§ 5. Можливі шляхи захисту від недобросовісної конкуренції та санкції за її вчинення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 

Сучасне українське законодавство дає можливість підприєм­цям захищати свої права та законні інтереси від недобросо­вісної конкуренції різними шляхами. Залежно від засобів за­хисту та бажаних наслідків умовно можна виділити три такі

шляхи.

1. Судовий шлях, який передбачає звернення підприємця до суду. В Україні права та інтереси юридичних осіб та осіб,

.’які є суб’єктами підприємницької діяльності, захищають гос­подарські суди. До господарського суду зазначені особи мо­жуть звернутися також за захистом своїх прав, що порушу­ються недобросовісним конкурентом.

2. Адміністративний шлях пов’язаний зі зверненням по­терпілої особи до органів Антимонопольного комітету Украї­ни для розгляду та прийняття рішення стосовно порушеного права.

3. Самозахист підприємця від неправомірних дій кон­курентів.

Одна з можливостей запобігти недобросовісній конкурен­ції — це передбачити в договорі між особами умови, які зо­бов’язують їх не вчиняти дії, що можуть бути визнані недоб­росовісною конкуренцією. Наприклад, може виникнути си­туація, коли робітник підприємства, який звільнився, ство­рює власне підприємство та в процесі своєї діяльності вико­ристовує виробничу, фінансову, технологічну та іншу інфор­мацію з попереднього місця роботи. Щоб запобігти цьому підприємцям доцільно передбачати в трудових угодах спеці- « альні умови, які зобов’язують їх робітників не розголошува­ти та не використовувати комерційну інформацію до і після звільнення.

Існують і інші засоби боротьби з недобросовісною конку­ренцією. Так, підприємці можуть об’єднуватися в союзи, асоціації тощо. Ці об’єднання розробляють та встановлюють для своїх учасників правила та кодекси поведінки на ринку, які встановлюють чесні правила та звичаї здійснення госпо­дарської діяльності учасників об’єднань підприємців та забо­роняють дії, що призводять чи можуть призвести до обме­ження, спотворення або усунення конкуренції з ринку.

Отже, нині вже є певна практика регулювання конкурен­ції за допомогою правил, звичаїв, стандартів здійснення чес­ної підприємницької діяльності, що розробляються та вста­новлюються об’єднаннями підприємців. Така практика дасть змогу запобігти вчиненню дій, визнаних недобросовісною конкуренцією, яка суперечить не лише нормам законодав- . ства, а й чесним правилам здійснення підприємницької ді- , яльності.                                               |

При здійсненні дій, визнаних законодавством України не- | добросовісною конкуренцією, Антимонопольним комітетом ‘ України до суб’єктів господарювання, які вчинили порушен­ня, застосовують такі примусові заходи:

1. -Накладання штрафів:

• ‘на суб’єктів господарювання — юридичних осіб та їх об’єднання — у розмірі до 3% виручки від реалізації . товарів, виконання робіт, надання послуг суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф, а якщо обчислити виручку господарюючого суб’єкта неможливо або ви­ручки немає — у розмірі до п’яти тисяч неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян;

• на юридичних осіб, їх об’єднання та об’єднання гро­мадян, що не є суб’єктами господарювання — у роз­мірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів дохо­дів громадян;

• на громадян, що є суб’єктами підприємницької діяль­ності, а також на тих, хто не є підприємцями, накла­даються адміністративні стягнення згідно із законо­давством.

Накладення штрафів — один із найпоширеніших та гнуч­ких заходів покарання. При його застосуванні є можливість встановити розмір покарання залежно від завданих збитків конкуренту та завданої шкоди конкуренції.

2. Вилучення товарів з неправомірно використаним чу­жим позначенням, рекламними матеріалами, упаковкою або скопійованого виробу.

Вилучення зазначених товарів застосовують, якщо можли­вість змішування з результатами діяльності іншої особи не можна усунути іншим шляхом. Таке вилучення товарів є діє­вим засобом у боротьбі з недобросовісною конкуренцією. Але воно має ряд негативних факторів. По-перше, вилучення зазначених товарів є справою досить трудомісткою, для його забезпечення уряд повинен витратити значні кошти; по-дру­ге, вилучення таких товарів може завдати збитків безвинним продавцям, які не знають та й не можуть знати, що вони про­дають товар недобросовісного підприємця; по-третє вилучен­ня означає знищення корисних для споживачів товарів.

3. Спростування дискредитуючої інформації, поширеної стосовно іншого суб’єкта господарювання.

У разі встановлення факту дискредитації суб’єкта госпо­дарювання органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточ­них або неповних відомостей. Навіть якщо поширення таких

відомостей мало разовий характер, споживачі пам’ятати­муть повідомлення та продовжуватимуть купувати товар, базуючись на хибній інформації.

Таким чином, спростування дискредитуючої інформації може бути найкращим засобом, щоб перешкодити недобро­совісному конкуренту отримати незаконні прибутки внаслі­док поширення неправдивих, неточних або неповних відо­мостей стосовно свого конкурента.

4. Заборона особі, в діях якої вбачаються ознаки пору­шення, визначеного законодавством України як недобросо­вісна конкуренція, вчиняти певні дії.

5. Накладення арешту на майно або грошові суми, що на­лежать особі, в діях якої вбачаються ознаки порушення, ви­значеного законодавством України як недобросовісна конку­ренція.                                              ^

Контрольні запитання для самоперевірки               ^ /. Що таке недобросовісна конкуренція?             ир

2. Яким чином вчиняються порушення, що спрямовані на отримання певних переваг над конкурентом за рахунок його інтелектуальної діяльності та ділової репутації?

3. Що є наслідком недобросовісної конкуренції?

4. Які порушення конкурентного законодавства, що пов’язані з дезорганізацією виробничого процесу кон­курента Вам відомі?

5. Яким чином вчиняються порушення, що пов’язані з неправомірним збиранням, розголошенням та вико­ристанням комерційної таємниці?

6. Які шляхи захисту від недобросовісної конкуренції Вам відомі?

7. Які санкції застосовуються до осіб, що вчинили дії визнані недобросовісною конкуренцією?