Тема 4. Об'єкти цивільних прав

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

Додатковий нормативний матеріал:

1. Про цінні папери та фондову біржу: Закон УРСР від 18.06.1991 р. // ВВР УРСР. – 1991. -  № 38. – Ст. 508.

2. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. // ВВР України. – 1993. - № 17. – Ст. 184.

3. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. // ВВР України. – 2001. - № 29. – Ст. 137.

4. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. // ВВР України. – 1994. - № 40. – Ст. 364.

5. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів: Закон України від 10.12.1997 р. // ВВР України. – 1998. - № 15. – Ст. 67.

6. Основи законодавства України про культуру: Закон України від 14.02.1992 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 294.

7. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 р. // ВВР України. – 2000. - № 39. - Ст. 333.

8. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р. // ВВР України. – 1992. - № 35. – Ст. 517.

9. Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно: Затв. наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. № 7/5 в ред. від 28.01. 2003 р. № 6/5 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 8. – Ст. 326.

10. Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1993 р.  № 706 // Збірник постанов Уряду України. - 1994. - № 1. – Ст. 17.

11. Положення про Державний реєстр національного культурного надбання: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1992 р. // ВВР України. – 1992. - № 9. - Ст. 220.

12. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 р. № 622 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 42. – Ст. 1574.

13. Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 р. № 1388 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 36. – Ст. 1327.

14. Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах: Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2001 р. № 386 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 17. – Ст. 906.

  15. Про практику розгляду судами справ про спадкування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.06.1983 р. № 4 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. - № 5. – С. 41.

Завдання:

39. Для здійснення самозахисту сімнадцятирічний Варивода мав намір у спеціалізованій крамниці купити собі газовий пістолет, а своїй чотирнадцятиріч­ній сестрі - газовий балончик . Продавець магазину відмовив Вариводі в укла­денні договорів на тій підставі, що, по–перше, покупець є неповнолітнім, а по–друге, газова зброя - це об’єкт, обмежений в цивільному обороті.

Чи вірно поступив продавець? Визначте правовий режим спеціальних засо­бів самозахисту.

40. Після смерті Нестеренко залишилося  майно, що йому належало на праві приватної власності, до складу якого входили гараж у кооперативі “Віраж”, зо­лота каблучка (вартістю у десять мінімальних заробітних плат), мисливська руш­ниця, газовий пістолет, акції акціонерного товариства “РОСТ” на загальну суму одна тисяча мінімальних заробітних плат, ощадна книжка на пред’явника на суму сто мінімальних заробітних плат.

Визначте порядок спадкування вказаних об’єктів.

41. Подружжя під час перебування у шлюбі набуло право спільної сумісної власності на житловий будинок, автомобіль “Таврія”, а також меблевий гарнітур роботи відомої закордонної фірми та інші речі. До складу меблевого гарнітуру входили стіл, стільці, шафа та інші меблі. У справі про розлучення і поділ майна жінка наполягала на передачі їй у приватну власність житлового будинку, оскі­льки той був оформлений на її ім’я, а чоловіку пропонувала передати автомобіль “Таврія”, оскільки технічний паспорт оформлений на його ім’я. Чоловік, не запе­речуючи проти передачі йому автомобіля, виказав згоду на компенсацію йому рі­зниці у вартості будинку та автомобіля іншим майном, яке складало спільну сумі­сну власність. При цьому кожен із подружжя не заперечував проти виділення йому відповідної частини меблевого гарнітуру.

Зробить висновок у справі. Визначте особливості поділу подільних та не­подільних речей.

42. Фермер Сімко за договором зберігання передав до елеватора 50 т пше­ничного зерна II сорту загальною вартістю 20 000 грн. Окремий договір було укладено на зберігання 2 т зерна пшениці твердих сортів, яке він закупив на на­сіння за кордоном на сільськогосподарській виставці. Вказане сортове зерно він мав намір засіяти на своїх полях і згодом замінити культивовані ним вітчизняні сорти пшениці. Вартість цього зерна в договорі вказана втричі вищою, ніж бір­жова вартість вітчизняного пшеничного зерна II сорту. Внаслідок різних суб’єктивних та об’єктивних причин (тепла зима, постійна вологість повітря, дах складу, що протікає) до весни зерно попріло і втратило придатність для викорис­тання за призначенням. Комісія районного управління сільського господарства на підставі лабораторних аналізів з’ясувала, що зерно придатне тільки на фуражні цілі та вартість його знизилась в декілька разів. Фермер зажадав від керівництва складу повернення зерна обох видів належної якості та кількості.

Вирішити спір. У чому головна відмінність між родовими та індивідуально визначеними речами?

43. Андросов набув права власності на іменні акції Акціонерного товарис­тва “Харківський м’ясокомбінат” (далі – АТ) при їх розповсюдженні шляхом від­критої підписки, а також на випущені АТ облігації. Вважаючи їх подальше утри­мання небажаним, він вирішив їх продати, однак не знайшовши покупців на вка­зані акції та облігації, звернувся до керівництва АТ з вимогою викупити у нього ці цінні папери. Керівництво АТ відмовилось викупити їх. Тоді Андросов звернувся до суду з проханням зобов’язати  керівництво АТ викупити  належні йому акції та виплатити йому дивіденди у натуральному вигляді (продукцією АТ) за весь пе­ріод знаходження у нього акцій, мотивуючи це тим, що дивіденди АТ нарахову­вались, але не виплачувались. Стосовно облігацій його вимога полягала у достро­ковому їх погашенні з виплатою вказаних у них грошових сум та процентів, ви­плата яких відповідно умовам їх випуску передбачалась наприкінці строку їх обігу. У позовній заяві Андросов просив суд за рахунок коштів АТ компенсувати йому різницю вартості акцій на момент набуття прав на них при відкритій підпи­сці та на момент розгляду позовної заяви. Відповідно виписки із біржової котиро­вки вартість належних Андросову акцій зменшилась порівняно з номінальною вдвічі.

Дайте висновок по справі.

44. Фермер Максімчук передав за договором тваринницькій фермі  акціоне­рного товариства “Виноградне” (далі – АТ) на відкорм стадо телят в кількості 30 голів, а також племінного бика карпатської породи. Хлів, де знаходилась худоба, був зруйнований паводком. Внаслідок цього вся худоба загинула. У позовній заяві позивач просив стягнути з відповідача вартість телят у сумі 3 000 грн. та окремо вартість племінного бика - 5 000 грн. або зобов’язати АТ купити його на Буковині і передати позивачу. Заперечуючи проти позову, відповідач вказав, що худоба за­гинула внаслідок випадкових обставин, тому він відмовляється відшкодувати шкоду.

Яке рішення повинен прийняти суд?

45. При житті Щербаченко склав заповіт, у якому заповідав товариство од­нієї особи (далі – товариство) по виробництву гіпсокартону “Карт”, засновником якого був, своєму сімнадцятирічному племіннику Андрію, який вже декілька ро­ків допомагав йому у веденні справ. Після смерті Щербаченка на товариство за­явила вимоги його жінка, вказуючи, що воно підлягає поділу як спільно нажите майно. Батько Андрія, як його законний представник, заперечував проти позову, мотивуючи це тим, що товариство є суб’єктом, а не об’єктом права, тому не під­лягає поділу.

Зробити висновок по справі. Дати поняття єдиного майнового комплексу  як об’єкту цивільних прав.

46.  Відповідно до договору купівлі-продажу акціонерне товариство “Ме­тан” (далі - АТ) передало Товариству з обмеженою відповідальністю “Зовніекспо­транс” (далі – ТОВ) свою продукцію на суму 100 мінімальних заробітних плат. За умовами договору ТОВ повинно було протягом 10-ти днів з моменту передачі продукції оплатити її вартість. Порушуючи умови договору, ТОВ відмовилось здійснити оплату переданої йому продукції. Свою відмову від виконання договір­них зобов’язань воно мотивувало складним фінансовим становищем та відсутні­стю коштів на його рахунках. Голова правління АТ заявив позов до ТОВ, у якому просив господарський суд стягнути вартість поставленої ТОВ продукції у доларах США, які є на рахунку відповідача. З метою забезпечення позову позивач просив господарський суд винести про накладення арешту на грошові кошти відповідача в іноземній валюті.

Вирішить спір. У чому особливість такого об’єкту цивільних прав як ва­лютні цінності?