§ 1. Загальні аспекти регулювання монополій      і

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 

Перш за все необхідно зауважити, що для того щоб об’єк­тивно застосовувати засоби регулювання монополій необхід­но зрозуміти сутність монополізму та монополій.

Існування монополій — це тягар для економіки. У зв’язку з тим, що монополістам у найближчій перспективі конкурен­ція не загрожує, вони мають змогу зловживати своїм моно­польним становищем, нехтуючи при цьому економічними за­конами та інтересами суспільства. Тому існування та діяль­ність монополій регулюється та регламентується законодав­ством. Одними з найпоширеніших напрямів регулювання монопольного сектора, зокрема, є:

• демонополізація монопольних утворень;

• регулювання діяльності суб’єктів природних моно­полій;

• контроль за ціновою політикою монополістів;

• попередження, припинення та усунення порушень за­конодавства.

Монополізм — стан економіки, за якого окремі суб’єкти господарювання можуть нав’язувати власні інтереси іншим суб’єктам господарювання та суспільству, ігноруючи при цьому їх потреби. Відносини, що виникають між монополіс­тами та іншими учасниками ринку, свідчать про нерівно­правність цих суб’єктів у здійснюваній ними виробничій, комерційній та іншій діяльності, а також про зловживання своїм монопольним становищем з боку суб’єктів, що є еко­номічно сильнішими, та складність здійснення діяльності на ринку на конкурентних засадах.

Монополія в економіці може виникнути природним шля­хом, коли в результаті конкурентної боротьби формуються найпотужніші, конкурентноспроможні, економічно ефектив­ні та рентабельні підприємства, які згодом починають чини­ти тиск на інших учасників ринку. Монополія в економіці може з’явитися і штучним шляхом, коли органи державної влади та управління встановлюють для будь-якої особи особ-

ливий правовий режим чи надають їй виключне право на будь-яку діяльність.

Незалежно від того, яким чином виникають монопольні утворення, їх діяльність на ринку має регламентувати та ре­гулювати держава. Розглянемо кілька шляхів такої регла­ментації та регулювання.