I. ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 

Історія держави і права України є фундаментальною навчальною дисципліною.

Курс історії держави і права України має на меті навчати студентів розуміти державно-правові реалії сучасності, сутність, негативні та позитивні сторони чинного права. Він передбачає пізнання і використання закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держав і правових систем, прогнозування їх подальшої еволюції.

Навчальна дисципліна дає уяву про предмет і метод історії держави і права; її місце в системі юридичних наук; методологію її викладу і вивчення; зміст основних категорій історико-правової науки; її основні теоретичні напрямки; періодизацію курсу історії держави і права України; становлення держави і формування права; загальне і особливе у виникненні та розвитку держави і права; правове становище окремих соціальних груп населення; еволюцію державного ладу і форм правління; основні джерела та галузі матеріального та процесуального права; основні етапи виникнення і розвитку принципів демократичної, соціальної, правової держави, розподілу влади, пріоритету прав і свобод людини; становлення системи законодавства в Україні; етапи систематизації права тощо.

При вивченні історії держави і права України передбачається проведення лекції, семінарських та  індивідуальних занять, консультацій, виконання самостійних завдань студентами з використанням схем, таблиць, карт, методичних рекомендацій, проходження поточного модульного контролю.

Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірити рівень засвоєння отриманих знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних професійних задач.

У результаті вивчення історії держави України і права студенти повинні:

знати предмет і метод історії держави і права України; сучасний стан проблем науки історії держави і права України; розвиток суспільного ладу на різних етапах вітчизняної історії; систему органів влади й управління, суду в Україні зі стародавніх часів до сьогодення; державно-правові інститути в Україні; основні джерела рабовласницького, феодального та буржуазного радянського права; структуру судових органів, поліцейської служби; перешкоди і проблеми, які виникали на шляху будівництва української державності; історію кодифікації права України; 

вільно орієнтуватися в системі основних джерел історії держави і права України;

-          уміти використовувати  досвід історії держави і права в практичній діяльності під час створення демократичної правової держави в Україні; аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних наукових методів,  перш за все, спираючись на принцип історизму; використовувати в практичній діяльності знання основних принципів континентальної та англосаксонської систем права; самостійно робити правильні прогнози в галузі суспільно-політичного життя України на основі історико-правових знань.

 

 

 

 

 

 

Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи

Тема

Всього годин

У тому числі

Лекції

Семіна-ри

Самост. робота

1.Предмет і метод історії держави і права України.

4

2

 

2

2.Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я (середина I тис. до.н.е. – V ст. н.е.)

2

 

 

2

3.Держава і право східних слов’ян у період зародження і становлення феодальних відносин (VI-поч. XII ст. н.е.)

17

8

6

3

4.Держава і право Південно-Західної Русі в період феодальної роздробленості (XII – XIV ст.)

10

6

2

2

5.Суспільно-політичний лад і право українських земель у складі Литви, Польщі і Речі Посполитої (кінець XIV – 1 пол. XVII ст.)

8

4

2

2

6.Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. Відродження національної держави і права України.

7

4

2

1

7.Входження України до складу Росії, його правове оформлення.

3

2

 

1

8.Правове становище України у складі Росії (2 пол. XVII-XVIII ст.)

10

6

2

2

9.Суспільно-політичний лад і право західноукраїнських земель (2 пол. XVII – 2 пол. XVIII  ст.)

4

2

 

2

10.Суспільно-політичний лад і право України у складі двох імперій (Російської і Австрійської) (кінець XVIII – 1 пол. XIX ст.)

4

2

 

2

11.Суспільно-політичний лад і право в Україні у складі Росії (2 пол. XIX ст.)

17

8

6

3

12.Суспільно-політичний лад і право Галичини, Північної Буковини і Закарпаття (2 пол. XIX–поч. XX ст.)

2

 

 

2

13.Суспільно-політичний лад і право Правобережної, Лівобережної та Південної України у складі Російської імперії (з поч. XX ст. – 1917 р.)

5

2

2

1

14.Соціально-політичний лад і право України після перемоги Лютневої демократичної революції

3

2

 

1

15.Відродження української націо-нальної державності (1917-1920 рр.).

13

6

4

3

16.Утворення Української Радянської Республіки.

5

2

2

1

17.Державно-правове будівництво в УСРР в 1919-1920 рр.

2

 

 

2

18.Держава і право України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.).

11

4

4

3

19.Держава і право УРСР у період панування командно-адміністратив-ної системи управління (30-ті рр.).

8

4

2

2

20.Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР.

2

 

 

2

21.Держава і право України в період Великої Вітчизняної війни (1941-1954 рр.).

6

2

2

2

22.Держава і право України у повоєнні роки (1945 – початок 50-х рр.).

4

2

 

2

23.Держава і право України у період десталінізації (середина 50-х – початок 60-х рр.).

8

4

2

2

24. Держава і право України у період сповільнення темпів розвитку і застою (середина 60-х – перша половина 80-х рр.).

6

2

2

2

25. Держава і право України у період перебудови (1985 – 1991 рр.).

5

2

2

1

26.Початок розбудови Української незалежної держави.

8

4

2

2

Тестування з тем змістовних модулів № 1,2,3.

6

 

 

 

Індивідуальна робота з окремих тем курсу

36

 

 

 

Разом

216

80

44

50