9.1 .СФЕРИ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ РАД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 

Упродовж останніх двох десятиріч у країнах Європи спостерігається тенденція до більшої децентралізації та автономії органів місцевого самоврядування. Цей перехід до передання повноважень місцевим органам влади пояснюється двома причинами: 1) зростанням потреби в демократії на місцевому рівні; і 2) розосередженням фінансово-бюджетних функцій, які передаються від центру до органів влади на місцях.

У поданій нижче таблиці у стислому вигляді відбито відносини (розмежування компетенцій) між центральною і місцевою владою у деяких країнах Європи на сучасному етапі. Важливо наголосити, що ці відносини змінюються відповідно до змін політичних і соціальних умов. Таблиця 9.1_____

КРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНА РАДА

МІСЦЕВА РАДА

ФРАНЦІЯ2 ,

У Франції існує

такий вертикальний

розподіл владних

рівнів:

Держава

Округи (Регіони)

Департаменти

Муніципалітети

(комуни)

Загалом налічується

22 Округи (регіони),

96 департаментів,

36433 муніципалітети

Департаменти (субдепартаменти):

середня шкільна освіта, технічне обслуговування і поточний ремонт будівель шкіл і коледжів, шляхові роботи, соціальна допомога, профілактична медицина й охорона здоров'я, соціальні послуги для молоді та дітей. Регіони:

капіталовкладення у планування й реалізацію економічного розвитку, забезпечення можливостей для професійної підготовки і навчання, мистецькі, культурні та дозвільні заклади, туризм, збереження національного

Муніципалітети:

місцеві фінанси, забезпечення кадрами, шляхи й вулиці, створення соціальних послуг. Управління комунальними службами через місцеві державні корпорації: управління залишається державним, а приватний сектор виступає як виробник або будівельник.

КРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНА РАДА

МІСЦЕВА РАДА

надбання, надання компаніям державної фінансової допомоги для капіталовкладень, що сприяють регіональному розвиткові.

НІДЕРЛАНДИ:

Владні рівні вибудовані таким чином: держава-провінції-муніципалі-тети (12 провінцій і 755 муніципалітетів; провінції відповідають областям).

Провінції:

Видають постанови у галузі громадської охорони здоров'я, економічних, соціальних, культурних та рекреаційних справ, реальне планування3, ландшафт, збереження довкілля та охорона природи, шляхів і мостів, каналів, газо-, електро- і водопостачання.

Муніципалітети:

Видають постанови з усіх питань, що ще не вирішені законами провінцій або держави. Вони опікуються охороною здоров'я, освітою, плануванням охорони довкілля, житловим будівництвом, модернізацією міст, культурою, дозвіллям, охороною правопорядку, громадськими роботами.

ІСПАНІЯ:

існує 17 автономних областей, 50 провінцій і 8000 муніципалітетів. Провінції та муніципалітети є одиницями місцевого самоврядування. Автономні області відповідають областям України.

Автономні області:

зміни кордонів муніципалітетів, планування землекористування, регіональне планування, житлове будівництво, громадські роботи регіонального масштабу, туризм, сільське господарство і скотарство, лісівництво, заходи з охорони природи, внутрішні водойми, догляд за пам'ятниками регіонального значення. За освіту й охорону здоров'я відповідають лише 6 автономних областей із Провінції:

шляхи, тваринництво й лісівництво, допомога бідним, оздоровчі послуги, культура, надання технічної й економічної допомоги муніципальним радам. Спільні повноваження з державою: енерґетика, водопостачання та кредитні установи. Муніципалітети: санітарний контроль, освітлення, парки й сади у містах, управління муніципальною власністю, кладовища й поховальні послуги, міський транспорт, допомога бідним, міська автоінспекція, проведення змагань і виставок. Серед повноважень, що здійснюються спільно з вищепокладеними орґанами влади: планування міст і

42

КРАЇНИ

РЕҐЮНАЛЬНА РАДА

МІСЦЕВА РАДА

 

 

житлове будівництво, спорт,

 

 

освіта і культура, цивільна

 

 

оборона, туризм, музеї та

 

 

пам'ятники, пляжі, ощадні

 

 

фонди.

ІТАЛІЯ:

Адміністративні області:

Муніципалітети:

налічується 20

регіональне управління,

санітарні й медичні служби,

адміністративних

встановлення й зміна

державна допомога,

областей, 95

муніципальних кордонів,

державне житлове

провінцій і 8000

професійна підготовка,

будівництво, громадські

муніципалітетів.

охорона здоров'я і лікарні,

роботи, ринки та ярмарки,

 

культурні об'єкти, фізична

реальне планування, місцева

 

підготовка, судноплавство і

поліція, громадський

 

порти на озерах, захист

транспорт, комунальні

 

природи.

служби, допомога у випадку

 

 

катастроф, спорудження і

 

 

догляд за школами й

 

 

шляхами, спорт,

 

 

розважальні та культурні

 

 

об'єкти, ведення актів

 

 

громадянського стану і

 

 

виборчих списків, стягнення

 

 

муніципальних податків та

 

 

зборів.

 

 

Провінції:

 

 

розробка й керівництво

 

 

виконанням бюджету,

 

 

встановлення

 

 

муніципальних податків та

 

 

зборів, спорудження шляхів

 

 

і догляд за ними,

 

 

матеріальне постачання

 

 

середніх шкіл, захист

 

 

довкілля, координування

 

 

соціальних послуг,

 

 

громадський порядок і

 

 

безпека.

ШВЕЦІЯ:

Лени:

Муніципалітети:

Організація

медична допомога і охорона

соціальне забезпечення,

державного

здоров'я, стоматологічна

дошкільні заклади, догляд за

упраління має такий

допомога, швидка допомога,

літніми людьми, обов'язкова

вигляд: центральний

професійна підготовка і

освіта, рятувальні служби,

уряд-лени-муніципал-

навчання дорослих, деякі

громадська охорона

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУІ

КРАЇНИ

палітети. (Лени

відповідають

областям).

ПОЛЬЩА:

Воєводства (області), а потім на однаковому рівні — міста І сільські комуни (46 воєводств, 809 міст І 2375 сільських комун).

УГОРЩИНА:

центральний уряд-округи (комітати) І міста Налічується 19 комітатів, 108 міст, з яких п'ять мають статус комітатів. Регіонального рівня, подібного до обласного, немає, Існує лише місцевий рівень дитячі будинки І спеціальні школи, громадський транспорт І культурна діяльність, фінансова підтримка фондів регіонального розвитку для підтримання зростання торгівлі й промисловості, а у деяких випадках— регіональне планування, делеговане муніципалітетами.

здоров я І довкілля, дозвілля, розваги, мистецтво, спорт, планування міст І ленів, житлове будівництво, контроль над дотриманням будівельних норм, вулиці й парки у зонах нової забудови, каналізація, електро-, газо- й водопостачання.

Воєводства (єдиний рівень місцевого управління, підпорядкований державній адміністрації): поширення Інформації про досвід, пов'язаний Із діяльністю громад, посередництво у можливих конфліктах між громадами, консультативне джерело для державної адміністрації

Ради міст і громад: міське планування, муніципальне господарство, медична й соціальна допомога, культура й освіта, охорона громадського порядку І пожежна служба, бюджет І фінанси, захист довкілля, житлове будівництво й адміністративне управління, працевлаштування І соціальні справи.

Округи і міста: розвиток І будівництво, громадське житлове будівництво, управління водними ресурсами І видаленням стічних вод, утримання кладовищ І місцевих доріг, громадські місця, працевлаштування, забезпечення дитсадками, електропостачання, освіта, соціальне забезпечення І медичні послуги, наукова й культурна діяльність, спорт, захист довкілля, захист прав меншин та етнічних Груп.