Тема 3. Юридичні особи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

Додатковий нормативний матеріал:

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. з наступ. змінами та доповненнями // ВВР України. – 1992. - № 6. - Ст. 56.

2. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // ВВР України - 1991. - №  49 - Ст. 682.

3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // ВВР України. - 2001. - № 5-6. - Ст. 30. 

4. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16.09.1997 р. // ВВР України. - 1997. - № 46. - Ст. 292.

5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. в ред. 30.06.1999 р. // ВВР України. - 1999. - № 42-43. – Ст. 378.

 6. Про захист від недобросовісної конкуренції від 07.06.1996 р. // ВВР України. - 1996. - № 36. - Ст. 164.

7. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // ВВР України. – 2001. - № 12. – Ст. 64.

8. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р. // Право и практика. – 2003. – № 27. – С. 42.

9. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР України. - 1994. - № 7. - Ст. 36.

10. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.1996 р. // ВВР України. - 1996. - № 20. - Ст. 82.

11. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. // ВВР України. – 2000. - № 36. - Ст. 299.

12. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. в ред. від 04.10.2001 р. // ВВР України. – 2002. - № 7. – Ст. 50.

13. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. // ВВР України. – 2001. - № 1. – Ст. 1.

14. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.1991 р. // ВВР України. - 1991. - № 38. - Ст. 508.

15. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р. // ВВР України. – 2004. - № 5. – Ст. 35.

16. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. // ВВР України. – 2003. - № 31-32. - Ст. 263.

17. Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств та інформації про їх емісію: Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2001 р. № 18 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 22. – Ст. 1119.

18. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію): Затв. розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 р. № 33-р // Офіційний вісник України. – 2002. - № 13. – Ст. 679.

19. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств: Роз’яснення президії Вищого Арбітражного Суду України від 12.09.1996 р.  № 02-5/334 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1998. - № 3. - С. 133.

20. Про укладення договорів відособленими підрозділами юридичних осіб: Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду України від 30.03.1995 р. № 02-5/220 // Збірник роз’яснень Вищого Арбітражного Суду України. К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 77.

Завдання:

23. Товариство з обмеженою відповідальністю “Оберіг”, акціонерне товари­ство «Власта», що складається з однієї особи, а також Полуниця, Волков та Джунь вирішили створити господарське товариство, основною діяльністю якого буде бу­дівництво житлових будинків. Засновників цього товариства цікавить ряд питань: Чи можуть вони створити господарське товариство у формі акціонерного товари­ства (далі - АТ)? Чи потрібно заключати між собою договір, яка його форма і зміст? Чи несуть засновники АТ відповідальність перед третіми особами за зо­бов’язаннями, що виникли до реєстрації АТ і яка ця відповідальність? В яких ви­падках АТ буде нести відповідальність за зобов’язаннями засновників, що пов’язані з його створенням? Які установчі документи АТ та їх зміст? Як утворю­ється статутний капітал АТ, як відбувається його збільшення та зменшення? Які органи управління створюються в АТ і які їх функції? В якому порядку АТ здійс­нює розповсюдження своїх акцій? Які права і обов’язки мають акціонери?

                Дайте відповіді на запитання. У яких ще формах можуть створюватися підприємницькі товариства?

24. Непідприємницьке товариство Харківська членська благодійна організа­ція «Милосердя» (далі - організація), виходячи з того, що законодавством їй до­зволяється  здійснювати підприємницьку діяльність, прийняло рішення про ство­рення товариства однієї особи “Сприяння” (далі - товариство), діяльність якого передбачає, зокрема торгівлю товарами широкого вжитку. Організація, керуючись ст. 86 ЦК, прийняла рішення про розширення кола своєї діяльності і уклала декі­лька договорів купівлі-продажу галантерейних товарів, чоловічого і жіночого одягу.

Державна податкова інспекція Київського р-ну м. Харкова, здійснюючи пе­ревірку діяльності організації, поставила питання про незаконність вказаних дій, зазначивши, що організація не може займатися будь-яким видом підприємницької діяльності, включаючи торгівлю, доки не буде внесено змін до її статуту. Крім цього зайняття торгівельною діяльністю передбачає відповідно до законодавства отримання патенту.

Організація займається підприємницькою діяльністю виключно з метою отримання додаткових коштів, які планується розподіляти між інвалідами - засно­вниками цієї організації. Між тим організація згодна на майбутнє внести зміни до свого статуту і вказати певні види підприємницької діяльності як види своєї без­посередньої діяльності. Що стосується вимог про патентування, то Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» не розповсюджу­ється на діяльність їх організації.

Голова правління хоче також з’ясувати, чи можуть засновники - інваліди у випадку припинення діяльності організації розподілити між собою залишки гро­шових сум і майна організації.

На яке коло питань розраховане це завдання? Поясніть доводи сторін і ви­рішить справу.

25. Громадяни України Кудря та Ворона, а також гр-н Німеччини Полячок вирішили створити страхову компанію у формі товариства з обмеженою відпові­дальністю. Керуючись ст. 91 ЦК, засновники виходили з того, що страхова ком­панія може здійснювати будь-який з видів підприємницької діяльності, а особисте страхування, майнове страхування, страхування відповідальності, перестраху­вання та фінансову діяльність, пов’язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням - тільки отримавши відповідні ліцензії. Це і знайшло відображення в статуті. Між тим їм було відмовлено у реєстрації страхової ком­панії.

На яке коло питань розраховано це завдання? Роз’яснить вказаним особам порядок створення страхової компанії.

26. Акціонерне товариство “Норка” (далі - АТ) протягом кількох років ви­пускало високоякісні вироби з хутра (жіночі шуби, кожушки тощо), здійснюючи їх продаж як в межах України, так і за кордоном. У встановленому порядку АТ зареєструвало свою торговельну марку (чорний трикутник з зображенням білої норки посередині) і отримало відповідне свідоцтво, що засвідчувало право інтеле­ктуальної власності АТ на вказану торговельну марку. У січні 2003 р. в газеті “Світанок” була розміщена стаття про те, що якість товарів АТ значно погірши­лася. Вважаючи цю інформацію такою, що не відповідає дійсності, АТ вирішило притягти редакцію газети до відповідальності і звернутися з позовною заявою до  господарського суду. Під час підготовки матеріалів з’ясувалось, що вироби з ху­тра, які з’явились на ринку України, виробляє товариство “Успіх” (надалі - това­риство), яке використовує торговельну марку, схожу на торговельну марку АТ. Тоді АТ “Норка” пред’явило претензію товариству “Успіх” з вимогою припинити випуск продукції під торговельною маркою АТ. На це товариство “Успіх” відпо­віло, що його торговельна марка, хоча ще не зареєстрована, але істотно відрізня­ється від торговельної марки АТ, оскільки на ній зображена лисиця в коричне­вому трикутнику .

На яке коло питань розраховано це завдання? Вирішить цей спір.

27. Товариство з обмеженою відповідальністю “Юність” (далі - ТОВ) було зареєстровано за адресою одного з його засновників, який пізніше вибув з числа учасників ТОВ. У зв’язку з цим останнє було змушено укласти договір оренди жилого приміщення з Івановим, де і розмістило свій орган управління. Інші під­розділи ТОВ були розташовані в інших місцях. За одним з договорів підряду ТОВ не виконало своїх зобов’язань і контрагент направив претензію ТОВ за адресою, де знаходився орган управління останнього. Не отримавши у певний строк відпо­віді на претензію, контрагент вирішив звернутися з позовом до господарського суду.

На яке питання розраховано це завдання?

28. Письменний - голова правління акціонерного товариства “Світлана” (далі - АТ) здійснив відчуження одного з приміщень, яке належало АТ на праві власності, уклавши договір купівлі-продажу з  фізичною особою-підприємцем Осиповим. Останнє звернулося з позовною заявою до господарського суду про визнання цього договору недійсним, мотивуючи це тим, що відповідно до статуту АТ Письменний не мав належно оформлених повноважень щодо укладення цього договору. Вирішення питань про відчуження приміщень є виключною компетен­цією загальних зборів АТ. Рішенням господарського суду договір купівлі-про­дажу приміщення АТ було визнано недійсним. Осипов не погодився з прийнятим рішенням і має намір звернутися зі скаргою до апеляційного господарського суду.

На яке коло питань розраховано це завдання? Яку постанову має прийняти апеляційний господарський суд?

29. Василько пред’явила позов про визнання частково недійсним заповіту свого батька, який залишив їй квартиру, автомобіль, речі домашнього вжитку і зобов’язав останню всі гроші, що знаходились на його рахунку Харківській філії “Приватбанку”, спрямувати на створення приватної музичної школи. Донька вважає, що в частині спрямування коштів на створення приватної музичної школи треба визнати заповіт недійсним в зв’язку з тим, що батько при житті не займався створенням цієї школи, вона ж не є фахівцем в цій справі і не зможе управляти школою навіть якщо й створить її. До того ж її брат, який працює юристом, запе­внив її, що хоча  школа, як юридична особа і відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, що знаходяться в її розпорядженні, при їх недостатності Василько як власник цієї школи, буде нести субсидіарну відповідальність.

На яке питання розраховано це завдання? Як буде вирішена справа?

30. Товариство з обмеженою відповідальністю “Явір” (далі – ТОВ), яке було створено в м. Харкові (Київський р-н) в 1999 році і займалося виробництвом меблів, вирішило створити в м. Люботині, де в нього були контрагенти, відокрем­лений підрозділ, який би представляв і захищав його інтереси і здійснював би всі або певну частину його функцій. На загальних зборах учасників ТОВ рішення стосовно того, що це буде - філія, представництво,  прийнято не було і вирішення цього питання передали генеральному директору ТОВ. Останній розробив Поло­ження про представництво ТОВ, вказавши в ньому, що останнє є відокремленим структурним підрозділом ТОВ, не є юридичною особою і має право виступати в інтересах і від імені ТОВ, здійснюючи правочини та інші юридичні акти на під­ставі цього Положення. Крім того в Положенні було зазначено, що представниц­тво перед контрагентами несе самостійну відповідальність, бо ТОВ передає йому у власність частину свого майна. Юрисконсульт ТОВ, отримавши Положення, зробив зауваження, з якими генеральний директор не погодився і звернувся за роз’ясненням до незалежного фахівця.

Яке роз’яснення повинно бути дано? Чи поширюються на представництво юридичної особи правила ст. 243 ЦК “Комерційне представництво”?

31. Під час роботи повного товариства “Клімов і компанія” (далі - товарис­тво), яке займалося вирощуванням кролів і виготовленням шапок та кожушків з їх хутра, виникла низка питань, які учасники самостійно не можуть вирішити. Останні звернулися до фахівця із наступними питаннями:

Які правові наслідки того, що один з учасників товариства Петров став уча­сником ще одного повного товариства?

Товариством був укладений договір купівлі шкірок кролів, які виявилися недоброякісними. Договір підписував Смирнов, але виявилось, що в засновниць­кому договорі визначено, що ведення справ товариства доручено Клімову. Смир­нов стверджував, що він підписав договір за дорученням Клімова. Чи має вказа­ний договір юридичну силу для товариства?

Покупцями продукції товариства було заявлено претензії стосовно якості пошиття капелюшків та кожушків. Один з учасників Мішин, який займається ви­рощуванням кролів, вважає, що на нього не поширюються зобов’язання щодо по­шиття капелюхів та кожушків і він не несе відповідальності за цю ділянку роботи. Це знайшло своє закріплення і в засновницькому договорі.

Один з учасників товариства Котов хотів би використати майно товариства (швейну машинку, нитки, ножиці тощо) для того, щоб у вільний час із шкір, які належать йому на праві приватної власності, шити капелюхи і продавати їх на ба­зарі. Інші учасники товариства з цим не погоджуються.

Учасник товариства Дімарін за його власними зобов’язаннями повинен сплатити кредиторам 1000 грн. У зв’язку з недостатністю у нього майна креди­тори ставлять питання про звернення стягнення на частку останнього у складе­ному капіталі товариства. Чи відповідає це закону?

Декілька кредиторів звернулися до товариства з вимогами про відшкоду­вання збитків за невиконання останнім своїх договірних зобов’язань. Товариство не змогло їх задовольнити і кредитори вимагають притягнення до відповідально­сті всіх учасників товариства. На цей час відбулися зміни у складі учасників това­риства: Марченко та Сидоров вийшли із товариства з власної ініціативи і з ними здійснено розрахунки в повному обсязі. Чи повинні вони нести відповідальність?

Дайте відповіді на питання.

32. Командитне товариство “Смислов і компанія” (далі - товариство) протя­гом двох років здійснювало роботи по ремонту та обслуговуванню комп’ютерної техніки. За спільною згодою повних учасників було прийняте рішення про зміну основних напрямків діяльності товариства і здійснення в подальшому торговель­ної діяльності. Проте відповідні зміни не були внесені до засновницького дого­вору товариства і через деякий час податкова інспекція виявила розбіжності між діяльністю товариства і видами діяльності, що були зафіксовані в договорі, та прийняла рішення про стягнення прибутків товариства від торговельної діяльно­сті до державного бюджету як незаконних. Смислов, якому відповідно до заснов­ницького договору було доручено ведення справ товариства, пояснив, що заснов­ницький договір містить фразу “товариство має право займатися всіма видами ді­яльності, які не заборонені законом”, тому вони не вважали за необхідне вносити зміни у договір. Один з вкладників товариства Мухін, довідавшись про це, зажа­дав скликання зборів усіх повних товаришів і почав заперечувати проти зміни на­прямку діяльності товариства, посилаючись на те, що це вже призвело до змен­шення прибутку товариства. Інший вкладник Петров розповів, що один з повних товаришів Мамутов став учасником повного товариства “Мамутов і компанія”. У відповідь на це Мамутов нагадав Петрову, що той взагалі не може вказувати йому, як себе поводити, бо не зробив ще в повному обсязі вклад до складеного капіталу товариства.

На яке коло питань розраховано завдання? Дайте відповідь на ці запи­тання. Чому командитне товариство ще називають товариством на довірі?

33. Товариство однієї особи “Магноз” (далі - товариство) звернуло до місь­кого господарського суду з позовною заявою до акціонерного товариства “Лінос” (далі - АТ) про стягнення неустойки і відшкодуванні збитків за невиконання зо­бов’язань за договором переробки сирої нафти, який був укладений з Лісичансь­ким нафтопереробним заводом (далі - НПЗ), який у процесі приватизації перетво­рився на АТ. Представники товариства вважають, що хоча договір укладався не з АТ, останнє являється правонаступником НПЗ. Представники АТ вважають, що воно не несе відповідальності за вказаним договором, бо НПЗ припинило свою діяльність, а товариство не зверталось до Правління АТ з вимогою переукласти вказаний договір.

На яке питання теми розраховано це завдання? Як треба вирішити справу?

34. Державна податкова інспекція по Жовтневому р-ну м. Харкова зверну­лась до господарського суду з позовною заявою до виконкому ради Жовтневого р-ну м. Харкова і до товариства з додатковою відповідальністю “Алюмікс” (далі - товариство) про ліквідацію останнього за здійснення діяльності з неодноразовим та грубим порушенням податкового законодавства України. З матеріалів справи вбачається, що товариство являється товариством однієї особи, зареєстровано у встановленому законом порядку і діє на підставі статуту, затвердженого Коро­бейніковим. Починаючи з 01.01.2004р. товариство не представляє в податкові ор­гани необхідні для нарахування та сплати податків документи та відомості, що слід визнати неодноразовим та грубим порушенням законодавства. Окрім цього товариство не може продовжувати свою діяльність, бо єдиний учасник товариства Коробейніков помер, а спадкоємці відмовились від прийняття спадщини.

На яке питання теми розраховано це завдання? Як повинна бути вирішена справа?

35. Товариство з обмеженою відповідальністю “Мета” (далі - ТОВ) уклало договори підряду, відповідно до яких зобов’язувалось виготовляти жіночі куртки та передавати їх замовникам. Отримавши від останніх певну суму грошей в якості попередньої оплати за виконання роботи, ТОВ не змогло налагодити виробниц­тво. Замовники (виробничий кооператив “Дружба”, товариство з додатковою від­повідальністю “Мрія”, фізична особа-підприємець Соколов) звернулися до ТОВ з вимогою негайно розірвати договір, виплатити неустойку та повернути отримані кошти. ТОВ визнало вимоги кредиторів, але задовольнити їх не змогло через від­сутність коштів на поточному рахунку. Кредитори звернулися до господарського суду з вимогою порушити справу про банкрутство.

Акціонерне товариство “Престиж” (далі - АТ), яке здійснює пошив верх­нього жіночого одягу, дізнавшись про неспроможність ТОВ розрахуватись по бо­ргах, виявило згоду за власний кошт задовольнити вимоги кредиторів ТОВ, якщо на його баланс будуть переведені всі матеріальні та товарні цінності, які залиши­лись у ТОВ, а також з ним буде переукладено довгостроковий договір оренди на право користування торговельним залом по вул. Сумській 104 м. Харкова, який до цього був укладений з ТОВ.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирішить справу.

36. Суботін, Дорошенко, Вересень, Критов, Абрамов, Жовтий та Цимбалюк вирішили зайнятися ремонтом автомобілів і створити з цією метою виробничий кооператив “Автомобіліст”. На загальних зборах вони прийняли рішення розро­бити статут кооперативу і, виходячи з того, що їх сумісних пайових внесків було недостатньо для придбання необхідного обладнання, запросити прийняти участь у роботі кооперативу товариство однієї особи “Авто”, яке займалося таким же ви­дом діяльності і мало необхідне обладнання. Обговорюючи питання стосовно участі у роботі кооперативу, Вересень та Цимбалюк зажадала внести лише май­нові пайові внески, мотивуючи це тим, що в них немає вільного часу на працю в кооперативі, бо вони являються державними службовцями. Після суперечок вони вирішили звернутися за роз’ясненнями до фахівців.

На яке питання теми розраховано це завдання? Чим відрізняється вироб­ничий кооператив від господарського товариства?

37. 15 вересня 2003 р. Назарчук вступив до Товариства з обмеженою відпо­відальністю “Бастіон” (далі – ТОВ) із внесенням до статутного фонду 2 500 прос­тих іменних акцій Акціонерного товариства “Світанок” (далі – АТ) на загальну суму 25 000 00 грн. 25 вересня 2003 р. Назарчук надіслав передавальне розпоря­дження реєстратору акцій АТ для внесення відповідних змін до реєстру і реєстра­ції переходу акцій у власність ТОВ. 29 вересня реєстратором акцій АТ було вне­сено відповідні зміни до реєстру власників іменних цінних паперів АТ.

26 вересня 2003 р. на загальних зборах ТОВ одноголосно було прийнято рішення про перетворення останнього на акціонерне товариство “Бастіон” (далі – АТ). Свідоцтво про перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - АТ “Ба­стіон” було видане 28 вересня 2003 р.

27 лютого 2004 р. Назарчуком було подано заяву про вихід з АТ і з вимогою повернути йому акції АТ. Правління АТ відмовило у задоволенні його вимог на тій підставі, що чинним законодавством не передбачено виділ майна в натурі при виході учасника АТ. Назарчук звернувся з позовом до суду про витребування ак­цій АТ “Світанок” у кількості 2 500 шт. від АТ “Бастіон” на тій підставі, що він передав акції до статутного фонду ТОВ “Бастіон”, а на момент внесення змін до реєстру власників акцій АТ “Світанок” АТ “Бастіон” ще не існувало, а отже право власності на згадані акції не перейшло до АТ “Бастіон” і останнє безпідставно утримує ці акції.

АТ “Бастіон” проти позову заперечує, посилаючись на те, що воно є право­наступником ТОВ “Бастіон” і законним власником вказаних акцій.

Як слід вирішити справу? Чи правомірні вимоги Назарчука до АТ “Бастіон” про повернення йому акцій АТ “Світанок”? Який порядок виходу з акціонерного товариства? Як слід вирішити справу?

38. Виконком міської ради звернувся до господарського суду з позовом про визнання недійсною державної реєстрації змін до статуту товариства з обмеже­ною відповідальністю “Дружба” (далі – ТОВ). В обґрунтування своїх вимог пози­вач посилався на те, що зміни до статуту були пов'язані зі зменшенням статутного капіталу товариства, що відбулося без згоди кредиторів. Відповідач (ТОВ) проти позову заперечував, оскільки на момент державної реєстрації змін до статуту єди­ним кредитором ТОВ був позивач (заборгованість виникла за користування земе­льною ділянкою). На думку відповідача, реєструючи зміни до статуту, виконком тим самим  погодився зі зменшенням статутного фонду.

Яке рішення повинен прийняти господарський суд?