1937 р.).

3.         Закарпаття під владою Чехословаччини

Внутрішня автономія Закарпаття під назвою "Підкарпатська Русь" Адміністративний край на чолі з губернатором (до 1928 р.). Створення Підкарпатського краю на чолі з президентом.

Мюнхенський договір чотирьох держав 1938 р. Створення автономного уряду Підкарпатського краю (08.10.1938 р.). Конституційний закон Чехословаччини від 22 жовтня 1938 р. про федерацію карпатсько-української держави з чехами і словаками.

Віденський арбітраж (02.11.1938 р.). Приєднання півдня Закарпаття до Угорщини. Вибори о сейму Карпатської України. I сейм Карпатської України (15.03.1939 р.). проголошення державної самостійності. Прийняття Конституції. Обрання прзидента Карпатської України.

Угорська окупація Карпатської України.

Початок другої світової війни і заходи СРСР по забезпеченню своїх інтересів. Радянсько-німецький договір та секретний протокол про розподіл сфер впливу в Європі.

Вступ радянських військ на територію Східної Галичини. Вибори до Народних Зборів України та рішення про її входження до Урср. Утворення західноукраїнських областей у складі УРСР.

Вступ радянських військ у Північну Буковину і Бесарабію. Закон Верховної Ради СРСР про включення Північної Буковини, Бесарабії до УРСР. Вихід АМ РСР з УРСР і утворення МРСР у складі СРСР. Утворення Чернівецької області у складі УРСР.

Радянське будівництво в західноукраїнських землях.

Тема XXI. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1941-1945 рр.)

Участь УРСР у Великій Вітчизняній війні проти фашистської Німеччини. Перебудова  органів державної влади і державного управління. Найвищі органи влади і управління УРСР. Місцеві органи влади і управління. Суд і прокуратура.

Проголошення відновлення української державності та утворення українського Державного Правління (30.06.1941 р.). Створення і діяльність УПА.

Окупаційний режим в Україні.

Звільнення території УРСР від тимчасової окупації. Рішення з’їзду народних комітетів у Мукачеві про возз’єднання з УРСР (26.11.1944 р.).

Особливості в розвитку права УРСР в роки Великої Вітчизняної війни.

Міжнародна діяльність УРСР. Українська РСР – член-засновник ООН.

Тема XXII. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПОВОЄННІ РОКИ (1945 – поч. 50-х рр.)

Закінчення другої світової війни. Перехід до мирного будівництва. Відбудова і подальший розвиток народного господарства.

Перебудова державного апарату. Найвищі і місцеві органи влади та управління. Суд. Прокуратура.

Діяльність репресивного апарату в умовах дальшого посилення культу особи Й. Сталіна. Труднощі у діяльності Радянської влади в західних областях України.

Цивільне право. Сімейне право. Земельне право. Трудове право. Кримінальне право. Процесуальне право.

Тема XXIII. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (середина 50-х-початок 60-х рр.)

XX з’їзд КПРС і Україна. Курс на відродження демократичних принципів державного будівництва. Демократизація організації і діяльності найвищих і місцевих органів влади й управління. Спроби вдосконалення форм управління промисловістю, будівництвом, сільським господарством, наукою та культурою.

Ліквідація репресивних органів сталінського тоталітарного режиму. Реабілітація невинних жертв сталінізму. Непослідовність і незавершеність цього процесу.

Перебудова судової системи. Посилення прокурорського нагляду та укріплення законності.

Зміни в законодавстві. Початок нової кодифікації радянського законодавства в кінці 50-х – на початку 60-х рр.

Тема XXIV. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД СПОВІЛЬНЕННЯ ТЕМПІВ РОЗВИТКУ І ЗАСТОЮ (середина 60-х – перша половина 80-х рр.)

Соціально-економічне і політичне життя в Україні в умовах зміцнення командно-адміністративної системи управління.

Спроби запровадження господарської реформи 1965-1967 рр. Підміна економічних методів керівництва народним господарством командно-адміністративними методами.

Поступове згортання демократії. Подальша бюрократизація деравного апарату. Конституція УРСР 1978 р. та її декларативний характер. Перебудова державного апарату згідно з Конституцією УРСР 1978 р.

Продовження кодифікації українського радянського законодавства. Поточне законодавство. Завершення розроблення нових кодексів УРСР на підставі основ союзного законодавства. Приведення законодавства у відповідність до Конституції УРСР 1978 р.

Тема XXV. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (1985 – 1991 р.)

Демократизація суспільно-політичного життя в Україні у другій половині 80-х рр. Реформа державного апарату.

Зміни в законодавстві України.

Зміни у статусі УРСР як союзної республіки у складі СРСР. Декларація про державний суверенітет УРСР від 16 липня 1990 р.

Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.

Тема XXVI. ПОЧАТОК РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

Зміцнення державного суверенітету України, Закон Верховної Ради України від 17 вересня 1991 р. „Про зміни і доповнення Конституції України”.

Постанова „Про проголошення незалежності України” і Акт проголошення незалежності. Розгортання державотворчих процесів.

Удосконалення державного апарату. Подальше реформування права України.

Розробка і прийняття Конституції України 1996 р. як закономірне і лгічне завершення процесу творення українським народом власної держави.

Основні тенденції розвитку держави і права України після прийняття Конституції України 1996 р.

4.         Плани семінарських занять з історії держави і права України

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Проведення семінарських занять спрямовано на по­глиблене вивчення та засвоєння найскладніших та найважли­віших тем курсу з історії держави і права України.

Семінарські заняття сприяють закріпленню матеріалу лекційного курсу, забезпечують набуття студентом певних навичок формулювання і висловлювання своїх думок під час обговорення питань теми. При підготовці до занять студенти повинні самостійно опрацьовувати джерела права, звертаю­чись до відповідних хрестоматій, а також до нових підручни­ків з історії держави і права України.

На кожному семінарському занятті слід виявляти активність у дискусії, уміти відстоювати свою позицію. Це враховується при визначенні підсумкової оцінки.

З усіх питань семінарських занять студенти зможуть знайти матеріал до конкретних тем у фундаментальному довідниковому виданні «Юридична енциклопедія» (1998-2004), а також в рекомендованій літературі.

Т е м а 1. РУСЬКА ПРАВДА - ПАМ'ЯТКА ПРАВА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

П л а н

Загальна характеристика Руської правди, її похо­дження, джерела, списки, редакції.

Правове  становище  населення Київської Русі.

Право власності. Спадкове право.

Зобов'язальне право.

Поняття злочину за Руською правдою. Види злочинів.

Система покарань за Руською правдою.

Форма судового процесу за часів Руської правди.

Досудові відносини сторін: заклич, звід, гоніння сліду.

Судовий розгляд справи. Система доказів за Русь­кою правдою. Виконання судових рішень.

Список   літератури

Історія держави і права України: Підруч. У 2 т. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. - Т. І. - К. - 2003 (далі: Підручник. - Т. 1).

Хрестоматія з історії держави і права України / За ред. В.Д. Гончаренка. - К., 2003. (далі: Хрестоматія).

Российское законодательство X - XX вв. В 9 т. - Т. 1. Законодательство Древней Руси. - М.: Юрид. лит.. 1984.

Момотов В.В. Формирование русского средневеково-го права в IX - XIV вв. - М.: Зерцало-М, 2003.

Правовий звичай як джерело українського права IX-XIX ст. За ред. І.Б. Усенка. – К., 2006.

Т е м а 2. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО

План

Становлення Галицько-Волинського князівства.

Суспільний устрій Галицько-Волинського князівст­ва.

Центральні та місцеві органи влади й управління в Галицько-Волинській державі.

Судова система та військо Галицько-Волинського князівства.

Значення Галицько-Волинської держави в історії української державності.

Список  літератури

Підручник. - Т.1.

Хрестоматія.

Крип'якевич І.П. Галицько-Волинське  князівство. – Львів, 1999.

Кульчицький В., Тищик Б., Бойко І. Галицько-Волинська держава (1199-1349)м. Монографія. – Львів, 2005.

Т е м а 3. ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПІД ЧАС ЇХ ПЕРЕБУВАННЯ У СКЛАДІ ЛИТВИ І ПОЛЬЩІ

(кінець XIV - перша пол. XVII ст.)

План

Джерела права в кінці XIV - XV ст.

Джерела права на українських землях у XVI ст. - першій пол. XVII ст.:

а)  кодифікація права Великого князівства Литовсь­кого, її результати. Литовські статути;

б)  унії;

в)  «Устава на волоки»;

г)  інші джерела.

Основні риси цивільного права.

Основні риси кримінального права.

Основні риси процесуального права.

Список   літератури

Підручник. - Т. 1.

Хрестоматія.

Чубатий М. Огляд історії українського права. - К.: Мюнхен-Київ, 1994.

Т е м а 4. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ

ДЕРЖАВНОСТІ У 1648-1654 рр.

П л а н

Причини формування української національної державності.

Адміністративно-територіальний устрій України в 1648- 1654рр.

Органи публічної влади:

а)  загальновійськова рада:

б)  гетьман та генеральний уряд;

в)  полковник та полковий уряд;

г)  сотник та сотенний уряд;

д)  городовий, курінний, сільський отамани.

Список   літератури

Підручник. - Т. 1.

Хрестоматія.

Єрмолаєв В.М.. Козаченко А.І. Органи влади і управ­ління Української держави (друга пол. ХУІІ - XVIII ст.). - X.: Право. 2002.

Переяславська рада 1654 р. Історіографія та дослі­дження. - К.: Смолоскип, 2003.

Єрмолаєв В.М. Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження). – Х.: Право, 2005. – 272 с.

Кривцун І.С. Організація Запорізького козацтва – формування основ самоврядування в Україні // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2005.–Вип.29.–С.241-247.

Т е м а 5. ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНИ

ЗА ПЕРЕЯСЛАВСЬКИМ ДОГОВОРОМ 1654 р.

План

Україно-російські стосунки в  1648 - 1654 рр. Рі­шення Земських соборів.

Юридичне оформлення україно-російських стосун­ків:

а)  «Прохальні пункти» Б. Хмельницького;

б)  «Березневі статті» 1654 р.; жалувальні грамоти царя Олексія Михайловича.

Форма державно-правових зв'язків України з Росі­єю за договором 1654 р.

Список   літератури

Підручник. - Т.1.

Хрестоматія.

Єрмолаєв В.М., Козаченко А.І. Органи влади і управ­ління Української держави (друга пол. ХVІІ-ХХIII ст.). - X.: Право, 2002.

Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII -XVIII вв. - Укр. істор. журн. - 1993. - №4-6.

Переяславська рада 1654 р. Історіографія та дослі­дження. - К.: Смолоскип, 2003.

Єрмолаєв В.М. Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження). – Х.: Право, 2005. – 272 с.

Т е м а 6. КОДИФІКАЦІЯ ПРАВА УКРАЇНИ У XVIII - поч. XIX ст.

План

Підготовка збірників правових норм, виданих у XVIII ст. їх загальна характеристика:

а)  «Права, за якими судиться малоросійський народ»;

б)  «Процес короткий…»:

в)  «Суд і розправа в правах малоросійських»;

г)  «Книга - Статут та інші права малоросійські»;

ґ)  «Екстракт малоросійських прав»;

д)  «Екстракт з указів, інструкцій та установлень».

Кодифікація права України на поч. XIX ст. Харак­теристика і зміст збірника "Зібрання малоросійських прав".

Поширення на Україну загальноімперського зако­нодавства.

Список   літератури

Підручник. - Т. 1.

Хрестоматія.

Права, за якими судиться малоросійський народ, 1743 р. / За ред. Ю.С. Шемшученко. - К.: НАН України, 1997.

Мороз С.П. Співвідношення права людини і права народу в політико-правовій думці України (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) // Вісник Запорізького юридичного інтитуту. – Запоріжжя, 2003. – №3 (24). – С. 308-315.

Козаченко А. Державне право України другої половини XVII – початку XVIII ст. // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2004. – №4(39). – С. 47-53.

Волощенко О.М. Проблеми законодавчого регулювання обмеження монастирського землеволодіння та секуляризації церковних земель на Лівобережній Україні у XVIII ст. // Часопис Київського ун-ту права. – 2005. – №2. – С. 38-44.

Т е м а 7. СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р. В УКРАЇНІ

План

Основні положення про скасування кріпосного права в Росії:

а)  маніфест Олександра II  19 лютого 1861 р. про скасування кріпосного права:

б)  «Загальне положення про селян, які звільнялися від кріпацької залежності»: особисті та майнові права селян за реформою:

Місцеві положення про поземельний устрій поміщи­цьких селян України, їх реалізація.

Історичне значення селянської реформи.

Список   літератури

Підручник. – Т. 1.

Хрестоматія.

Российское законодательство X - XX вв. В 9 т. - Т.7. - Док. крестьян. реформи. - М.: Юрид. лит., 1989.

Селіхов Д. Заборона продажу викуплених селянами недільних земель в Україні наприкінці XIX ст. та її соціально-економічні наслідки // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2003. – № 4(35). – С. 127-136.

Т е м а 8. СУДОВА РЕФОРМА 1864 р.

План

Причини судової реформи.

Підготовка судової реформи:

а)  робота комісії графа Блудова, її прорахунки і провал:

б)  робота комісії Плавського-Зарудного, створення "Основних положень перетворення судової частини в Росії":

в)  укладання Судових статутів у 1864 р. та їх утве­рдження імператором.

Введення в дію Судових статутів в Україні.

Судоустрій за Судовими статутами:

а) мирові суди, з'їзди мирових суддів:

б) окружні суди, їх система і структура:

в) суд присяжних засідателів: І) судові палати:

д) сенат.

Прокуратура, адвокатура.

Основні засади судочинства за Судовими статута­ми.

Значення судової реформи.

Список   літератури

Підручник. - Т. 1.

Хрестоматія.

Российское законодательство X - XX вв. В 9 т. - Т. 8. -М.: Юрид. лит., 1991.

Долженко А.Н. Становление института суда присяж­них при подготовке судебной реформи 1864 г. // Пробл. законності. - X.: Нац. юрид. акад. України. 2000. - № 45. -С. 12-20.

Шигаль Д.А. З’їзди мирових суддів в Російській імперії за судовою реформою 1864 р. // Проблеми законності: Республ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип.69. – С. 15-19.

Шигаль Д.А. Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року), та його застосування мировими судами Харківської губернії // Право і безпека. – 2004. - Т.3. – №1. – С. 32-34.

Т е м а 9. ЗЕМСЬКА ТА МІСЬКА РЕФОРМИ 60-70 рр. XIX ст.  ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

П л а н

Земська реформа 1864 р..

а)  розробка проекту земської реформи (комісії М.Ю. Мілютіна і П.А. Валуєва);

б)  положення  про  губернські  й  повітові  земські  установи 1864 р. і його основний зміст;:

-  куріальна  виборча  система;  виборчі,  майнові  та  станові засади у виборах до земств. Багатоступінчатість вибо­рів;

-  структура земських органів і їх компетенція;

-  бюджет земств, джерела його формування, доходи і видат-ки;

в)  взаємовідносини урядових установ і земств;

г)  значення земств у розвитку місцевого самовряду­вання.

Міська реформа 1870 р.:

а)  розробка проекту міської реформи;

б)  міське положення від 16 черв. 1870 р. і його осно­вний зміст;

-  куріальна  виборча  система;  виборне,  майнове  й станове начала у виборах до міських дум;

-  структура міських  органів;  міська дума,  міська управа та їх компетенція;

-  бюджет міської думи; джерела його формування, доходи й видатки;

в)  взаємовідносини  урядових  органів  й  органів  місь­кого самоврядування (міської думи й міської управи);

г)  значення міської реформи у розвитку місцевого самовря-дування.

Список   літератури

Підручник. – Т.1.

Хрестоматія.

Гончаренко В.Д. Органи земського самоврядування в Україні у другій пол. XIX - на поч. XX ст. // Держ. буд-во та місц. самоврядування. - X.: Право, 2003. - Вип. 6. - С. 132-152.

Горбачов В.П. Законодавчий порядок виборів та виборчі технології в міському самоврядуванні України другої половини XIX століття // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2005. – №2. – С. 15-32.

Козаченко А. Полтавське земство. Підготовка до впровадження земських установ // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2005. – № 3(42). – С. 99-100.

Т е м а   10. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД

НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

План

Зміни в адміністративно-територіальному устрої Австрійської монархії після революції 1848 - 1849 рр. (відді­лення Буковини від Галичини: зміни  в статусі Закарпаття). Посилення розмежування українських земель після утворення Австро-Угорщини.

Зміни у суспільному ладі (скасування кріпосного права, формування буржуазії та робітничого класу, перехід від станового до громадянського суспільства).

Державний лад:

а)  вплив революції 1848 - 1849 рр. на зміни характе­ру і фор-ми Австрійської монархії;

б)  органи влади і управління  Австро-Угорщини  за Консти-туцією 1867 р., місцеві органи Галичини, Буковини й Закар-паття;

в)  судові органи на західноукраїнських землях.

Список   літератури

Підручник. - Т.1.

Хрестоматія.

Кульчицький В., Бойко І. Система судових органів в Галичині у складі Австро-Угоршини // Право України. - 2001. - № 11. - С. 137-139.

Мікула О. Апарат управління Галичиною і Буковиною за австрійською Конституцією 1867 року // Там же. - 2002. - № 5. - С. 140-142.

Никифорак М.В Буковина в державно-правовій сис­темі Австрії (1774- 1918 рр.). - Чернівці: Рута, 2004.

Т е м а 11. ЗМІНИ В ДЕРЖАВНОМУ ЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 рр.

План

Причини створення Державної думи. Проект Булигіна.

Маніфест від 17 жовтня 1905 р.

Виборчий закон до Державної думи від 11 грудня 1905 р. Представництво українських губерній у Державній думі.

Основні державні закони від 23 квіт. 1906 р.

Державний переворот 3 червня 1907 р.

Значення державних перетворень 1905 - 1907 рр.

Список   літератури

Підручник. - Т.1.

Хрестоматія.

Киян М.Ш. Представительство от украинских губер-ний в Государственной думе Российской империи 1 и 2 созывов (1906 - 1907 гг.). - X.: Основа, 1997.

Коваленко Л. Висвітлення українського питання в Державних думах Російської імперії на сторінках преси // Право України. – 2003. – №9. – С. 128-132.

Гончаренко В.Д. Зміни в системі центральних органів влади Росії внаслідок буржуазно-демократичної революції 1905-1907 рр. // Вісник Академії правових наук. – Х., 2005. – № 2(41). – С. 51-64.

Т е м а 12. УНІВЕРСАЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

План

Створення Центральної Ради, її поступове перетво­рення в представницький орган.

І Універсал Центральної Ради.

II Універсал Центральної Ради.

III Універсал Центральної Ради.

IV Універсал Центральної Ради.

Значення універсалів.

Список   літератури

Історія держави і права України. ГІідруч. У 2 т. / За ред. В.Я. Тація, А.Й.Рогожина, В.Д. Гончаренка. - Т. 2. - К.: 2003 (далі: Підручник. - Т. 2).

Хрестоматія.

Копиленко О.Л,, Копиленко М.Л. Держава і право України 1917- 1920рр. -К.: Либідь, 1997.

Мироненко О.М. Світоч української державності. По-літико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Акал. правових наук України. 1995.

Рум’янцев В.О. Українська державність у 1917 - 1920 рр. - Х.: Основа, 1996.

Т е м а 13. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ПЕРІОДУ ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО

План

Причини зміни політичного режиму в Україні у квіт. 1918 р.

Прихід П. Скоропадського до влади.

Державний лад Української держави:

а)  влада гетьмана;

б)  уряд;

в)  місцеві органи;

г)  військова організація, суд.

Законодавство Української держави.

Список   літератури

Підручник. – Т. 2.

Хрестоматія.

Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917-1920 рр.-К.: Либідь. 1997.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцято­го ст. - К.: Україн. письменник, 1993.

Рум’янцев В.О. Українська державність у 1917-1922 рр. (форми і проблеми розбудови). - X.: Основа. 1996.

Скоропадський П. Спомини. - К.: Україна. 1992.

Т е м а 14. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

План

Розпад Австро-Угорщини – важлива передумова створення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

Створення Української Національної Ради (УНР), її роль у процесі проголошення української незалежної держави. Становлення української державності на місцях.

Державний лад ЗУНР:

а)  вищі і центральні органи влади і управління;

б)  місцеві органи влади й управління;

в)  судові й правоохоронні органи;

г)  Українська Галицька армія.

Злука УНР з ЗУНР.

Падіння ЗУНР, його причини.

Список   літератури

Підручник. - Т. 2.

Хрестоматія.

Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. - Л.; Світ, 1996.

Тищик Б.Й. Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1923). Історія держави і права. – Львів, 2004.

Шевчук В.Д., Тараненко М.Г. Історія української державності: курс лекцій. – К.: Либідь, 2004.

Тема 15. СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

В УКРАЇНІ, ЇЇ КОНСТИТУЮВАННЯ

План

Створення рад робітничих, солдатських і селянсь­ких депутатів в Україні після Лютневої революції 1917 р.

І Всеукраїнський з'їзд Рад, його склад і рішення.

ІІ Всеукраїнський з'їзд рад. Падіння радянської вла­ди в Україні.

Боротьба за відновлення радянської влади в Україні в 1918-1919рр.

ІІІ Всеукраїнський з'їзд Рад. Прийняття Конституції УСРР. її основні положення.

Список   літератури

Підручник. - Т. 2.

Хрестоматія.

Німченко В. Військові суди в Україні у 1917-1919 роках (історико-правовий аспект) // Право України. – 2000. – № 6. – С. 112-116.

Сухонос В. Визначення правового статусу прокуратури в Україні та Росії у 1917-1922 рр. // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 97-100.

Т е м а  16. КОДИФІКАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

План

Загальна характеристика засад нової економічної політики. Причини кодифікації. Особливості її проведення в Україні.

Цивільний кодекс УСРР 1922 р.

Земельний кодекс УСРР 1922 р.

Кодекс законів про працю УСРР 1922 р.

Кримінальний кодекс УСРР 1922р.

Список   літератури

Підручник. -Т. 2.

Хрестоматія.

Усенко И.Б. Первая кодификация законодательства Украинской ССР - К.: Наук, думка, 1989.

Бондарев В.Е. Двойственный характер НЭПа в отношении частника // История государства и права.–2002.–№1.–С.15-21.

Черноморец С.А. Ограничения частнопредпри-нимательской инициативы в первые годы НЭПа // Известия вузов. Правоведение. – 2003. – № 5. – С. 213-221.

Т е м а  17. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВСТАНОВЛЕННЯ ТОТАЛІТАРНО-РЕПРЕСИВНОГО РЕЖИМУ (1929-1941 рр.)

План

Соціальна структура радянського суспільства на межі 20-30-х рр. XX ст.

Розвиток державного механізму.

Основні риси права:

а)  кредитна та податкова реформи;

б)  цивільне право;

в)  сімейне право;

г)  трудове право;

ґ)  кримінальне право;

д)  виправно-трудове право;

е)  кримінально-процесуальне.

Правове оформлення, зміст та наслідки колективізації та індустріалізації.

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні

Національне та міжнародне засудження тоталітарно-репресивного режиму на Україні.

Список літератури

Підручник. – Т. 2, с. 267-323.

ЗУ „Про голодомор 1932-1933 рр. в Україні” від 28.11.2007, № 376-V // ВВР. – 2006. - № 50. – Ст. 504.

Олійник О. Деякі питання становлення радянського трудового права // Вісник Академії правових наук України. – Х.: Право, 2001. – № 4(27). – С. 237-245.

Єфіменко Г.Г. Радянська модернізація 1920-1930-х рр. // Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 3-24.

Соломон П. Радянська юстиція за часів Сталіна (1924-1953) // Закон і бізнес. – 2004. – № 4. – С. 13.

Т е м а  18. КОНСТИТУЦІЯ УРСР 1937 р.

План

Підготовка й прийняття Конституції, її структура. введення її в дію.

Характеристика суспільного ладу в Конституції.

Державний лад за Конституцією 1937 р.;

а)  вищі і центральні органи влади й управління:

б)  місцеві органи;

в)  судові органи.

Основні права й обов'язки громадян. Виборче пра­во. Декларативний характер статей Конституції про права і свободи.

Список   літератури

Підручник. - Т. 2.

Хрестоматія.

Мироненко О.М. Історія Конституції України. - К.: Ін Юре. 1997.

Слюсаренко А.Г., Гусєв В.Т. Новітня історія держави і права України (1900-2000). – К., Просвіта. – 2000.

Мироненко О. Спроби обгрунтування засад захисту радянських конституцій 20-30-х років в офіційних колах СРСР та УРСР // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 105-118.

Т е м а 19. ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945)

План

Територіальні зміни в Україні, їх правове оформ­лення.

Принципи перебудови правової системи УРСР піс­ля нападу фашистської Німеччини на СРСР.

Зміни в конституційному законодавстві.

Зміни в цивільному, земельному і колгоспному праві, в законодавстві про шлюб і сім'ю.

Зміни в трудовому праві.

Зміни в кримінальному і процесуальному праві.

Список   літератури

Підручник. - Т. 2.

Хрестоматія.

Ковалев Б.Н. Система налогообложения на оккупированной территории России в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) // История государства и права. – 2002. – № 2. – С. 20-22.

Скурихин С.М. Некоторые особенности применения мер уголовного наказания военными трибуналами в период 1941-1945 гг. // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, 2002. – Вип. 15. – С. 33-37.

Шевченко А.Є. Організаційно-правові заходи радянського уряду й органів внутрішніх справ щодо боротьби з дитячою безпритульністю у 40-і рр. XX ст. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 45-54.

Т е м а 20. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЛАДУ І ПРАВА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДЕСТАЛШІЗАЦІЇ (сер. 50-х - сер. 60-х рр.)

План

Передумови демократичних змін у період десталіні-зації.

Зміни у суспільному ладі.

Зміни в державному ладі. Децентралізація управління промисловістю.

Демократизація в праві.

Непослідовність і незавершеність демократичних процесів.

Список   літератури

Підручник. - Т. 2.

Хрестоматія.

Тимцуник В. Своєрідність викриття культу особи як головного знаряддя у боротьбі за владу напередодні XX з’їзду КПРС // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2003. – № 1. – С. 50-58.

Тимцуник В. Програма КПРС 1961 року: утопізм ідеології // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 4. – С. 68-75.

Павлов О. Аграрна політика радянської держави в 1960-1970-і роки: пріоритети, наслідки, уроки // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 183-190.

Т е м а 21. КОНСТИТУЦІЯ УРСР 1978 р.

План

Розробка і прийняття Конституції 1978 р.

Правовий статус УРСР як союзної республіки.

Вищі органи влади й управління республіки.

Місцеві органи влади й управління.

Судові та правоохоронні органи.

Права і свободи громадян.

Список   літератури

Підручник. - Т. 2.

Хрестоматія.

Мироненко О.М. Історія Конституції України. – К., 1997.

Т е м а 22. ПРОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ (1991 р.)

План

Прийняття Декларації про державний суверенітет України (1990 р.).

Акт проголошення незалежності України (24 серп. 1991 р.).

Всеукраїнський референдум 1 груд. 1991 р.

Історичне значення проголошення незалежної Укра­їни.

Список   літератури

Підручник. – Т. 2.

Хрестоматія.

Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України. – 2001. – № 8. – С. 13-15.

Корнєєв А. Створення Конституції України (етапи становлення) // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 3. – С. 53-62.

Ларін М. Минуле та майбутнє Основного закону України // Юридичний вісник України. – 2005. – № 25. – С. 4.