Анотація

1 2 3 4 5 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО

В. М. КАМПО

МІСЦЕВЕ

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Київ

Ін Юре

1997

 

ББК 67.9(4УКР)300 К18

Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні.— К.: Ін Юре, 1997.— 36 с.— (Б-чка "Нова Конституція України"). ISBN 966-7183-16-5

У брошурі на основі положень нової Конституції України розкриваються зміст і система інститутів місцевого самовря­дування, політико-правовий механізм їх здійснення, захисту і відповідальності.

Для науковців, працівників і громадського активу місцевого самоврядування, викладачів і студентів вузів, широкого кола читачів.

Бібліотечка "Нова Конституція України"

Редакційна колегія: Ю. С. Шемшученко (головний редактор), Ф. Г. Бурчак, В. В. Цветков, В. І. Семчик, В. Б. Авер'янов, В. Ф. Погорілко, О. Д. Святоцышй, В. В. Медведчук, І. Б. Усенко

Затверджено до друку

вченою радою Інституту держави і права

їм. В. М. Корейского НАН України

Редактор М. С. Лопата

БВК 67.9(4УКР)300

 

ISBN 966-7183-16-S

 

В. М. Кампо, 1997 Видавництво «Ін Юре», 1997

 

 

Після проголошення державної незалежності України перед суспільством і державою постали важливі проблеми, пов'язані з розбудовою місцевого самоврядування як одного з ключових елементів взаємодії територіальних громад, держави та особи. У колі цих проблем особлива роль належить утвердженню правових засад місцевого самоврядування відповідно до Конституції України 1996 p., яка фактично вивела місцеве самоврядування на рівень одного з провідних інститутів демократичного конституційного ладу.

Місцеве самоврядування, як і парламентаризм, розподіл влади, незалежні суди та інші атрибути демократичного політичного режиму, поступово входить в політико-правове життя українського суспільства.

Після тривалого панування тоталітарного режиму відродження місцевого самоврядування має на меті не повернення назад, а рух вперед, до створення самобутньої системи самоврядування. Ця система має спиратися на минулий вітчизняний досвід (позитивний і негативний), враховувати тенденції розвитку українського суспіль­ства, а також багатий досвід комунальних (муніципальних) реформ в зарубіжних країнах і вихід на міжнародні стандарти розвитку місцевого самоврядування, закладені, зокрема, у Всесвітній декла­рації місцевого самоврядування 1985 р. та Європейській хартії про місцеве самоврядування 1985 р. Шлях України до Європи лежить також і через ратифікацію Європейської хартії, що, природньо, підвищить вимоги до української системи місцевого самовря­дування.

Чи існує українська модель місцевого самоврядування? На нашу думку, така модель закладена в новій Конституції України і її необхідно наповнити конкретним змістом. Для цього потрібен час і титанічна праця.