ПРИМІТКИ

1 2 3 4 5 

1              Див.: Про місцеві Ради народних депутатів і місцеве самоврядування. Закон

Української РСР від 7 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Укра­

їнської РСР.— 1990.— № 2.— Ст. 5.

2              Див.: Про Представника Президента України. Закон України від 5 березня

1992 р. // Відомості Верховної Ради України,— 1992.— № 23.— Ст. 335;

Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самовря­

дування. Закон України від 26 березня 1992 р. // Там же.— 1992.— № 28.—

Ст. 387.

3              Див.: Про формування місцевих органів влади і самоврядування. Закон

України від 3 лютого 1994 р. // Там же.— 1994.— № 22.— Ст. 144.

4              Див.: Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських,

районних у містах, обласних рад. Закон України від 24 лютого 1994 р. //

Там же.- 1994.- № 8.- Ст. 38.

5              Див.: Відомості Верховної Ради України.— 1994.— № 86.— Ст. 217.

fi Див.: Про забезпечення керівництва структурами державної виконавчої влади на місцях. Указ Президента України від 6 серпня 1994 р. // Урядовий кур'єр.— 1994.— 11 серпня.

7              Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом

України від 8 червня 1995 р. "Про основні засади організації та функціо­

нування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період

до прийняття нової Конституції України // Голос України.— 1995.—

10 червня.

8              Див.: Європейська хартія про місцеве самоврядування 1985 р. // Місцеве

та регіональне самоврядування.— 1994.— № 1-2 (6-7).— С. 70—77.

' Див.: Кравчук Л. М. Управління територіями в умовах розбудови демо­кратичної правової держави // Актуальні проблеми управління територіями в Україні: Матеріали науково-практичної конференції 26—27 листопада 1992 р.- К., 1993.-С. 11.

10            Див.:  Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне

самоврядування. Закон України від 26 березня 1992 р.

11            Гизевус В. Политика местного самоуправления в ФРГ.— К.— 1995.— С. 13.

12            Див.: Волков В. Д. Становлення і розвиток комунального права України //

Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково-практичної

конференції. Київ, травень 1996 р.- К.— 1996.— С. 144—145.

13            Див., наприклад: Rot П., Siarkiewicz К. Zasady tworenia prawa miejscowego.—

Warczawa,— 1994.— S. 15—16.