§ 6. Відповідальність за вчинення узгоджених дій без дозволу органів Антимонопольного комітету України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 

Вчинення узгоджених дій без одержання дозволу органів Комітету є порушенням законодавства про захист економіч­ної конкуренції і тягне за собою відповідальність, встановле­ну законом.

|   Порушення законодавства про захист економічної конку-| ренції шляхом здійснення узгоджених дій без дозволу орга-^ ну Комітету вважається вчиненим, зокрема, при:

;    • укладенні суб’єктами господарювання угод у будь-|      якій формі — з моменту укладення угоди;

• створенні суб’єкта господарювання, метою чи наслід->      ком створення якого є координація конкурентної по­ведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, або між ними та |       новоствореним суб’єктом господарювання — з момен-I       ту державної реєстрації суб’єкта господарювання;

І     • прийнятті об’єднаннями рішень у будь-якій формі — І       з моменту набрання рішенням чинності;

|     • здійсненні будь-якої іншої погодженої поведінки (ді-1        яльності, бездіяльності) суб’єктів господарювання, :!        яка призвела чи може призвести до недопущення, ||       усунення чи обмеження конкуренції — з моменту по-К1      чатку фактичного вчинення такої поведінки.

1|   Якщо орган Комітету надав дозвіл на узгоджені дії на у підставі поданої недостовірної інформації, рішення про на­дання дозволу може бути переглянуто за нововиявленими ; обставинами в 5-річний строк з моменту його прийняття. За | результатами перегляду може бути прийнято рішення про:

• підтвердження попереднього рішення щодо здійснен­ії       ня узгоджених дій;

І     • скасування повністю або частково рішення про надан­ії       ня дозволу на узгоджені ді’і\та прийняття нового рі-|       шення;

|     • накладення штрафу в порядку, визначеному законо-I       давством.        ‘

:    Після одержання дозволу органів Комітету учасники узгоджених дій у встановлений термін зобов’язані подати до

., органів Комітету копії установчих договорів прийнятих рі­шень, укладених угод тощо для укладення або прийняття яких здійснювались узгоджені дії.

У разі неподання у встановлений термін таких документів відповідний орган Комітету, який дав дозвіл на узгоджені дії, порушує справу про неподання інформації, а у разі якщо по­дані документи відрізняються від документів, на підставі яких орган Комітету дав дозвіл на узгоджені дії у частині умов, що були підставами для надання дозволу, рішення про надання дозволу може бути переглянуто за нововиявленими обставинами в 5-річний строк з моменту його прийняття/За результатами перегляду може бути прийнято рішення про: •

• підтвердження попереднього рішення щодо здійснен­ня узгоджених дій;

• скасування повністю або частково рішення про надан­ня дозволу на узгоджені дії та прийняття нового рі­шення;

• накладення штрафу в порядку, визначеному законо­давством.

Контрольні запитання для самоперевірки

/. Що таке узгоджені дії суб’єктів господарювання?

2. Яка існує класифікація узгоджених дій?

3. У яких випадках здійснення узгоджених дій не потре­бує одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України?

4. Який нормативний акт звільняє від необхідності одержання дозволу на вчинення узгоджених дій?

5. У яких випадках необхідно одержати дозвіл на здійс­нення узгоджених дій?

6. Який порядок звернення за дозволом на здійснення узгоджених дій?

7. Які існують види заяви?

8. До яких органів може бути подана заява, й підві­домчість?

9. Який порядок розгляду заяви? 10. У яких випадках вважається порушеним законодав­ство про захист економічної конкуренції шляхом здійснення узгоджених дій без дозволу Комітету?